Currently TXing
Time (Europe/Stockholm) Callsign Target Gateway TX-Time
System Info
CPU-Temperature CPU-Frequency System-Load CPU-Usage Uptime Idle
38.47 °C 900 MHz 23 % 3.8 % 1 day, 20 hrs, 14 mins, 23 s 1 day, 17 hrs, 36 mins, 27 s
Connected YSFGateways
Reporting Time (Europe/Stockholm) Callsign
2019-05-22 17:59:47YØ1251
2019-05-22 17:59:47DF5WXF
2019-05-22 17:59:47SG3CFY
2019-05-22 17:59:47Y1251
Last Heard List
Time (Europe/Stockholm) Callsign Target Gateway Dur (s)
2019-05-22 17:57:38SMØNEZ-SWEALL YØ1251 8
2019-05-22 17:56:21SAØPTT-MOB*****F5QYJ SAØPTT 55
2019-05-22 17:47:30SM6ZDOALL YØ1251 1
2019-05-22 17:38:46SMØNCS-RPTALL YØ1251 9
2019-05-22 16:51:23SA4CNS-7Ø*****H51X0 YØ1251 6
2019-05-22 14:05:56DF5WXFALL DF5WXF 2
2019-05-22 11:31:33SA6AUX-4ØØ*****F0QBg YØ1251 1
2019-05-22 11:31:25DDØUM-M28635F51ue YØ1251 6
2019-05-22 10:22:08OHØBCWALL YØ1251 1
2019-05-22 10:19:51SMØNEZ*****E590W YØ1251 3
2019-05-22 08:50:24SA6AUXALL YØ1251 10
2019-05-22 07:18:52W9GLOALL YØ1251 1
Todays Heard List
Time (Europe/Stockholm) Callsign Target Gateway Dur (s)
2019-05-22 17:57:38SMØNEZ-SWEALL YØ1251 8
2019-05-22 17:57:38SMØNEZ-SWEALL YØ1251 8
2019-05-22 17:57:37SMØNEZ-SWEALL YØ1251 1
2019-05-22 17:57:37SMØNEZ-SWEALL YØ1251 1
2019-05-22 17:57:23SMØNEZ-SWE*****G0Czt YØ1251 14
2019-05-22 17:57:23SMØNEZ-SWE*****G0Czt YØ1251 14
2019-05-22 17:56:21SAØPTT-MOB*****F5QYJ SAØPTT 55
2019-05-22 17:56:21SAØPTT-MOB*****F5QYJ SAØPTT 55
2019-05-22 17:55:56SMØNEZ-SWE*****G0Czt YØ1251 22
2019-05-22 17:55:56SMØNEZ-SWE*****G0Czt YØ1251 22
2019-05-22 17:55:21SMØNEZ-SWEALL YØ1251 34
2019-05-22 17:55:21SMØNEZ-SWEALL YØ1251 34
2019-05-22 17:54:43SMØNEZ-SWEALL YØ1251 38
2019-05-22 17:54:43SMØNEZ-SWEALL YØ1251 38
2019-05-22 17:54:43SMØNEZ-SWEALL YØ1251 0
2019-05-22 17:54:43SMØNEZ-SWEALL YØ1251 0
2019-05-22 17:54:43SMØNEZ-SWEALL YØ1251 0
2019-05-22 17:54:43SMØNEZ-SWEALL YØ1251 0
2019-05-22 17:54:41SMØNEZ-SWEALL YØ1251 2
2019-05-22 17:54:41SMØNEZ-SWEALL YØ1251 2
2019-05-22 17:54:26SMØNEZ-SWEALL YØ1251 15
2019-05-22 17:54:26SMØNEZ-SWEALL YØ1251 15
2019-05-22 17:54:26SMØNEZ-SWEALL YØ1251 0
2019-05-22 17:54:26SMØNEZ-SWEALL YØ1251 0
2019-05-22 17:54:20SMØNEZ-SWEALL YØ1251 6
2019-05-22 17:54:20SMØNEZ-SWEALL YØ1251 6
2019-05-22 17:54:19SMØNEZ-SWEALL YØ1251 1
2019-05-22 17:54:19SMØNEZ-SWEALL YØ1251 1
2019-05-22 17:54:16SMØNEZ-SWEALL YØ1251 3
2019-05-22 17:54:16SMØNEZ-SWEALL YØ1251 3
2019-05-22 17:53:57SMØNEZ-SWEALL YØ1251 19
2019-05-22 17:53:57SMØNEZ-SWEALL YØ1251 19
2019-05-22 17:53:14SMØNEZ-SWEALL YØ1251 43
2019-05-22 17:53:14SMØNEZ-SWEALL YØ1251 43
2019-05-22 17:53:14SMØNEZ-SWEALL YØ1251 0
2019-05-22 17:53:14SMØNEZ-SWEALL YØ1251 0
2019-05-22 17:53:03SMØNEZ-SWE*****G0Czt YØ1251 11
2019-05-22 17:53:03SMØNEZ-SWE*****G0Czt YØ1251 11
2019-05-22 17:52:31SAØPTT-MOB*****F5QYJ SAØPTT 25
2019-05-22 17:52:31SAØPTT-MOB*****F5QYJ SAØPTT 25
2019-05-22 17:52:10SMØNEZ-SWE*****G0Czt YØ1251 7
2019-05-22 17:52:10SMØNEZ-SWE*****G0Czt YØ1251 7
2019-05-22 17:51:30SMØNEZ-SWEALL YØ1251 26
2019-05-22 17:51:30SMØNEZ-SWEALL YØ1251 26
2019-05-22 17:50:31SMØNEZ-SWEALL YØ1251 59
2019-05-22 17:50:31SMØNEZ-SWEALL YØ1251 59
2019-05-22 17:50:00SMØNEZ-SWEALL YØ1251 31
2019-05-22 17:50:00SMØNEZ-SWEALL YØ1251 31
2019-05-22 17:49:44SMØNEZ-SWE*****G0Czt YØ1251 16
2019-05-22 17:49:44SMØNEZ-SWE*****G0Czt YØ1251 16
2019-05-22 17:47:32SAØPTT-MOB*****F5QYJ SAØPTT 2
2019-05-22 17:47:32SAØPTT-MOB*****F5QYJ SAØPTT 2
2019-05-22 17:47:30SM6ZDOALL YØ1251 1
2019-05-22 17:47:30SM6ZDOALL YØ1251 1
2019-05-22 17:47:15SMØNEZ-SWE*****G0Czt YØ1251 11
2019-05-22 17:47:15SMØNEZ-SWE*****G0Czt YØ1251 11
2019-05-22 17:46:56SMØNEZ-SWEALL YØ1251 17
2019-05-22 17:46:56SMØNEZ-SWEALL YØ1251 17
2019-05-22 17:45:58SMØNEZ-SWEALL YØ1251 58
2019-05-22 17:45:58SMØNEZ-SWEALL YØ1251 58
2019-05-22 17:45:37SMØNEZ-SWEALL YØ1251 20
2019-05-22 17:45:37SMØNEZ-SWEALL YØ1251 20
2019-05-22 17:45:20SMØNEZ-SWEALL YØ1251 16
2019-05-22 17:45:20SMØNEZ-SWEALL YØ1251 16
2019-05-22 17:44:59SMØNEZ-SWE*****G0Czt YØ1251 21
2019-05-22 17:44:59SMØNEZ-SWE*****G0Czt YØ1251 21
2019-05-22 17:44:21SMØNEZ-SWE*****G0Czt YØ1251 38
2019-05-22 17:44:21SMØNEZ-SWE*****G0Czt YØ1251 38
2019-05-22 17:43:37SAØPTT-MOB*****F5QYJ SAØPTT 35
2019-05-22 17:43:37SAØPTT-MOB*****F5QYJ SAØPTT 35
2019-05-22 17:42:30SMØNEZ-SWEALL YØ1251 4
2019-05-22 17:42:30SMØNEZ-SWEALL YØ1251 4
2019-05-22 17:42:10SMØNEZ-SWEALL YØ1251 20
2019-05-22 17:42:10SMØNEZ-SWEALL YØ1251 20
2019-05-22 17:42:04SMØNEZ-SWEALL YØ1251 5
2019-05-22 17:42:04SMØNEZ-SWEALL YØ1251 5
2019-05-22 17:41:42SMØNEZ-SWE*****G0Czt YØ1251 22
2019-05-22 17:41:42SMØNEZ-SWE*****G0Czt YØ1251 22
2019-05-22 17:41:00SAØPTT-MOB*****F5QYJ SAØPTT 35
2019-05-22 17:41:00SAØPTT-MOB*****F5QYJ SAØPTT 35
2019-05-22 17:40:16SMØNEZ-SWEALL YØ1251 43
2019-05-22 17:40:16SMØNEZ-SWEALL YØ1251 43
2019-05-22 17:40:13SMØNEZ-SWEALL YØ1251 3
2019-05-22 17:40:13SMØNEZ-SWEALL YØ1251 3
2019-05-22 17:40:12SMØNEZ-SWEALL YØ1251 0
2019-05-22 17:40:12SMØNEZ-SWEALL YØ1251 0
2019-05-22 17:39:25SMØNEZ-SWE*****G0Czt YØ1251 47
2019-05-22 17:39:25SMØNEZ-SWE*****G0Czt YØ1251 47
2019-05-22 17:39:08SAØPTT-MOB*****F5QYJ SAØPTT 17
2019-05-22 17:39:08SAØPTT-MOB*****F5QYJ SAØPTT 17
2019-05-22 17:39:02SMØNEZ-SWE*****G0Czt YØ1251 5
2019-05-22 17:39:02SMØNEZ-SWE*****G0Czt YØ1251 5
2019-05-22 17:38:46SMØNCS-RPTALL YØ1251 9
2019-05-22 17:38:46SMØNCS-RPTALL YØ1251 9
2019-05-22 17:37:30SAØPTT-MOB*****F5QYJ SAØPTT 20
2019-05-22 17:37:30SAØPTT-MOB*****F5QYJ SAØPTT 20
2019-05-22 17:36:39SMØNEZ-SWEALL YØ1251 48
2019-05-22 17:36:39SMØNEZ-SWEALL YØ1251 48
2019-05-22 17:36:38SMØNEZ-SWEALL YØ1251 1
2019-05-22 17:36:38SMØNEZ-SWEALL YØ1251 1
2019-05-22 17:36:37SMØNEZ-SWEALL YØ1251 1
2019-05-22 17:36:37SMØNEZ-SWEALL YØ1251 1
2019-05-22 17:36:14SMØNEZ-SWE*****G0Czt YØ1251 23
2019-05-22 17:36:14SMØNEZ-SWE*****G0Czt YØ1251 23
2019-05-22 17:35:37SAØPTT-MOB*****F5QYJ SAØPTT 29
2019-05-22 17:35:37SAØPTT-MOB*****F5QYJ SAØPTT 29
2019-05-22 17:35:16SMØNEZ-SWE*****G0Czt YØ1251 15
2019-05-22 17:35:16SMØNEZ-SWE*****G0Czt YØ1251 15
2019-05-22 17:35:15SMØNEZ-SWEALL YØ1251 0
2019-05-22 17:35:15SMØNEZ-SWEALL YØ1251 0
2019-05-22 17:35:09SMØNEZ-SWE*****G0Czt YØ1251 6
2019-05-22 17:35:09SMØNEZ-SWE*****G0Czt YØ1251 6
2019-05-22 17:34:50SMØNEZ-SWEALL YØ1251 18
2019-05-22 17:34:50SMØNEZ-SWEALL YØ1251 18
2019-05-22 17:34:16SMØNEZ-SWEALL YØ1251 34
2019-05-22 17:34:16SMØNEZ-SWEALL YØ1251 34
2019-05-22 17:33:54SMØNEZ-SWEALL YØ1251 22
2019-05-22 17:33:54SMØNEZ-SWEALL YØ1251 22
2019-05-22 17:33:48SMØNEZ-SWEALL YØ1251 6
2019-05-22 17:33:48SMØNEZ-SWEALL YØ1251 6
2019-05-22 17:33:48SMØNEZ-SWEALL YØ1251 0
2019-05-22 17:33:48SMØNEZ-SWEALL YØ1251 0
2019-05-22 17:33:36SMØNEZ-SWE*****G0Czt YØ1251 12
2019-05-22 17:33:36SMØNEZ-SWE*****G0Czt YØ1251 12
2019-05-22 17:33:35SMØNEZ-SWE*****G0Czt YØ1251 1
2019-05-22 17:33:35SMØNEZ-SWE*****G0Czt YØ1251 1
2019-05-22 17:33:32SMØNEZ-SWE*****G0Czt YØ1251 3
2019-05-22 17:33:32SMØNEZ-SWE*****G0Czt YØ1251 3
2019-05-22 17:32:51SAØPTT-MOB*****F5QYJ SAØPTT 34
2019-05-22 17:32:51SAØPTT-MOB*****F5QYJ SAØPTT 34
2019-05-22 17:32:01SMØNEZ-SWEALL YØ1251 43
2019-05-22 17:32:01SMØNEZ-SWEALL YØ1251 43
2019-05-22 17:32:01SMØNEZ-SWEALL YØ1251 0
2019-05-22 17:32:01SMØNEZ-SWEALL YØ1251 0
2019-05-22 17:32:00SMØNEZ-SWEALL YØ1251 0
2019-05-22 17:32:00SMØNEZ-SWEALL YØ1251 0
2019-05-22 17:32:00SMØNEZ-SWEALL YØ1251 0
2019-05-22 17:32:00SMØNEZ-SWEALL YØ1251 0
2019-05-22 17:31:53SMØNEZ-SWEALL YØ1251 7
2019-05-22 17:31:53SMØNEZ-SWEALL YØ1251 7
2019-05-22 17:31:53SMØNEZ-SWEALL YØ1251 0
2019-05-22 17:31:53SMØNEZ-SWEALL YØ1251 0
2019-05-22 17:31:53SMØNEZ-SWEALL YØ1251 0
2019-05-22 17:31:53SMØNEZ-SWEALL YØ1251 0
2019-05-22 17:31:21SMØNEZ-SWE*****G0Czt YØ1251 32
2019-05-22 17:31:21SMØNEZ-SWE*****G0Czt YØ1251 32
2019-05-22 17:31:18SMØNEZ-SWE*****G0Czt YØ1251 3
2019-05-22 17:31:18SMØNEZ-SWE*****G0Czt YØ1251 3
2019-05-22 17:31:02SAØPTT-MOB*****F5QYJ SAØPTT 7
2019-05-22 17:31:02SAØPTT-MOB*****F5QYJ SAØPTT 7
2019-05-22 17:30:49SMØNEZ-SWEALL YØ1251 5
2019-05-22 17:30:49SMØNEZ-SWEALL YØ1251 5
2019-05-22 17:30:43SMØNEZ-SWE*****G0Czt YØ1251 5
2019-05-22 17:30:43SMØNEZ-SWE*****G0Czt YØ1251 5
2019-05-22 17:30:25SMØNEZ-SWEALL YØ1251 2
2019-05-22 17:30:25SMØNEZ-SWEALL YØ1251 2
2019-05-22 17:29:23SMØNEZ-SWEALL YØ1251 2
2019-05-22 17:29:23SMØNEZ-SWEALL YØ1251 2
2019-05-22 17:29:23SMØNEZ-SWEALL YØ1251 0
2019-05-22 17:29:23SMØNEZ-SWEALL YØ1251 0
2019-05-22 17:29:22SMØNEZ-SWEALL YØ1251 1
2019-05-22 17:29:22SMØNEZ-SWEALL YØ1251 1
2019-05-22 17:29:17SMØNEZ-SWE*****G0Czt YØ1251 5
2019-05-22 17:29:17SMØNEZ-SWE*****G0Czt YØ1251 5
2019-05-22 17:29:06SMØNEZ-SWE*****G0Czt YØ1251 11
2019-05-22 17:29:06SMØNEZ-SWE*****G0Czt YØ1251 11
2019-05-22 17:28:29SAØPTT-MOB*****F5QYJ SAØPTT 28
2019-05-22 17:28:29SAØPTT-MOB*****F5QYJ SAØPTT 28
2019-05-22 17:27:58SMØNEZ-SWEALL YØ1251 26
2019-05-22 17:27:58SMØNEZ-SWEALL YØ1251 26
2019-05-22 17:27:55SMØNEZ-SWEALL YØ1251 3
2019-05-22 17:27:55SMØNEZ-SWEALL YØ1251 3
2019-05-22 17:27:55SMØNEZ-SWEALL YØ1251 0
2019-05-22 17:27:55SMØNEZ-SWEALL YØ1251 0
2019-05-22 17:27:55SMØNEZ-SWEALL YØ1251 0
2019-05-22 17:27:55SMØNEZ-SWEALL YØ1251 0
2019-05-22 17:27:45SMØNEZ-SWE*****G0Czt YØ1251 10
2019-05-22 17:27:45SMØNEZ-SWE*****G0Czt YØ1251 10
2019-05-22 17:27:32SMØNEZ-SWE*****G0Czt YØ1251 11
2019-05-22 17:27:32SMØNEZ-SWE*****G0Czt YØ1251 11
2019-05-22 17:27:21SMØNEZ-SWEALL YØ1251 11
2019-05-22 17:27:21SMØNEZ-SWEALL YØ1251 11
2019-05-22 17:27:16SMØNEZ-SWE*****G0Czt YØ1251 5
2019-05-22 17:27:16SMØNEZ-SWE*****G0Czt YØ1251 5
2019-05-22 17:26:45SMØNEZ-SWE*****G0Czt YØ1251 31
2019-05-22 17:26:45SMØNEZ-SWE*****G0Czt YØ1251 31
2019-05-22 17:26:39SMØNEZ-SWE*****G0Czt YØ1251 5
2019-05-22 17:26:39SMØNEZ-SWE*****G0Czt YØ1251 5
2019-05-22 17:26:18SMØNEZ-SWE*****G0Czt YØ1251 21
2019-05-22 17:26:18SMØNEZ-SWE*****G0Czt YØ1251 21
2019-05-22 17:25:36SMØNEZ-SWE*****G0Czt YØ1251 41
2019-05-22 17:25:36SMØNEZ-SWE*****G0Czt YØ1251 41
2019-05-22 17:25:32SMØNEZ-SWE*****G0Czt YØ1251 3
2019-05-22 17:25:32SMØNEZ-SWE*****G0Czt YØ1251 3
2019-05-22 17:25:22SMØNEZ-SWE*****G0Czt YØ1251 9
2019-05-22 17:25:22SMØNEZ-SWE*****G0Czt YØ1251 9
2019-05-22 17:25:20SMØNEZ-SWE*****G0Czt YØ1251 1
2019-05-22 17:25:20SMØNEZ-SWE*****G0Czt YØ1251 1
2019-05-22 17:25:05SMØNEZ-SWE*****G0Czt YØ1251 14
2019-05-22 17:25:05SMØNEZ-SWE*****G0Czt YØ1251 14
2019-05-22 17:24:51SMØNEZ-SWE*****G0Czt YØ1251 13
2019-05-22 17:24:51SMØNEZ-SWE*****G0Czt YØ1251 13
2019-05-22 17:23:08SAØPTT-MOB*****F5QYJ SAØPTT 33
2019-05-22 17:23:08SAØPTT-MOB*****F5QYJ SAØPTT 33
2019-05-22 17:22:48SMØNEZ-SWEALL YØ1251 15
2019-05-22 17:22:48SMØNEZ-SWEALL YØ1251 15
2019-05-22 17:22:36SMØNEZ-SWE*****G0Czt YØ1251 12
2019-05-22 17:22:36SMØNEZ-SWE*****G0Czt YØ1251 12
2019-05-22 17:22:31SMØNEZ-SWE*****G0Czt YØ1251 5
2019-05-22 17:22:31SMØNEZ-SWE*****G0Czt YØ1251 5
2019-05-22 17:21:20SMØNEZ-SWEALL YØ1251 10
2019-05-22 17:21:20SMØNEZ-SWEALL YØ1251 10
2019-05-22 17:21:06SMØNEZ-SWE*****G0Czt YØ1251 14
2019-05-22 17:21:06SMØNEZ-SWE*****G0Czt YØ1251 14
2019-05-22 17:21:03SMØNEZ-SWE*****G0Czt YØ1251 2
2019-05-22 17:21:03SMØNEZ-SWE*****G0Czt YØ1251 2
2019-05-22 17:20:50SMØNEZ-SWEALL YØ1251 13
2019-05-22 17:20:50SMØNEZ-SWEALL YØ1251 13
2019-05-22 17:20:45SMØNEZ-SWEALL YØ1251 5
2019-05-22 17:20:45SMØNEZ-SWEALL YØ1251 5
2019-05-22 17:20:45SMØNEZ-SWEALL YØ1251 0
2019-05-22 17:20:45SMØNEZ-SWEALL YØ1251 0
2019-05-22 17:20:44SMØNEZ-SWE*****G0Czt YØ1251 0
2019-05-22 17:20:44SMØNEZ-SWE*****G0Czt YØ1251 0
2019-05-22 17:20:33SMØNEZ-SWE*****G0Czt YØ1251 10
2019-05-22 17:20:33SMØNEZ-SWE*****G0Czt YØ1251 10
2019-05-22 17:18:36SAØPTT-MOB*****F5QYJ SAØPTT 48
2019-05-22 17:18:36SAØPTT-MOB*****F5QYJ SAØPTT 48
2019-05-22 17:17:51SMØNEZ-SWE*****G0Czt YØ1251 41
2019-05-22 17:17:51SMØNEZ-SWE*****G0Czt YØ1251 41
2019-05-22 17:17:50SMØNEZ-SWE*****G0Czt YØ1251 1
2019-05-22 17:17:50SMØNEZ-SWE*****G0Czt YØ1251 1
2019-05-22 17:17:24SMØNEZ-SWE*****G0Czt YØ1251 25
2019-05-22 17:17:24SMØNEZ-SWE*****G0Czt YØ1251 25
2019-05-22 17:17:15SMØNEZ-SWEALL YØ1251 8
2019-05-22 17:17:15SMØNEZ-SWEALL YØ1251 8
2019-05-22 17:17:06SMØNEZ-SWE*****G0Czt YØ1251 8
2019-05-22 17:17:06SMØNEZ-SWE*****G0Czt YØ1251 8
2019-05-22 17:16:52SMØNEZ-SWE*****G0Czt YØ1251 13
2019-05-22 17:16:52SMØNEZ-SWE*****G0Czt YØ1251 13
2019-05-22 17:15:21SAØPTT-MOB*****F5QYJ SAØPTT 23
2019-05-22 17:15:21SAØPTT-MOB*****F5QYJ SAØPTT 23
2019-05-22 17:14:25SMØNEZ-SWEALL YØ1251 52
2019-05-22 17:14:25SMØNEZ-SWEALL YØ1251 52
2019-05-22 17:13:40SMØNEZ-SWEALL YØ1251 45
2019-05-22 17:13:40SMØNEZ-SWEALL YØ1251 45
2019-05-22 17:13:25SMØNEZ-SWEALL YØ1251 15
2019-05-22 17:13:25SMØNEZ-SWEALL YØ1251 15
2019-05-22 17:13:20SMØNEZ-SWE*****G0Czt YØ1251 4
2019-05-22 17:13:20SMØNEZ-SWE*****G0Czt YØ1251 4
2019-05-22 17:12:32SAØPTT-MOB*****F5QYJ SAØPTT 41
2019-05-22 17:12:32SAØPTT-MOB*****F5QYJ SAØPTT 41
2019-05-22 17:12:00SMØNEZ-SWE*****G0Czt YØ1251 30
2019-05-22 17:12:00SMØNEZ-SWE*****G0Czt YØ1251 30
2019-05-22 17:11:48SMØNCS-RPTALL YØ1251 9
2019-05-22 17:11:48SMØNCS-RPTALL YØ1251 9
2019-05-22 17:11:36SMØNEZ-SWE*****G0Czt YØ1251 6
2019-05-22 17:11:36SMØNEZ-SWE*****G0Czt YØ1251 6
2019-05-22 17:11:24SAØPTT-MOB*****F5QYJ SAØPTT 12
2019-05-22 17:11:24SAØPTT-MOB*****F5QYJ SAØPTT 12
2019-05-22 17:11:08SMØNEZ-SWE*****G0Czt YØ1251 8
2019-05-22 17:11:08SMØNEZ-SWE*****G0Czt YØ1251 8
2019-05-22 17:10:52SMØNCS-RPTALL YØ1251 13
2019-05-22 17:10:52SMØNCS-RPTALL YØ1251 13
2019-05-22 17:10:36SMØNEZ-SWEALL YØ1251 13
2019-05-22 17:10:36SMØNEZ-SWEALL YØ1251 13
2019-05-22 17:10:36SMØNEZ-SWEALL YØ1251 0
2019-05-22 17:10:36SMØNEZ-SWEALL YØ1251 0
2019-05-22 17:10:35SMØNEZ-SWEALL YØ1251 1
2019-05-22 17:10:35SMØNEZ-SWEALL YØ1251 1
2019-05-22 17:10:35SMØNEZ-SWEALL YØ1251 0
2019-05-22 17:10:35SMØNEZ-SWEALL YØ1251 0
2019-05-22 17:10:35SMØNEZ-SWEALL YØ1251 0
2019-05-22 17:10:35SMØNEZ-SWEALL YØ1251 0
2019-05-22 17:10:31SMØNEZ-SWE*****G0Czt YØ1251 4
2019-05-22 17:10:31SMØNEZ-SWE*****G0Czt YØ1251 4
2019-05-22 17:09:36SMØNCS-RPTALL YØ1251 54
2019-05-22 17:09:36SMØNCS-RPTALL YØ1251 54
2019-05-22 17:09:31SAØPTT-MOB*****F5QYJ SAØPTT 3
2019-05-22 17:09:31SAØPTT-MOB*****F5QYJ SAØPTT 3
2019-05-22 17:09:00SMØNEZ-SWE*****G0Czt YØ1251 29
2019-05-22 17:09:00SMØNEZ-SWE*****G0Czt YØ1251 29
2019-05-22 17:08:58SMØNEZ-SWEALL YØ1251 2
2019-05-22 17:08:58SMØNEZ-SWEALL YØ1251 2
2019-05-22 17:08:30SMØNEZ-SWE*****G0Czt YØ1251 28
2019-05-22 17:08:30SMØNEZ-SWE*****G0Czt YØ1251 28
2019-05-22 17:08:29SMØNEZ-SWE*****G0Czt YØ1251 1
2019-05-22 17:08:29SMØNEZ-SWE*****G0Czt YØ1251 1
2019-05-22 17:08:27SMØNEZ-SWE*****G0Czt YØ1251 2
2019-05-22 17:08:27SMØNEZ-SWE*****G0Czt YØ1251 2
2019-05-22 17:08:13SMØNEZ-SWEALL YØ1251 13
2019-05-22 17:08:13SMØNEZ-SWEALL YØ1251 13
2019-05-22 17:07:44SMØNEZ-SWEALL YØ1251 29
2019-05-22 17:07:44SMØNEZ-SWEALL YØ1251 29
2019-05-22 17:07:42SMØNEZ-SWE*****G0Czt YØ1251 1
2019-05-22 17:07:42SMØNEZ-SWE*****G0Czt YØ1251 1
2019-05-22 17:06:54SMØNCS-RPTALL YØ1251 44
2019-05-22 17:06:54SMØNCS-RPTALL YØ1251 44
2019-05-22 17:06:39SMØNEZ-SWE*****G0Czt YØ1251 12
2019-05-22 17:06:39SMØNEZ-SWE*****G0Czt YØ1251 12
2019-05-22 17:06:31SMØNCS-RPTALL YØ1251 6
2019-05-22 17:06:31SMØNCS-RPTALL YØ1251 6
2019-05-22 17:06:15SMØNEZ-SWEALL YØ1251 11
2019-05-22 17:06:15SMØNEZ-SWEALL YØ1251 11
2019-05-22 17:06:14SMØNEZ-SWE*****G0Czt YØ1251 1
2019-05-22 17:06:14SMØNEZ-SWE*****G0Czt YØ1251 1
2019-05-22 17:06:11SMØNEZ-SWE*****G0Czt YØ1251 3
2019-05-22 17:06:11SMØNEZ-SWE*****G0Czt YØ1251 3
2019-05-22 17:06:04SMØNEZ-SWEALL YØ1251 6
2019-05-22 17:06:04SMØNEZ-SWEALL YØ1251 6
2019-05-22 17:06:03SMØNEZ-SWEALL YØ1251 0
2019-05-22 17:06:03SMØNEZ-SWEALL YØ1251 0
2019-05-22 17:05:40SMØNEZ-SWEALL YØ1251 23
2019-05-22 17:05:40SMØNEZ-SWEALL YØ1251 23
2019-05-22 17:05:19SMØNEZ-SWEALL YØ1251 21
2019-05-22 17:05:19SMØNEZ-SWEALL YØ1251 21
2019-05-22 17:05:18SMØNEZ-SWE*****G0Czt YØ1251 1
2019-05-22 17:05:18SMØNEZ-SWE*****G0Czt YØ1251 1
2019-05-22 17:04:38SMØNCS-RPTALL YØ1251 38
2019-05-22 17:04:38SMØNCS-RPTALL YØ1251 38
2019-05-22 17:04:10SMØNEZ-SWE*****G0Czt YØ1251 25
2019-05-22 17:04:10SMØNEZ-SWE*****G0Czt YØ1251 25
2019-05-22 17:04:00SMØNCS-RPTALL YØ1251 7
2019-05-22 17:04:00SMØNCS-RPTALL YØ1251 7
2019-05-22 17:03:49SMØNEZ-SWE*****G0Czt YØ1251 8
2019-05-22 17:03:49SMØNEZ-SWE*****G0Czt YØ1251 8
2019-05-22 17:03:33SMØNCS-RPTALL YØ1251 13
2019-05-22 17:03:33SMØNCS-RPTALL YØ1251 13
2019-05-22 17:03:11SMØNEZ-SWE*****G0Czt YØ1251 19
2019-05-22 17:03:11SMØNEZ-SWE*****G0Czt YØ1251 19
2019-05-22 17:02:51SAØPTT-MOB*****F5QYJ SAØPTT 4
2019-05-22 17:02:51SAØPTT-MOB*****F5QYJ SAØPTT 4
2019-05-22 17:02:31SMØNCS-RPTALL YØ1251 19
2019-05-22 17:02:31SMØNCS-RPTALL YØ1251 19
2019-05-22 17:02:18SMØNCS-RPTALL YØ1251 8
2019-05-22 17:02:18SMØNCS-RPTALL YØ1251 8
2019-05-22 17:02:03SMØNCS-RPTALL YØ1251 13
2019-05-22 17:02:03SMØNCS-RPTALL YØ1251 13
2019-05-22 17:01:25SAØPTT-MOB*****F5QYJ SAØPTT 32
2019-05-22 17:01:25SAØPTT-MOB*****F5QYJ SAØPTT 32
2019-05-22 17:00:45SMØNCS-RPTALL YØ1251 38
2019-05-22 17:00:45SMØNCS-RPTALL YØ1251 38
2019-05-22 16:59:43SAØPTT-MOB*****F5QYJ SAØPTT 53
2019-05-22 16:59:43SAØPTT-MOB*****F5QYJ SAØPTT 53
2019-05-22 16:58:43SMØNCS-RPTALL YØ1251 56
2019-05-22 16:58:43SMØNCS-RPTALL YØ1251 56
2019-05-22 16:57:43SAØPTT-MOB*****F5QYJ SAØPTT 51
2019-05-22 16:57:43SAØPTT-MOB*****F5QYJ SAØPTT 51
2019-05-22 16:57:04SMØNCS-RPTALL YØ1251 33
2019-05-22 16:57:04SMØNCS-RPTALL YØ1251 33
2019-05-22 16:56:32SAØPTT-MOB*****F5QYJ SAØPTT 5
2019-05-22 16:56:32SAØPTT-MOB*****F5QYJ SAØPTT 5
2019-05-22 16:55:45SAØPTT-MOB*****F5QYJ SAØPTT 11
2019-05-22 16:55:45SAØPTT-MOB*****F5QYJ SAØPTT 11
2019-05-22 16:55:24SMØNCS-RPTALL YØ1251 18
2019-05-22 16:55:24SMØNCS-RPTALL YØ1251 18
2019-05-22 16:54:39SAØPTT-MOB*****F5QYJ SAØPTT 36
2019-05-22 16:54:39SAØPTT-MOB*****F5QYJ SAØPTT 36
2019-05-22 16:54:31SMØNCS-RPTALL YØ1251 7
2019-05-22 16:54:31SMØNCS-RPTALL YØ1251 7
2019-05-22 16:54:14SAØPTT-MOB*****F5QYJ SAØPTT 8
2019-05-22 16:54:14SAØPTT-MOB*****F5QYJ SAØPTT 8
2019-05-22 16:54:00SMØNCS-RPTALL YØ1251 12
2019-05-22 16:54:00SMØNCS-RPTALL YØ1251 12
2019-05-22 16:53:29SAØPTT-MOB*****F5QYJ SAØPTT 22
2019-05-22 16:53:29SAØPTT-MOB*****F5QYJ SAØPTT 22
2019-05-22 16:53:19SMØNCS-RPTALL YØ1251 6
2019-05-22 16:53:19SMØNCS-RPTALL YØ1251 6
2019-05-22 16:53:17SMØNCS-RPTALL YØ1251 1
2019-05-22 16:53:17SMØNCS-RPTALL YØ1251 1
2019-05-22 16:51:33SAØPTT-MOB*****F5QYJ SAØPTT 13
2019-05-22 16:51:33SAØPTT-MOB*****F5QYJ SAØPTT 13
2019-05-22 16:51:23SA4CNS-7Ø*****H51X0 YØ1251 6
2019-05-22 16:51:23SA4CNS-7Ø*****H51X0 YØ1251 6
2019-05-22 16:51:03SAØPTT-MOB*****F5QYJ SAØPTT 11
2019-05-22 16:51:03SAØPTT-MOB*****F5QYJ SAØPTT 11
2019-05-22 16:50:44SA4CNS-7Ø*****H51X0 YØ1251 11
2019-05-22 16:50:44SA4CNS-7Ø*****H51X0 YØ1251 11
2019-05-22 16:50:16SAØPTT-MOB*****F5QYJ SAØPTT 8
2019-05-22 16:50:16SAØPTT-MOB*****F5QYJ SAØPTT 8
2019-05-22 16:49:11SAØPTT-MOB*****F5QYJ SAØPTT 8
2019-05-22 16:49:11SAØPTT-MOB*****F5QYJ SAØPTT 8
2019-05-22 14:05:56DF5WXFALL DF5WXF 2
2019-05-22 14:05:56DF5WXFALL DF5WXF 2
2019-05-22 13:18:17SM6ZDOALL YØ1251 1
2019-05-22 13:18:17SM6ZDOALL YØ1251 1
2019-05-22 13:16:18SMØNCS-RPTALL YØ1251 2
2019-05-22 13:16:18SMØNCS-RPTALL YØ1251 2
2019-05-22 11:31:33SA6AUX-4ØØ*****F0QBg YØ1251 1
2019-05-22 11:31:33SA6AUX-4ØØ*****F0QBg YØ1251 1
2019-05-22 11:31:25DDØUM-M28635F51ue YØ1251 6
2019-05-22 11:31:25DDØUM-M28635F51ue YØ1251 6
2019-05-22 11:30:34SA6AUX-4ØØ*****F0QBg YØ1251 49
2019-05-22 11:30:34SA6AUX-4ØØ*****F0QBg YØ1251 49
2019-05-22 11:30:11DDØUM-M28635F51ue YØ1251 21
2019-05-22 11:30:11DDØUM-M28635F51ue YØ1251 21
2019-05-22 11:30:09DDØUM-MALL YØ1251 1
2019-05-22 11:30:09DDØUM-MALL YØ1251 1
2019-05-22 11:29:29DDØUM-MALL YØ1251 40
2019-05-22 11:29:29DDØUM-MALL YØ1251 40
2019-05-22 11:29:21DDØUM-MALL YØ1251 7
2019-05-22 11:29:21DDØUM-MALL YØ1251 7
2019-05-22 11:28:58DDØUM-M28635F51ue YØ1251 23
2019-05-22 11:28:58DDØUM-M28635F51ue YØ1251 23
2019-05-22 11:28:48DDØUM-M28635F51ue YØ1251 10
2019-05-22 11:28:48DDØUM-M28635F51ue YØ1251 10
2019-05-22 11:28:19SA6AUX-4ØØALL YØ1251 26
2019-05-22 11:28:19SA6AUX-4ØØALL YØ1251 26
2019-05-22 11:27:34SA6AUX-4ØØ*****F0QBg YØ1251 45
2019-05-22 11:27:34SA6AUX-4ØØ*****F0QBg YØ1251 45
2019-05-22 11:26:20DDØUM-M28635F51ue YØ1251 11
2019-05-22 11:26:20DDØUM-M28635F51ue YØ1251 11
2019-05-22 11:25:31DDØUM-M28635F51ue YØ1251 49
2019-05-22 11:25:31DDØUM-M28635F51ue YØ1251 49
2019-05-22 11:25:27DDØUM-M28635F51ue YØ1251 3
2019-05-22 11:25:27DDØUM-M28635F51ue YØ1251 3
2019-05-22 11:24:51SA6AUX-4ØØ*****F0QBg YØ1251 33
2019-05-22 11:24:51SA6AUX-4ØØ*****F0QBg YØ1251 33
2019-05-22 11:24:43DDØUM-MALL YØ1251 5
2019-05-22 11:24:43DDØUM-MALL YØ1251 5
2019-05-22 11:24:39DDØUM-M28635F51ue YØ1251 4
2019-05-22 11:24:39DDØUM-M28635F51ue YØ1251 4
2019-05-22 11:24:19DDØUM-M28635F51ue YØ1251 20
2019-05-22 11:24:19DDØUM-M28635F51ue YØ1251 20
2019-05-22 11:23:41SA6AUX-4ØØ*****F0QBg YØ1251 36
2019-05-22 11:23:41SA6AUX-4ØØ*****F0QBg YØ1251 36
2019-05-22 11:23:09DDØUM-M28635F51ue YØ1251 30
2019-05-22 11:23:09DDØUM-M28635F51ue YØ1251 30
2019-05-22 11:23:03SA6AUX-4ØØ*****F0QBg YØ1251 3
2019-05-22 11:23:03SA6AUX-4ØØ*****F0QBg YØ1251 3
2019-05-22 11:22:38DDØUM-M28635F51ue YØ1251 13
2019-05-22 11:22:38DDØUM-M28635F51ue YØ1251 13
2019-05-22 11:22:07DDØUM-M28635F51ue YØ1251 17
2019-05-22 11:22:07DDØUM-M28635F51ue YØ1251 17
2019-05-22 11:21:44DDØUM-MALL YØ1251 6
2019-05-22 11:21:44DDØUM-MALL YØ1251 6
2019-05-22 11:21:34DDØUM-M28635F51ue YØ1251 10
2019-05-22 11:21:34DDØUM-M28635F51ue YØ1251 10
2019-05-22 10:22:08OHØBCWALL YØ1251 1
2019-05-22 10:22:08OHØBCWALL YØ1251 1
2019-05-22 10:19:51SMØNEZ*****E590W YØ1251 3
2019-05-22 10:19:51SMØNEZ*****E590W YØ1251 3
2019-05-22 10:19:46OHØBCWALL YØ1251 2
2019-05-22 10:19:46OHØBCWALL YØ1251 2
2019-05-22 10:19:33SMØNEZALL YØ1251 7
2019-05-22 10:19:33SMØNEZALL YØ1251 7
2019-05-22 10:18:49SMØNEZALL YØ1251 44
2019-05-22 10:18:49SMØNEZALL YØ1251 44
2019-05-22 10:18:38SMØNEZALL YØ1251 11
2019-05-22 10:18:38SMØNEZALL YØ1251 11
2019-05-22 10:18:25SMØNEZ*****E590W YØ1251 13
2019-05-22 10:18:25SMØNEZ*****E590W YØ1251 13
2019-05-22 10:17:38OHØBCWALL YØ1251 44
2019-05-22 10:17:38OHØBCWALL YØ1251 44
2019-05-22 10:16:59SMØNEZALL YØ1251 31
2019-05-22 10:16:59SMØNEZALL YØ1251 31
2019-05-22 10:16:54SMØNEZALL YØ1251 4
2019-05-22 10:16:54SMØNEZALL YØ1251 4
2019-05-22 10:16:46SMØNEZ*****E590W YØ1251 8
2019-05-22 10:16:46SMØNEZ*****E590W YØ1251 8
2019-05-22 10:16:21SMØNEZ*****E590W YØ1251 25
2019-05-22 10:16:21SMØNEZ*****E590W YØ1251 25
2019-05-22 10:16:07OHØBCWALL YØ1251 11
2019-05-22 10:16:07OHØBCWALL YØ1251 11
2019-05-22 10:15:53SMØNEZ*****E590W YØ1251 7
2019-05-22 10:15:53SMØNEZ*****E590W YØ1251 7
2019-05-22 10:15:47OHØBCWALL YØ1251 2
2019-05-22 10:15:47OHØBCWALL YØ1251 2
2019-05-22 10:15:35SMØNEZALL YØ1251 6
2019-05-22 10:15:35SMØNEZALL YØ1251 6
2019-05-22 10:15:25SMØNEZALL YØ1251 10
2019-05-22 10:15:25SMØNEZALL YØ1251 10
2019-05-22 10:15:17SMØNEZ*****E590W YØ1251 8
2019-05-22 10:15:17SMØNEZ*****E590W YØ1251 8
2019-05-22 10:14:22OHØBCWALL YØ1251 52
2019-05-22 10:14:22OHØBCWALL YØ1251 52
2019-05-22 10:14:08SMØNEZALL YØ1251 8
2019-05-22 10:14:08SMØNEZALL YØ1251 8
2019-05-22 10:14:00SMØNEZALL YØ1251 7
2019-05-22 10:14:00SMØNEZALL YØ1251 7
2019-05-22 10:13:43SMØNEZALL YØ1251 17
2019-05-22 10:13:43SMØNEZALL YØ1251 17
2019-05-22 10:13:36SMØNEZALL YØ1251 7
2019-05-22 10:13:36SMØNEZALL YØ1251 7
2019-05-22 10:13:12SMØNEZ*****E590W YØ1251 24
2019-05-22 10:13:12SMØNEZ*****E590W YØ1251 24
2019-05-22 10:12:48OHØBCWALL YØ1251 22
2019-05-22 10:12:48OHØBCWALL YØ1251 22
2019-05-22 10:12:04SMØNEZALL YØ1251 39
2019-05-22 10:12:04SMØNEZALL YØ1251 39
2019-05-22 10:11:21SMØNEZALL YØ1251 43
2019-05-22 10:11:21SMØNEZALL YØ1251 43
2019-05-22 10:11:19SMØNEZALL YØ1251 2
2019-05-22 10:11:19SMØNEZALL YØ1251 2
2019-05-22 10:11:13SMØNEZALL YØ1251 6
2019-05-22 10:11:13SMØNEZALL YØ1251 6
2019-05-22 10:11:13SMØNEZALL YØ1251 0
2019-05-22 10:11:13SMØNEZALL YØ1251 0
2019-05-22 10:10:58SMØNEZ*****E590W YØ1251 15
2019-05-22 10:10:58SMØNEZ*****E590W YØ1251 15
2019-05-22 10:09:44OHØBCWALL YØ1251 10
2019-05-22 10:09:44OHØBCWALL YØ1251 10
2019-05-22 10:09:31SMØNEZ*****E590W YØ1251 7
2019-05-22 10:09:31SMØNEZ*****E590W YØ1251 7
2019-05-22 10:09:01OHØBCWALL YØ1251 27
2019-05-22 10:09:01OHØBCWALL YØ1251 27
2019-05-22 10:08:50SMØNEZ*****E590W YØ1251 4
2019-05-22 10:08:50SMØNEZ*****E590W YØ1251 4
2019-05-22 10:08:43OHØBCWALL YØ1251 4
2019-05-22 10:08:43OHØBCWALL YØ1251 4
2019-05-22 10:08:32SMØNEZ*****E590W YØ1251 4
2019-05-22 10:08:32SMØNEZ*****E590W YØ1251 4
2019-05-22 10:08:15OHØBCWALL YØ1251 8
2019-05-22 10:08:15OHØBCWALL YØ1251 8
2019-05-22 10:07:53SA6AUX-4ØØALL YØ1251 18
2019-05-22 10:07:53SA6AUX-4ØØALL YØ1251 18
2019-05-22 10:07:46SA6AUX-4ØØALL YØ1251 7
2019-05-22 10:07:46SA6AUX-4ØØALL YØ1251 7
2019-05-22 10:07:45SA6AUX-4ØØALL YØ1251 1
2019-05-22 10:07:45SA6AUX-4ØØALL YØ1251 1
2019-05-22 10:07:37SA6AUX-4ØØ*****F0QBg YØ1251 8
2019-05-22 10:07:37SA6AUX-4ØØ*****F0QBg YØ1251 8
2019-05-22 10:07:11SA6AUX-4ØØ*****F0QBg YØ1251 25
2019-05-22 10:07:11SA6AUX-4ØØ*****F0QBg YØ1251 25
2019-05-22 10:06:48OHØBCWALL YØ1251 22
2019-05-22 10:06:48OHØBCWALL YØ1251 22
2019-05-22 10:06:32SA6AUX-4ØØ*****F0QBg YØ1251 11
2019-05-22 10:06:32SA6AUX-4ØØ*****F0QBg YØ1251 11
2019-05-22 10:05:57OHØBCWALL YØ1251 34
2019-05-22 10:05:57OHØBCWALL YØ1251 34
2019-05-22 10:05:30SA6AUX-4ØØ*****F0QBg YØ1251 21
2019-05-22 10:05:30SA6AUX-4ØØ*****F0QBg YØ1251 21
2019-05-22 10:04:27OHØBCWALL YØ1251 1
2019-05-22 10:04:27OHØBCWALL YØ1251 1
2019-05-22 10:04:06SA6AUX-4ØØALL YØ1251 15
2019-05-22 10:04:06SA6AUX-4ØØALL YØ1251 15
2019-05-22 10:03:36SA6AUX-4ØØ*****F0QBg YØ1251 30
2019-05-22 10:03:36SA6AUX-4ØØ*****F0QBg YØ1251 30
2019-05-22 10:02:52OHØBCWALL YØ1251 43
2019-05-22 10:02:52OHØBCWALL YØ1251 43
2019-05-22 10:02:04SMØNCS-RPTALL YØ1251 41
2019-05-22 10:02:04SMØNCS-RPTALL YØ1251 41
2019-05-22 10:01:45SA6AUX-4ØØ*****F0QBg YØ1251 16
2019-05-22 10:01:45SA6AUX-4ØØ*****F0QBg YØ1251 16
2019-05-22 10:01:32SMØNCS-RPTALL YØ1251 10
2019-05-22 10:01:32SMØNCS-RPTALL YØ1251 10
2019-05-22 10:01:26OHØBCWALL YØ1251 2
2019-05-22 10:01:26OHØBCWALL YØ1251 2
2019-05-22 10:01:08SA6AUX-4ØØ*****F0QBg YØ1251 12
2019-05-22 10:01:08SA6AUX-4ØØ*****F0QBg YØ1251 12
2019-05-22 10:01:01OHØBCWALL YØ1251 6
2019-05-22 10:01:01OHØBCWALL YØ1251 6
2019-05-22 10:00:51SA6AUX-4ØØ*****F0QBg YØ1251 5
2019-05-22 10:00:51SA6AUX-4ØØ*****F0QBg YØ1251 5
2019-05-22 10:00:44SMØNCS-RPTALL YØ1251 4
2019-05-22 10:00:44SMØNCS-RPTALL YØ1251 4
2019-05-22 10:00:39SA6AUX-4ØØ*****F0QBg YØ1251 2
2019-05-22 10:00:39SA6AUX-4ØØ*****F0QBg YØ1251 2
2019-05-22 10:00:30SMØNCS-RPTALL YØ1251 8
2019-05-22 10:00:30SMØNCS-RPTALL YØ1251 8
2019-05-22 10:00:13SA6AUX-4ØØ*****F0QBg YØ1251 8
2019-05-22 10:00:13SA6AUX-4ØØ*****F0QBg YØ1251 8
2019-05-22 08:50:24SA6AUXALL YØ1251 10
2019-05-22 08:50:24SA6AUXALL YØ1251 10
2019-05-22 08:50:05SA6AUXALL YØ1251 10
2019-05-22 08:50:05SA6AUXALL YØ1251 10
2019-05-22 08:50:01SA6AUXALL YØ1251 3
2019-05-22 08:50:01SA6AUXALL YØ1251 3
2019-05-22 08:35:26OHØBCWALL YØ1251 4
2019-05-22 08:35:26OHØBCWALL YØ1251 4
2019-05-22 08:35:12SA6AUX-4ØØ*****F0QBg YØ1251 9
2019-05-22 08:35:12SA6AUX-4ØØ*****F0QBg YØ1251 9
2019-05-22 08:34:59OHØBCWALL YØ1251 12
2019-05-22 08:34:59OHØBCWALL YØ1251 12
2019-05-22 08:34:28SA6AUX-4ØØALL YØ1251 25
2019-05-22 08:34:28SA6AUX-4ØØALL YØ1251 25
2019-05-22 08:34:26SA6AUX-4ØØ*****F0QBg YØ1251 2
2019-05-22 08:34:26SA6AUX-4ØØ*****F0QBg YØ1251 2
2019-05-22 08:34:05OHØBCWALL YØ1251 20
2019-05-22 08:34:05OHØBCWALL YØ1251 20
2019-05-22 08:33:27SA6AUX-4ØØALL YØ1251 31
2019-05-22 08:33:27SA6AUX-4ØØALL YØ1251 31
2019-05-22 08:33:12SA6AUX-4ØØ*****F0QBg YØ1251 15
2019-05-22 08:33:12SA6AUX-4ØØ*****F0QBg YØ1251 15
2019-05-22 08:32:55OHØBCWALL YØ1251 16
2019-05-22 08:32:55OHØBCWALL YØ1251 16
2019-05-22 08:32:44OHØBCWALL YØ1251 5
2019-05-22 08:32:44OHØBCWALL YØ1251 5
2019-05-22 08:32:44OHØBCWALL YØ1251 0
2019-05-22 08:32:44OHØBCWALL YØ1251 0
2019-05-22 08:32:44OHØBCWALL YØ1251 0
2019-05-22 08:32:44OHØBCWALL YØ1251 0
2019-05-22 08:31:49OHØBCWALL YØ1251 55
2019-05-22 08:31:49OHØBCWALL YØ1251 55
2019-05-22 08:31:31SA6AUX-4ØØ*****F0QBg YØ1251 12
2019-05-22 08:31:31SA6AUX-4ØØ*****F0QBg YØ1251 12
2019-05-22 08:30:01OHØBCWALL YØ1251 29
2019-05-22 08:30:01OHØBCWALL YØ1251 29
2019-05-22 08:29:32SA6AUX-4ØØ*****F0QBg YØ1251 21
2019-05-22 08:29:32SA6AUX-4ØØ*****F0QBg YØ1251 21
2019-05-22 08:29:18OHØBCWALL YØ1251 13
2019-05-22 08:29:18OHØBCWALL YØ1251 13
2019-05-22 08:29:13SA6AUX-4ØØALL YØ1251 2
2019-05-22 08:29:13SA6AUX-4ØØALL YØ1251 2
2019-05-22 08:29:10SA6AUX-4ØØ*****F0QBg YØ1251 3
2019-05-22 08:29:10SA6AUX-4ØØ*****F0QBg YØ1251 3
2019-05-22 08:28:46OHØBCWALL YØ1251 23
2019-05-22 08:28:46OHØBCWALL YØ1251 23
2019-05-22 08:28:23SA6AUX-4ØØ*****F0QBg YØ1251 17
2019-05-22 08:28:23SA6AUX-4ØØ*****F0QBg YØ1251 17
2019-05-22 08:28:21SA6AUX-4ØØ*****F0QBg YØ1251 2
2019-05-22 08:28:21SA6AUX-4ØØ*****F0QBg YØ1251 2
2019-05-22 08:28:15OHØBCWALL YØ1251 5
2019-05-22 08:28:15OHØBCWALL YØ1251 5
2019-05-22 08:28:00SA6AUX-4ØØ*****F0QBg YØ1251 11
2019-05-22 08:28:00SA6AUX-4ØØ*****F0QBg YØ1251 11
2019-05-22 08:27:36OHØBCWALL YØ1251 23
2019-05-22 08:27:36OHØBCWALL YØ1251 23
2019-05-22 08:27:08OHØBCWALL YØ1251 28
2019-05-22 08:27:08OHØBCWALL YØ1251 28
2019-05-22 08:26:53SA6AUX-4ØØALL YØ1251 11
2019-05-22 08:26:53SA6AUX-4ØØALL YØ1251 11
2019-05-22 08:26:44SA6AUX-4ØØALL YØ1251 9
2019-05-22 08:26:44SA6AUX-4ØØALL YØ1251 9
2019-05-22 08:26:38SA6AUX-4ØØ*****F0QBg YØ1251 6
2019-05-22 08:26:38SA6AUX-4ØØ*****F0QBg YØ1251 6
2019-05-22 08:25:30OHØBCWALL YØ1251 7
2019-05-22 08:25:30OHØBCWALL YØ1251 7
2019-05-22 08:25:01SA6AUX-4ØØ*****F0QBg YØ1251 20
2019-05-22 08:25:01SA6AUX-4ØØ*****F0QBg YØ1251 20
2019-05-22 08:24:37OHØBCWALL YØ1251 23
2019-05-22 08:24:37OHØBCWALL YØ1251 23
2019-05-22 08:24:18SA6AUX-4ØØ*****F0QBg YØ1251 11
2019-05-22 08:24:18SA6AUX-4ØØ*****F0QBg YØ1251 11
2019-05-22 08:24:10OHØBCWALL YØ1251 7
2019-05-22 08:24:10OHØBCWALL YØ1251 7
2019-05-22 08:23:56SA6AUX-4ØØ*****F0QBg YØ1251 8
2019-05-22 08:23:56SA6AUX-4ØØ*****F0QBg YØ1251 8
2019-05-22 08:23:49OHØBCWALL YØ1251 5
2019-05-22 08:23:49OHØBCWALL YØ1251 5
2019-05-22 07:35:22OHØBCWALL YØ1251 4
2019-05-22 07:35:22OHØBCWALL YØ1251 4
2019-05-22 07:32:47SAØPTT-MOB*****F5QYJ SAØPTT 14
2019-05-22 07:32:47SAØPTT-MOB*****F5QYJ SAØPTT 14
2019-05-22 07:30:57SMØNCS-RPTALL YØ1251 47
2019-05-22 07:30:57SMØNCS-RPTALL YØ1251 47
2019-05-22 07:29:26SAØPTT-MOB*****F5QYJ SAØPTT 24
2019-05-22 07:29:26SAØPTT-MOB*****F5QYJ SAØPTT 24
2019-05-22 07:27:15SMØNCS-RPTALL YØ1251 6
2019-05-22 07:27:15SMØNCS-RPTALL YØ1251 6
2019-05-22 07:25:10SAØPTT-MOB*****F5QYJ SAØPTT 58
2019-05-22 07:25:10SAØPTT-MOB*****F5QYJ SAØPTT 58
2019-05-22 07:22:29SMØNCS-RPTALL YØ1251 36
2019-05-22 07:22:29SMØNCS-RPTALL YØ1251 36
2019-05-22 07:20:28SAØPTT-MOB*****F5QYJ SAØPTT 53
2019-05-22 07:20:28SAØPTT-MOB*****F5QYJ SAØPTT 53
2019-05-22 07:18:54SMØNCS-RPTALL YØ1251 28
2019-05-22 07:18:54SMØNCS-RPTALL YØ1251 28
2019-05-22 07:18:52W9GLOALL YØ1251 1
2019-05-22 07:18:52W9GLOALL YØ1251 1
2019-05-22 07:17:48SAØPTT-MOB*****F5QYJ SAØPTT 56
2019-05-22 07:17:48SAØPTT-MOB*****F5QYJ SAØPTT 56
2019-05-22 07:17:01SMØNCS-RPTALL YØ1251 42
2019-05-22 07:17:01SMØNCS-RPTALL YØ1251 42
2019-05-22 07:16:45SAØPTT-MOB*****F5QYJ SAØPTT 11
2019-05-22 07:16:45SAØPTT-MOB*****F5QYJ SAØPTT 11
2019-05-22 07:16:06SAØPTT-MOB*****F5QYJ SAØPTT 12
2019-05-22 07:16:06SAØPTT-MOB*****F5QYJ SAØPTT 12
2019-05-22 07:14:47SMØNCS-RPTALL YØ1251 21
2019-05-22 07:14:47SMØNCS-RPTALL YØ1251 21
2019-05-22 07:14:33SMØNCS-RPTALL YØ1251 9
2019-05-22 07:14:33SMØNCS-RPTALL YØ1251 9
2019-05-22 07:13:24SAØPTT-MOB*****F5QYJ SAØPTT 58
2019-05-22 07:13:24SAØPTT-MOB*****F5QYJ SAØPTT 58
2019-05-22 07:11:21SMØNCS-RPTALL YØ1251 58
2019-05-22 07:11:21SMØNCS-RPTALL YØ1251 58
2019-05-22 07:09:34SAØPTT-MOB*****F5QYJ SAØPTT 40
2019-05-22 07:09:34SAØPTT-MOB*****F5QYJ SAØPTT 40
2019-05-22 07:07:54SMØNCS-RPTALL YØ1251 37
2019-05-22 07:07:54SMØNCS-RPTALL YØ1251 37
2019-05-22 07:07:28SAØPTT-MOB*****F5QYJ SAØPTT 19
2019-05-22 07:07:28SAØPTT-MOB*****F5QYJ SAØPTT 19
2019-05-22 07:07:00SMØNCS-RPTALL YØ1251 25
2019-05-22 07:07:00SMØNCS-RPTALL YØ1251 25
2019-05-22 07:06:52SMØNCS-RPTALL YØ1251 8
2019-05-22 07:06:52SMØNCS-RPTALL YØ1251 8
2019-05-22 07:06:28SAØPTT-MOB*****F5QYJ SAØPTT 17
2019-05-22 07:06:28SAØPTT-MOB*****F5QYJ SAØPTT 17
2019-05-22 07:06:18SMØNCS-RPTALL YØ1251 6
2019-05-22 07:06:18SMØNCS-RPTALL YØ1251 6
2019-05-22 07:05:57SAØPTT-MOB*****F5QYJ SAØPTT 13
2019-05-22 07:05:57SAØPTT-MOB*****F5QYJ SAØPTT 13
2019-05-22 06:43:18SA6AUXALL YØ1251 3
2019-05-22 06:43:18SA6AUXALL YØ1251 3
2019-05-22 06:29:00SA6AUXALL YØ1251 2
2019-05-22 06:29:00SA6AUXALL YØ1251 2
2019-05-22 06:02:34SA6AUXALL YØ1251 2
2019-05-22 06:02:34SA6AUXALL YØ1251 2
2019-05-22 05:55:53SA6AUXALL YØ1251 3
2019-05-22 05:55:53SA6AUXALL YØ1251 3
2019-05-22 05:43:30SA6AUXALL YØ1251 6
2019-05-22 05:43:30SA6AUXALL YØ1251 6
2019-05-22 05:43:19SA6AUXALL YØ1251 3
2019-05-22 05:43:19SA6AUXALL YØ1251 3
2019-05-22 05:43:02OHØBCWALL YØ1251 1
2019-05-22 05:43:02OHØBCWALL YØ1251 1
2019-05-22 05:38:31OHØBCWALL YØ1251 4
2019-05-22 05:38:31OHØBCWALL YØ1251 4
2019-05-22 05:36:57OHØBCWALL YØ1251 1
2019-05-22 05:36:57OHØBCWALL YØ1251 1
2019-05-22 05:35:56OHØBCWALL YØ1251 3
2019-05-22 05:35:56OHØBCWALL YØ1251 3
2019-05-22 05:35:42OHØBCWALL YØ1251 5
2019-05-22 05:35:42OHØBCWALL YØ1251 5
2019-05-22 05:35:35OHØBCWALL YØ1251 2
2019-05-22 05:35:35OHØBCWALL YØ1251 2
2019-05-22 05:35:20OHØBCWALL YØ1251 2
2019-05-22 05:35:20OHØBCWALL YØ1251 2
2019-05-22 05:22:55OHØBCWALL YØ1251 7
2019-05-22 05:22:55OHØBCWALL YØ1251 7
2019-05-22 05:22:47OHØBCWALL YØ1251 1
2019-05-22 05:22:47OHØBCWALL YØ1251 1
2019-05-22 05:16:31OHØBCWALL YØ1251 6
2019-05-22 05:16:31OHØBCWALL YØ1251 6
Alltime Heard List
Time (Europe/Stockholm) Callsign Target Gateway
2019-05-22 17:57:38SMØNEZ-SWEALL YØ1251
2019-05-22 17:57:38SMØNEZ-SWEALL YØ1251
2019-05-22 17:57:37SMØNEZ-SWEALL YØ1251
2019-05-22 17:57:37SMØNEZ-SWEALL YØ1251
2019-05-22 17:57:23SMØNEZ-SWE*****G0Czt YØ1251
2019-05-22 17:57:23SMØNEZ-SWE*****G0Czt YØ1251
2019-05-22 17:56:21SAØPTT-MOB*****F5QYJ SAØPTT
2019-05-22 17:56:21SAØPTT-MOB*****F5QYJ SAØPTT
2019-05-22 17:55:56SMØNEZ-SWE*****G0Czt YØ1251
2019-05-22 17:55:56SMØNEZ-SWE*****G0Czt YØ1251
2019-05-22 17:55:21SMØNEZ-SWEALL YØ1251
2019-05-22 17:55:21SMØNEZ-SWEALL YØ1251
2019-05-22 17:54:43SMØNEZ-SWEALL YØ1251
2019-05-22 17:54:43SMØNEZ-SWEALL YØ1251
2019-05-22 17:54:43SMØNEZ-SWEALL YØ1251
2019-05-22 17:54:43SMØNEZ-SWEALL YØ1251
2019-05-22 17:54:43SMØNEZ-SWEALL YØ1251
2019-05-22 17:54:43SMØNEZ-SWEALL YØ1251
2019-05-22 17:54:41SMØNEZ-SWEALL YØ1251
2019-05-22 17:54:41SMØNEZ-SWEALL YØ1251
2019-05-22 17:54:26SMØNEZ-SWEALL YØ1251
2019-05-22 17:54:26SMØNEZ-SWEALL YØ1251
2019-05-22 17:54:26SMØNEZ-SWEALL YØ1251
2019-05-22 17:54:26SMØNEZ-SWEALL YØ1251
2019-05-22 17:54:20SMØNEZ-SWEALL YØ1251
2019-05-22 17:54:20SMØNEZ-SWEALL YØ1251
2019-05-22 17:54:19SMØNEZ-SWEALL YØ1251
2019-05-22 17:54:19SMØNEZ-SWEALL YØ1251
2019-05-22 17:54:16SMØNEZ-SWEALL YØ1251
2019-05-22 17:54:16SMØNEZ-SWEALL YØ1251
2019-05-22 17:53:57SMØNEZ-SWEALL YØ1251
2019-05-22 17:53:57SMØNEZ-SWEALL YØ1251
2019-05-22 17:53:14SMØNEZ-SWEALL YØ1251
2019-05-22 17:53:14SMØNEZ-SWEALL YØ1251
2019-05-22 17:53:14SMØNEZ-SWEALL YØ1251
2019-05-22 17:53:14SMØNEZ-SWEALL YØ1251
2019-05-22 17:53:03SMØNEZ-SWE*****G0Czt YØ1251
2019-05-22 17:53:03SMØNEZ-SWE*****G0Czt YØ1251
2019-05-22 17:52:31SAØPTT-MOB*****F5QYJ SAØPTT
2019-05-22 17:52:31SAØPTT-MOB*****F5QYJ SAØPTT
2019-05-22 17:52:10SMØNEZ-SWE*****G0Czt YØ1251
2019-05-22 17:52:10SMØNEZ-SWE*****G0Czt YØ1251
2019-05-22 17:51:30SMØNEZ-SWEALL YØ1251
2019-05-22 17:51:30SMØNEZ-SWEALL YØ1251
2019-05-22 17:50:31SMØNEZ-SWEALL YØ1251
2019-05-22 17:50:31SMØNEZ-SWEALL YØ1251
2019-05-22 17:50:00SMØNEZ-SWEALL YØ1251
2019-05-22 17:50:00SMØNEZ-SWEALL YØ1251
2019-05-22 17:49:44SMØNEZ-SWE*****G0Czt YØ1251
2019-05-22 17:49:44SMØNEZ-SWE*****G0Czt YØ1251
2019-05-22 17:47:32SAØPTT-MOB*****F5QYJ SAØPTT
2019-05-22 17:47:32SAØPTT-MOB*****F5QYJ SAØPTT
2019-05-22 17:47:30SM6ZDOALL YØ1251
2019-05-22 17:47:30SM6ZDOALL YØ1251
2019-05-22 17:47:15SMØNEZ-SWE*****G0Czt YØ1251
2019-05-22 17:47:15SMØNEZ-SWE*****G0Czt YØ1251
2019-05-22 17:46:56SMØNEZ-SWEALL YØ1251
2019-05-22 17:46:56SMØNEZ-SWEALL YØ1251
2019-05-22 17:45:58SMØNEZ-SWEALL YØ1251
2019-05-22 17:45:58SMØNEZ-SWEALL YØ1251
2019-05-22 17:45:37SMØNEZ-SWEALL YØ1251
2019-05-22 17:45:37SMØNEZ-SWEALL YØ1251
2019-05-22 17:45:20SMØNEZ-SWEALL YØ1251
2019-05-22 17:45:20SMØNEZ-SWEALL YØ1251
2019-05-22 17:44:59SMØNEZ-SWE*****G0Czt YØ1251
2019-05-22 17:44:59SMØNEZ-SWE*****G0Czt YØ1251
2019-05-22 17:44:21SMØNEZ-SWE*****G0Czt YØ1251
2019-05-22 17:44:21SMØNEZ-SWE*****G0Czt YØ1251
2019-05-22 17:43:37SAØPTT-MOB*****F5QYJ SAØPTT
2019-05-22 17:43:37SAØPTT-MOB*****F5QYJ SAØPTT
2019-05-22 17:42:30SMØNEZ-SWEALL YØ1251
2019-05-22 17:42:30SMØNEZ-SWEALL YØ1251
2019-05-22 17:42:10SMØNEZ-SWEALL YØ1251
2019-05-22 17:42:10SMØNEZ-SWEALL YØ1251
2019-05-22 17:42:04SMØNEZ-SWEALL YØ1251
2019-05-22 17:42:04SMØNEZ-SWEALL YØ1251
2019-05-22 17:41:42SMØNEZ-SWE*****G0Czt YØ1251
2019-05-22 17:41:42SMØNEZ-SWE*****G0Czt YØ1251
2019-05-22 17:41:00SAØPTT-MOB*****F5QYJ SAØPTT
2019-05-22 17:41:00SAØPTT-MOB*****F5QYJ SAØPTT
2019-05-22 17:40:16SMØNEZ-SWEALL YØ1251
2019-05-22 17:40:16SMØNEZ-SWEALL YØ1251
2019-05-22 17:40:13SMØNEZ-SWEALL YØ1251
2019-05-22 17:40:13SMØNEZ-SWEALL YØ1251
2019-05-22 17:40:12SMØNEZ-SWEALL YØ1251
2019-05-22 17:40:12SMØNEZ-SWEALL YØ1251
2019-05-22 17:39:25SMØNEZ-SWE*****G0Czt YØ1251
2019-05-22 17:39:25SMØNEZ-SWE*****G0Czt YØ1251
2019-05-22 17:39:08SAØPTT-MOB*****F5QYJ SAØPTT
2019-05-22 17:39:08SAØPTT-MOB*****F5QYJ SAØPTT
2019-05-22 17:39:02SMØNEZ-SWE*****G0Czt YØ1251
2019-05-22 17:39:02SMØNEZ-SWE*****G0Czt YØ1251
2019-05-22 17:38:46SMØNCS-RPTALL YØ1251
2019-05-22 17:38:46SMØNCS-RPTALL YØ1251
2019-05-22 17:37:30SAØPTT-MOB*****F5QYJ SAØPTT
2019-05-22 17:37:30SAØPTT-MOB*****F5QYJ SAØPTT
2019-05-22 17:36:39SMØNEZ-SWEALL YØ1251
2019-05-22 17:36:39SMØNEZ-SWEALL YØ1251
2019-05-22 17:36:38SMØNEZ-SWEALL YØ1251
2019-05-22 17:36:38SMØNEZ-SWEALL YØ1251
2019-05-22 17:36:37SMØNEZ-SWEALL YØ1251
2019-05-22 17:36:37SMØNEZ-SWEALL YØ1251
2019-05-22 17:36:14SMØNEZ-SWE*****G0Czt YØ1251
2019-05-22 17:36:14SMØNEZ-SWE*****G0Czt YØ1251
2019-05-22 17:35:37SAØPTT-MOB*****F5QYJ SAØPTT
2019-05-22 17:35:37SAØPTT-MOB*****F5QYJ SAØPTT
2019-05-22 17:35:16SMØNEZ-SWE*****G0Czt YØ1251
2019-05-22 17:35:16SMØNEZ-SWE*****G0Czt YØ1251
2019-05-22 17:35:15SMØNEZ-SWEALL YØ1251
2019-05-22 17:35:15SMØNEZ-SWEALL YØ1251
2019-05-22 17:35:09SMØNEZ-SWE*****G0Czt YØ1251
2019-05-22 17:35:09SMØNEZ-SWE*****G0Czt YØ1251
2019-05-22 17:34:50SMØNEZ-SWEALL YØ1251
2019-05-22 17:34:50SMØNEZ-SWEALL YØ1251
2019-05-22 17:34:16SMØNEZ-SWEALL YØ1251
2019-05-22 17:34:16SMØNEZ-SWEALL YØ1251
2019-05-22 17:33:54SMØNEZ-SWEALL YØ1251
2019-05-22 17:33:54SMØNEZ-SWEALL YØ1251
2019-05-22 17:33:48SMØNEZ-SWEALL YØ1251
2019-05-22 17:33:48SMØNEZ-SWEALL YØ1251
2019-05-22 17:33:48SMØNEZ-SWEALL YØ1251
2019-05-22 17:33:48SMØNEZ-SWEALL YØ1251
2019-05-22 17:33:36SMØNEZ-SWE*****G0Czt YØ1251
2019-05-22 17:33:36SMØNEZ-SWE*****G0Czt YØ1251
2019-05-22 17:33:35SMØNEZ-SWE*****G0Czt YØ1251
2019-05-22 17:33:35SMØNEZ-SWE*****G0Czt YØ1251
2019-05-22 17:33:32SMØNEZ-SWE*****G0Czt YØ1251
2019-05-22 17:33:32SMØNEZ-SWE*****G0Czt YØ1251
2019-05-22 17:32:51SAØPTT-MOB*****F5QYJ SAØPTT
2019-05-22 17:32:51SAØPTT-MOB*****F5QYJ SAØPTT
2019-05-22 17:32:01SMØNEZ-SWEALL YØ1251
2019-05-22 17:32:01SMØNEZ-SWEALL YØ1251
2019-05-22 17:32:01SMØNEZ-SWEALL YØ1251
2019-05-22 17:32:01SMØNEZ-SWEALL YØ1251
2019-05-22 17:32:00SMØNEZ-SWEALL YØ1251
2019-05-22 17:32:00SMØNEZ-SWEALL YØ1251
2019-05-22 17:32:00SMØNEZ-SWEALL YØ1251
2019-05-22 17:32:00SMØNEZ-SWEALL YØ1251
2019-05-22 17:31:53SMØNEZ-SWEALL YØ1251
2019-05-22 17:31:53SMØNEZ-SWEALL YØ1251
2019-05-22 17:31:53SMØNEZ-SWEALL YØ1251
2019-05-22 17:31:53SMØNEZ-SWEALL YØ1251
2019-05-22 17:31:53SMØNEZ-SWEALL YØ1251
2019-05-22 17:31:53SMØNEZ-SWEALL YØ1251
2019-05-22 17:31:21SMØNEZ-SWE*****G0Czt YØ1251
2019-05-22 17:31:21SMØNEZ-SWE*****G0Czt YØ1251
2019-05-22 17:31:18SMØNEZ-SWE*****G0Czt YØ1251
2019-05-22 17:31:18SMØNEZ-SWE*****G0Czt YØ1251
2019-05-22 17:31:02SAØPTT-MOB*****F5QYJ SAØPTT
2019-05-22 17:31:02SAØPTT-MOB*****F5QYJ SAØPTT
2019-05-22 17:30:49SMØNEZ-SWEALL YØ1251
2019-05-22 17:30:49SMØNEZ-SWEALL YØ1251
2019-05-22 17:30:43SMØNEZ-SWE*****G0Czt YØ1251
2019-05-22 17:30:43SMØNEZ-SWE*****G0Czt YØ1251
2019-05-22 17:30:25SMØNEZ-SWEALL YØ1251
2019-05-22 17:30:25SMØNEZ-SWEALL YØ1251
2019-05-22 17:29:23SMØNEZ-SWEALL YØ1251
2019-05-22 17:29:23SMØNEZ-SWEALL YØ1251
2019-05-22 17:29:23SMØNEZ-SWEALL YØ1251
2019-05-22 17:29:23SMØNEZ-SWEALL YØ1251
2019-05-22 17:29:22SMØNEZ-SWEALL YØ1251
2019-05-22 17:29:22SMØNEZ-SWEALL YØ1251
2019-05-22 17:29:17SMØNEZ-SWE*****G0Czt YØ1251
2019-05-22 17:29:17SMØNEZ-SWE*****G0Czt YØ1251
2019-05-22 17:29:06SMØNEZ-SWE*****G0Czt YØ1251
2019-05-22 17:29:06SMØNEZ-SWE*****G0Czt YØ1251
2019-05-22 17:28:29SAØPTT-MOB*****F5QYJ SAØPTT
2019-05-22 17:28:29SAØPTT-MOB*****F5QYJ SAØPTT
2019-05-22 17:27:58SMØNEZ-SWEALL YØ1251
2019-05-22 17:27:58SMØNEZ-SWEALL YØ1251
2019-05-22 17:27:55SMØNEZ-SWEALL YØ1251
2019-05-22 17:27:55SMØNEZ-SWEALL YØ1251
2019-05-22 17:27:55SMØNEZ-SWEALL YØ1251
2019-05-22 17:27:55SMØNEZ-SWEALL YØ1251
2019-05-22 17:27:55SMØNEZ-SWEALL YØ1251
2019-05-22 17:27:55SMØNEZ-SWEALL YØ1251
2019-05-22 17:27:45SMØNEZ-SWE*****G0Czt YØ1251
2019-05-22 17:27:45SMØNEZ-SWE*****G0Czt YØ1251
2019-05-22 17:27:32SMØNEZ-SWE*****G0Czt YØ1251
2019-05-22 17:27:32SMØNEZ-SWE*****G0Czt YØ1251
2019-05-22 17:27:21SMØNEZ-SWEALL YØ1251
2019-05-22 17:27:21SMØNEZ-SWEALL YØ1251
2019-05-22 17:27:16SMØNEZ-SWE*****G0Czt YØ1251
2019-05-22 17:27:16SMØNEZ-SWE*****G0Czt YØ1251
2019-05-22 17:26:45SMØNEZ-SWE*****G0Czt YØ1251
2019-05-22 17:26:45SMØNEZ-SWE*****G0Czt YØ1251
2019-05-22 17:26:39SMØNEZ-SWE*****G0Czt YØ1251
2019-05-22 17:26:39SMØNEZ-SWE*****G0Czt YØ1251
2019-05-22 17:26:18SMØNEZ-SWE*****G0Czt YØ1251
2019-05-22 17:26:18SMØNEZ-SWE*****G0Czt YØ1251
2019-05-22 17:25:36SMØNEZ-SWE*****G0Czt YØ1251
2019-05-22 17:25:36SMØNEZ-SWE*****G0Czt YØ1251
2019-05-22 17:25:32SMØNEZ-SWE*****G0Czt YØ1251
2019-05-22 17:25:32SMØNEZ-SWE*****G0Czt YØ1251
2019-05-22 17:25:22SMØNEZ-SWE*****G0Czt YØ1251
2019-05-22 17:25:22SMØNEZ-SWE*****G0Czt YØ1251
2019-05-22 17:25:20SMØNEZ-SWE*****G0Czt YØ1251
2019-05-22 17:25:20SMØNEZ-SWE*****G0Czt YØ1251
2019-05-22 17:25:05SMØNEZ-SWE*****G0Czt YØ1251
2019-05-22 17:25:05SMØNEZ-SWE*****G0Czt YØ1251
2019-05-22 17:24:51SMØNEZ-SWE*****G0Czt YØ1251
2019-05-22 17:24:51SMØNEZ-SWE*****G0Czt YØ1251
2019-05-22 17:23:08SAØPTT-MOB*****F5QYJ SAØPTT
2019-05-22 17:23:08SAØPTT-MOB*****F5QYJ SAØPTT
2019-05-22 17:22:48SMØNEZ-SWEALL YØ1251
2019-05-22 17:22:48SMØNEZ-SWEALL YØ1251
2019-05-22 17:22:36SMØNEZ-SWE*****G0Czt YØ1251
2019-05-22 17:22:36SMØNEZ-SWE*****G0Czt YØ1251
2019-05-22 17:22:31SMØNEZ-SWE*****G0Czt YØ1251
2019-05-22 17:22:31SMØNEZ-SWE*****G0Czt YØ1251
2019-05-22 17:21:20SMØNEZ-SWEALL YØ1251
2019-05-22 17:21:20SMØNEZ-SWEALL YØ1251
2019-05-22 17:21:06SMØNEZ-SWE*****G0Czt YØ1251
2019-05-22 17:21:06SMØNEZ-SWE*****G0Czt YØ1251
2019-05-22 17:21:03SMØNEZ-SWE*****G0Czt YØ1251
2019-05-22 17:21:03SMØNEZ-SWE*****G0Czt YØ1251
2019-05-22 17:20:50SMØNEZ-SWEALL YØ1251
2019-05-22 17:20:50SMØNEZ-SWEALL YØ1251
2019-05-22 17:20:45SMØNEZ-SWEALL YØ1251
2019-05-22 17:20:45SMØNEZ-SWEALL YØ1251
2019-05-22 17:20:45SMØNEZ-SWEALL YØ1251
2019-05-22 17:20:45SMØNEZ-SWEALL YØ1251
2019-05-22 17:20:44SMØNEZ-SWE*****G0Czt YØ1251
2019-05-22 17:20:44SMØNEZ-SWE*****G0Czt YØ1251
2019-05-22 17:20:33SMØNEZ-SWE*****G0Czt YØ1251
2019-05-22 17:20:33SMØNEZ-SWE*****G0Czt YØ1251
2019-05-22 17:18:36SAØPTT-MOB*****F5QYJ SAØPTT
2019-05-22 17:18:36SAØPTT-MOB*****F5QYJ SAØPTT
2019-05-22 17:17:51SMØNEZ-SWE*****G0Czt YØ1251
2019-05-22 17:17:51SMØNEZ-SWE*****G0Czt YØ1251
2019-05-22 17:17:50SMØNEZ-SWE*****G0Czt YØ1251
2019-05-22 17:17:50SMØNEZ-SWE*****G0Czt YØ1251
2019-05-22 17:17:24SMØNEZ-SWE*****G0Czt YØ1251
2019-05-22 17:17:24SMØNEZ-SWE*****G0Czt YØ1251
2019-05-22 17:17:15SMØNEZ-SWEALL YØ1251
2019-05-22 17:17:15SMØNEZ-SWEALL YØ1251
2019-05-22 17:17:06SMØNEZ-SWE*****G0Czt YØ1251
2019-05-22 17:17:06SMØNEZ-SWE*****G0Czt YØ1251
2019-05-22 17:16:52SMØNEZ-SWE*****G0Czt YØ1251
2019-05-22 17:16:52SMØNEZ-SWE*****G0Czt YØ1251
2019-05-22 17:15:21SAØPTT-MOB*****F5QYJ SAØPTT
2019-05-22 17:15:21SAØPTT-MOB*****F5QYJ SAØPTT
2019-05-22 17:14:25SMØNEZ-SWEALL YØ1251
2019-05-22 17:14:25SMØNEZ-SWEALL YØ1251
2019-05-22 17:13:40SMØNEZ-SWEALL YØ1251
2019-05-22 17:13:40SMØNEZ-SWEALL YØ1251
2019-05-22 17:13:25SMØNEZ-SWEALL YØ1251
2019-05-22 17:13:25SMØNEZ-SWEALL YØ1251
2019-05-22 17:13:20SMØNEZ-SWE*****G0Czt YØ1251
2019-05-22 17:13:20SMØNEZ-SWE*****G0Czt YØ1251
2019-05-22 17:12:32SAØPTT-MOB*****F5QYJ SAØPTT
2019-05-22 17:12:32SAØPTT-MOB*****F5QYJ SAØPTT
2019-05-22 17:12:00SMØNEZ-SWE*****G0Czt YØ1251
2019-05-22 17:12:00SMØNEZ-SWE*****G0Czt YØ1251
2019-05-22 17:11:48SMØNCS-RPTALL YØ1251
2019-05-22 17:11:48SMØNCS-RPTALL YØ1251
2019-05-22 17:11:36SMØNEZ-SWE*****G0Czt YØ1251
2019-05-22 17:11:36SMØNEZ-SWE*****G0Czt YØ1251
2019-05-22 17:11:24SAØPTT-MOB*****F5QYJ SAØPTT
2019-05-22 17:11:24SAØPTT-MOB*****F5QYJ SAØPTT
2019-05-22 17:11:08SMØNEZ-SWE*****G0Czt YØ1251
2019-05-22 17:11:08SMØNEZ-SWE*****G0Czt YØ1251
2019-05-22 17:10:52SMØNCS-RPTALL YØ1251
2019-05-22 17:10:52SMØNCS-RPTALL YØ1251
2019-05-22 17:10:36SMØNEZ-SWEALL YØ1251
2019-05-22 17:10:36SMØNEZ-SWEALL YØ1251
2019-05-22 17:10:36SMØNEZ-SWEALL YØ1251
2019-05-22 17:10:36SMØNEZ-SWEALL YØ1251
2019-05-22 17:10:35SMØNEZ-SWEALL YØ1251
2019-05-22 17:10:35SMØNEZ-SWEALL YØ1251
2019-05-22 17:10:35SMØNEZ-SWEALL YØ1251
2019-05-22 17:10:35SMØNEZ-SWEALL YØ1251
2019-05-22 17:10:35SMØNEZ-SWEALL YØ1251
2019-05-22 17:10:35SMØNEZ-SWEALL YØ1251
2019-05-22 17:10:31SMØNEZ-SWE*****G0Czt YØ1251
2019-05-22 17:10:31SMØNEZ-SWE*****G0Czt YØ1251
2019-05-22 17:09:36SMØNCS-RPTALL YØ1251
2019-05-22 17:09:36SMØNCS-RPTALL YØ1251
2019-05-22 17:09:31SAØPTT-MOB*****F5QYJ SAØPTT
2019-05-22 17:09:31SAØPTT-MOB*****F5QYJ SAØPTT
2019-05-22 17:09:00SMØNEZ-SWE*****G0Czt YØ1251
2019-05-22 17:09:00SMØNEZ-SWE*****G0Czt YØ1251
2019-05-22 17:08:58SMØNEZ-SWEALL YØ1251
2019-05-22 17:08:58SMØNEZ-SWEALL YØ1251
2019-05-22 17:08:30SMØNEZ-SWE*****G0Czt YØ1251
2019-05-22 17:08:30SMØNEZ-SWE*****G0Czt YØ1251
2019-05-22 17:08:29SMØNEZ-SWE*****G0Czt YØ1251
2019-05-22 17:08:29SMØNEZ-SWE*****G0Czt YØ1251
2019-05-22 17:08:27SMØNEZ-SWE*****G0Czt YØ1251
2019-05-22 17:08:27SMØNEZ-SWE*****G0Czt YØ1251
2019-05-22 17:08:13SMØNEZ-SWEALL YØ1251
2019-05-22 17:08:13SMØNEZ-SWEALL YØ1251
2019-05-22 17:07:44SMØNEZ-SWEALL YØ1251
2019-05-22 17:07:44SMØNEZ-SWEALL YØ1251
2019-05-22 17:07:42SMØNEZ-SWE*****G0Czt YØ1251
2019-05-22 17:07:42SMØNEZ-SWE*****G0Czt YØ1251
2019-05-22 17:06:54SMØNCS-RPTALL YØ1251
2019-05-22 17:06:54SMØNCS-RPTALL YØ1251
2019-05-22 17:06:39SMØNEZ-SWE*****G0Czt YØ1251
2019-05-22 17:06:39SMØNEZ-SWE*****G0Czt YØ1251
2019-05-22 17:06:31SMØNCS-RPTALL YØ1251
2019-05-22 17:06:31SMØNCS-RPTALL YØ1251
2019-05-22 17:06:15SMØNEZ-SWEALL YØ1251
2019-05-22 17:06:15SMØNEZ-SWEALL YØ1251
2019-05-22 17:06:14SMØNEZ-SWE*****G0Czt YØ1251
2019-05-22 17:06:14SMØNEZ-SWE*****G0Czt YØ1251
2019-05-22 17:06:11SMØNEZ-SWE*****G0Czt YØ1251
2019-05-22 17:06:11SMØNEZ-SWE*****G0Czt YØ1251
2019-05-22 17:06:04SMØNEZ-SWEALL YØ1251
2019-05-22 17:06:04SMØNEZ-SWEALL YØ1251
2019-05-22 17:06:03SMØNEZ-SWEALL YØ1251
2019-05-22 17:06:03SMØNEZ-SWEALL YØ1251
2019-05-22 17:05:40SMØNEZ-SWEALL YØ1251
2019-05-22 17:05:40SMØNEZ-SWEALL YØ1251
2019-05-22 17:05:19SMØNEZ-SWEALL YØ1251
2019-05-22 17:05:19SMØNEZ-SWEALL YØ1251
2019-05-22 17:05:18SMØNEZ-SWE*****G0Czt YØ1251
2019-05-22 17:05:18SMØNEZ-SWE*****G0Czt YØ1251
2019-05-22 17:04:38SMØNCS-RPTALL YØ1251
2019-05-22 17:04:38SMØNCS-RPTALL YØ1251
2019-05-22 17:04:10SMØNEZ-SWE*****G0Czt YØ1251
2019-05-22 17:04:10SMØNEZ-SWE*****G0Czt YØ1251
2019-05-22 17:04:00SMØNCS-RPTALL YØ1251
2019-05-22 17:04:00SMØNCS-RPTALL YØ1251
2019-05-22 17:03:49SMØNEZ-SWE*****G0Czt YØ1251
2019-05-22 17:03:49SMØNEZ-SWE*****G0Czt YØ1251
2019-05-22 17:03:33SMØNCS-RPTALL YØ1251
2019-05-22 17:03:33SMØNCS-RPTALL YØ1251
2019-05-22 17:03:11SMØNEZ-SWE*****G0Czt YØ1251
2019-05-22 17:03:11SMØNEZ-SWE*****G0Czt YØ1251
2019-05-22 17:02:51SAØPTT-MOB*****F5QYJ SAØPTT
2019-05-22 17:02:51SAØPTT-MOB*****F5QYJ SAØPTT
2019-05-22 17:02:31SMØNCS-RPTALL YØ1251
2019-05-22 17:02:31SMØNCS-RPTALL YØ1251
2019-05-22 17:02:18SMØNCS-RPTALL YØ1251
2019-05-22 17:02:18SMØNCS-RPTALL YØ1251
2019-05-22 17:02:03SMØNCS-RPTALL YØ1251
2019-05-22 17:02:03SMØNCS-RPTALL YØ1251
2019-05-22 17:01:25SAØPTT-MOB*****F5QYJ SAØPTT
2019-05-22 17:01:25SAØPTT-MOB*****F5QYJ SAØPTT
2019-05-22 17:00:45SMØNCS-RPTALL YØ1251
2019-05-22 17:00:45SMØNCS-RPTALL YØ1251
2019-05-22 16:59:43SAØPTT-MOB*****F5QYJ SAØPTT
2019-05-22 16:59:43SAØPTT-MOB*****F5QYJ SAØPTT
2019-05-22 16:58:43SMØNCS-RPTALL YØ1251
2019-05-22 16:58:43SMØNCS-RPTALL YØ1251
2019-05-22 16:57:43SAØPTT-MOB*****F5QYJ SAØPTT
2019-05-22 16:57:43SAØPTT-MOB*****F5QYJ SAØPTT
2019-05-22 16:57:04SMØNCS-RPTALL YØ1251
2019-05-22 16:57:04SMØNCS-RPTALL YØ1251
2019-05-22 16:56:32SAØPTT-MOB*****F5QYJ SAØPTT
2019-05-22 16:56:32SAØPTT-MOB*****F5QYJ SAØPTT
2019-05-22 16:55:45SAØPTT-MOB*****F5QYJ SAØPTT
2019-05-22 16:55:45SAØPTT-MOB*****F5QYJ SAØPTT
2019-05-22 16:55:24SMØNCS-RPTALL YØ1251
2019-05-22 16:55:24SMØNCS-RPTALL YØ1251
2019-05-22 16:54:39SAØPTT-MOB*****F5QYJ SAØPTT
2019-05-22 16:54:39SAØPTT-MOB*****F5QYJ SAØPTT
2019-05-22 16:54:31SMØNCS-RPTALL YØ1251
2019-05-22 16:54:31SMØNCS-RPTALL YØ1251
2019-05-22 16:54:14SAØPTT-MOB*****F5QYJ SAØPTT
2019-05-22 16:54:14SAØPTT-MOB*****F5QYJ SAØPTT
2019-05-22 16:54:00SMØNCS-RPTALL YØ1251
2019-05-22 16:54:00SMØNCS-RPTALL YØ1251
2019-05-22 16:53:29SAØPTT-MOB*****F5QYJ SAØPTT
2019-05-22 16:53:29SAØPTT-MOB*****F5QYJ SAØPTT
2019-05-22 16:53:19SMØNCS-RPTALL YØ1251
2019-05-22 16:53:19SMØNCS-RPTALL YØ1251
2019-05-22 16:53:17SMØNCS-RPTALL YØ1251
2019-05-22 16:53:17SMØNCS-RPTALL YØ1251
2019-05-22 16:51:33SAØPTT-MOB*****F5QYJ SAØPTT
2019-05-22 16:51:33SAØPTT-MOB*****F5QYJ SAØPTT
2019-05-22 16:51:23SA4CNS-7Ø*****H51X0 YØ1251
2019-05-22 16:51:23SA4CNS-7Ø*****H51X0 YØ1251
2019-05-22 16:51:03SAØPTT-MOB*****F5QYJ SAØPTT
2019-05-22 16:51:03SAØPTT-MOB*****F5QYJ SAØPTT
2019-05-22 16:50:44SA4CNS-7Ø*****H51X0 YØ1251
2019-05-22 16:50:44SA4CNS-7Ø*****H51X0 YØ1251
2019-05-22 16:50:16SAØPTT-MOB*****F5QYJ SAØPTT
2019-05-22 16:50:16SAØPTT-MOB*****F5QYJ SAØPTT
2019-05-22 16:49:11SAØPTT-MOB*****F5QYJ SAØPTT
2019-05-22 16:49:11SAØPTT-MOB*****F5QYJ SAØPTT
2019-05-22 14:05:56DF5WXFALL DF5WXF
2019-05-22 14:05:56DF5WXFALL DF5WXF
2019-05-22 13:18:17SM6ZDOALL YØ1251
2019-05-22 13:18:17SM6ZDOALL YØ1251
2019-05-22 13:16:18SMØNCS-RPTALL YØ1251
2019-05-22 13:16:18SMØNCS-RPTALL YØ1251
2019-05-22 11:31:33SA6AUX-4ØØ*****F0QBg YØ1251
2019-05-22 11:31:33SA6AUX-4ØØ*****F0QBg YØ1251
2019-05-22 11:31:25DDØUM-M28635F51ue YØ1251
2019-05-22 11:31:25DDØUM-M28635F51ue YØ1251
2019-05-22 11:30:34SA6AUX-4ØØ*****F0QBg YØ1251
2019-05-22 11:30:34SA6AUX-4ØØ*****F0QBg YØ1251
2019-05-22 11:30:11DDØUM-M28635F51ue YØ1251
2019-05-22 11:30:11DDØUM-M28635F51ue YØ1251
2019-05-22 11:30:09DDØUM-MALL YØ1251
2019-05-22 11:30:09DDØUM-MALL YØ1251
2019-05-22 11:29:29DDØUM-MALL YØ1251
2019-05-22 11:29:29DDØUM-MALL YØ1251
2019-05-22 11:29:21DDØUM-MALL YØ1251
2019-05-22 11:29:21DDØUM-MALL YØ1251
2019-05-22 11:28:58DDØUM-M28635F51ue YØ1251
2019-05-22 11:28:58DDØUM-M28635F51ue YØ1251
2019-05-22 11:28:48DDØUM-M28635F51ue YØ1251
2019-05-22 11:28:48DDØUM-M28635F51ue YØ1251
2019-05-22 11:28:19SA6AUX-4ØØALL YØ1251
2019-05-22 11:28:19SA6AUX-4ØØALL YØ1251
2019-05-22 11:27:34SA6AUX-4ØØ*****F0QBg YØ1251
2019-05-22 11:27:34SA6AUX-4ØØ*****F0QBg YØ1251
2019-05-22 11:26:20DDØUM-M28635F51ue YØ1251
2019-05-22 11:26:20DDØUM-M28635F51ue YØ1251
2019-05-22 11:25:31DDØUM-M28635F51ue YØ1251
2019-05-22 11:25:31DDØUM-M28635F51ue YØ1251
2019-05-22 11:25:27DDØUM-M28635F51ue YØ1251
2019-05-22 11:25:27DDØUM-M28635F51ue YØ1251
2019-05-22 11:24:51SA6AUX-4ØØ*****F0QBg YØ1251
2019-05-22 11:24:51SA6AUX-4ØØ*****F0QBg YØ1251
2019-05-22 11:24:43DDØUM-MALL YØ1251
2019-05-22 11:24:43DDØUM-MALL YØ1251
2019-05-22 11:24:39DDØUM-M28635F51ue YØ1251
2019-05-22 11:24:39DDØUM-M28635F51ue YØ1251
2019-05-22 11:24:19DDØUM-M28635F51ue YØ1251
2019-05-22 11:24:19DDØUM-M28635F51ue YØ1251
2019-05-22 11:23:41SA6AUX-4ØØ*****F0QBg YØ1251
2019-05-22 11:23:41SA6AUX-4ØØ*****F0QBg YØ1251
2019-05-22 11:23:09DDØUM-M28635F51ue YØ1251
2019-05-22 11:23:09DDØUM-M28635F51ue YØ1251
2019-05-22 11:23:03SA6AUX-4ØØ*****F0QBg YØ1251
2019-05-22 11:23:03SA6AUX-4ØØ*****F0QBg YØ1251
2019-05-22 11:22:38DDØUM-M28635F51ue YØ1251
2019-05-22 11:22:38DDØUM-M28635F51ue YØ1251
2019-05-22 11:22:07DDØUM-M28635F51ue YØ1251
2019-05-22 11:22:07DDØUM-M28635F51ue YØ1251
2019-05-22 11:21:44DDØUM-MALL YØ1251
2019-05-22 11:21:44DDØUM-MALL YØ1251
2019-05-22 11:21:34DDØUM-M28635F51ue YØ1251
2019-05-22 11:21:34DDØUM-M28635F51ue YØ1251
2019-05-22 10:22:08OHØBCWALL YØ1251
2019-05-22 10:22:08OHØBCWALL YØ1251
2019-05-22 10:19:51SMØNEZ*****E590W YØ1251
2019-05-22 10:19:51SMØNEZ*****E590W YØ1251
2019-05-22 10:19:46OHØBCWALL YØ1251
2019-05-22 10:19:46OHØBCWALL YØ1251
2019-05-22 10:19:33SMØNEZALL YØ1251
2019-05-22 10:19:33SMØNEZALL YØ1251
2019-05-22 10:18:49SMØNEZALL YØ1251
2019-05-22 10:18:49SMØNEZALL YØ1251
2019-05-22 10:18:38SMØNEZALL YØ1251
2019-05-22 10:18:38SMØNEZALL YØ1251
2019-05-22 10:18:25SMØNEZ*****E590W YØ1251
2019-05-22 10:18:25SMØNEZ*****E590W YØ1251
2019-05-22 10:17:38OHØBCWALL YØ1251
2019-05-22 10:17:38OHØBCWALL YØ1251
2019-05-22 10:16:59SMØNEZALL YØ1251
2019-05-22 10:16:59SMØNEZALL YØ1251
2019-05-22 10:16:54SMØNEZALL YØ1251
2019-05-22 10:16:54SMØNEZALL YØ1251
2019-05-22 10:16:46SMØNEZ*****E590W YØ1251
2019-05-22 10:16:46SMØNEZ*****E590W YØ1251
2019-05-22 10:16:21SMØNEZ*****E590W YØ1251
2019-05-22 10:16:21SMØNEZ*****E590W YØ1251
2019-05-22 10:16:07OHØBCWALL YØ1251
2019-05-22 10:16:07OHØBCWALL YØ1251
2019-05-22 10:15:53SMØNEZ*****E590W YØ1251
2019-05-22 10:15:53SMØNEZ*****E590W YØ1251
2019-05-22 10:15:47OHØBCWALL YØ1251
2019-05-22 10:15:47OHØBCWALL YØ1251
2019-05-22 10:15:35SMØNEZALL YØ1251
2019-05-22 10:15:35SMØNEZALL YØ1251
2019-05-22 10:15:25SMØNEZALL YØ1251
2019-05-22 10:15:25SMØNEZALL YØ1251
2019-05-22 10:15:17SMØNEZ*****E590W YØ1251
2019-05-22 10:15:17SMØNEZ*****E590W YØ1251
2019-05-22 10:14:22OHØBCWALL YØ1251
2019-05-22 10:14:22OHØBCWALL YØ1251
2019-05-22 10:14:08SMØNEZALL YØ1251
2019-05-22 10:14:08SMØNEZALL YØ1251
2019-05-22 10:14:00SMØNEZALL YØ1251
2019-05-22 10:14:00SMØNEZALL YØ1251
2019-05-22 10:13:43SMØNEZALL YØ1251
2019-05-22 10:13:43SMØNEZALL YØ1251
2019-05-22 10:13:36SMØNEZALL YØ1251
2019-05-22 10:13:36SMØNEZALL YØ1251
2019-05-22 10:13:12SMØNEZ*****E590W YØ1251
2019-05-22 10:13:12SMØNEZ*****E590W YØ1251
2019-05-22 10:12:48OHØBCWALL YØ1251
2019-05-22 10:12:48OHØBCWALL YØ1251
2019-05-22 10:12:04SMØNEZALL YØ1251
2019-05-22 10:12:04SMØNEZALL YØ1251
2019-05-22 10:11:21SMØNEZALL YØ1251
2019-05-22 10:11:21SMØNEZALL YØ1251
2019-05-22 10:11:19SMØNEZALL YØ1251
2019-05-22 10:11:19SMØNEZALL YØ1251
2019-05-22 10:11:13SMØNEZALL YØ1251
2019-05-22 10:11:13SMØNEZALL YØ1251
2019-05-22 10:11:13SMØNEZALL YØ1251
2019-05-22 10:11:13SMØNEZALL YØ1251
2019-05-22 10:10:58SMØNEZ*****E590W YØ1251
2019-05-22 10:10:58SMØNEZ*****E590W YØ1251
2019-05-22 10:09:44OHØBCWALL YØ1251
2019-05-22 10:09:44OHØBCWALL YØ1251
2019-05-22 10:09:31SMØNEZ*****E590W YØ1251
2019-05-22 10:09:31SMØNEZ*****E590W YØ1251
2019-05-22 10:09:01OHØBCWALL YØ1251
2019-05-22 10:09:01OHØBCWALL YØ1251
2019-05-22 10:08:50SMØNEZ*****E590W YØ1251
2019-05-22 10:08:50SMØNEZ*****E590W YØ1251
2019-05-22 10:08:43OHØBCWALL YØ1251
2019-05-22 10:08:43OHØBCWALL YØ1251
2019-05-22 10:08:32SMØNEZ*****E590W YØ1251
2019-05-22 10:08:32SMØNEZ*****E590W YØ1251
2019-05-22 10:08:15OHØBCWALL YØ1251
2019-05-22 10:08:15OHØBCWALL YØ1251
2019-05-22 10:07:53SA6AUX-4ØØALL YØ1251
2019-05-22 10:07:53SA6AUX-4ØØALL YØ1251
2019-05-22 10:07:46SA6AUX-4ØØALL YØ1251
2019-05-22 10:07:46SA6AUX-4ØØALL YØ1251
2019-05-22 10:07:45SA6AUX-4ØØALL YØ1251
2019-05-22 10:07:45SA6AUX-4ØØALL YØ1251
2019-05-22 10:07:37SA6AUX-4ØØ*****F0QBg YØ1251
2019-05-22 10:07:37SA6AUX-4ØØ*****F0QBg YØ1251
2019-05-22 10:07:11SA6AUX-4ØØ*****F0QBg YØ1251
2019-05-22 10:07:11SA6AUX-4ØØ*****F0QBg YØ1251
2019-05-22 10:06:48OHØBCWALL YØ1251
2019-05-22 10:06:48OHØBCWALL YØ1251
2019-05-22 10:06:32SA6AUX-4ØØ*****F0QBg YØ1251
2019-05-22 10:06:32SA6AUX-4ØØ*****F0QBg YØ1251
2019-05-22 10:05:57OHØBCWALL YØ1251
2019-05-22 10:05:57OHØBCWALL YØ1251
2019-05-22 10:05:30SA6AUX-4ØØ*****F0QBg YØ1251
2019-05-22 10:05:30SA6AUX-4ØØ*****F0QBg YØ1251
2019-05-22 10:04:27OHØBCWALL YØ1251
2019-05-22 10:04:27OHØBCWALL YØ1251
2019-05-22 10:04:06SA6AUX-4ØØALL YØ1251
2019-05-22 10:04:06SA6AUX-4ØØALL YØ1251
2019-05-22 10:03:36SA6AUX-4ØØ*****F0QBg YØ1251
2019-05-22 10:03:36SA6AUX-4ØØ*****F0QBg YØ1251
2019-05-22 10:02:52OHØBCWALL YØ1251
2019-05-22 10:02:52OHØBCWALL YØ1251
2019-05-22 10:02:04SMØNCS-RPTALL YØ1251
2019-05-22 10:02:04SMØNCS-RPTALL YØ1251
2019-05-22 10:01:45SA6AUX-4ØØ*****F0QBg YØ1251
2019-05-22 10:01:45SA6AUX-4ØØ*****F0QBg YØ1251
2019-05-22 10:01:32SMØNCS-RPTALL YØ1251
2019-05-22 10:01:32SMØNCS-RPTALL YØ1251
2019-05-22 10:01:26OHØBCWALL YØ1251
2019-05-22 10:01:26OHØBCWALL YØ1251
2019-05-22 10:01:08SA6AUX-4ØØ*****F0QBg YØ1251
2019-05-22 10:01:08SA6AUX-4ØØ*****F0QBg YØ1251
2019-05-22 10:01:01OHØBCWALL YØ1251
2019-05-22 10:01:01OHØBCWALL YØ1251
2019-05-22 10:00:51SA6AUX-4ØØ*****F0QBg YØ1251
2019-05-22 10:00:51SA6AUX-4ØØ*****F0QBg YØ1251
2019-05-22 10:00:44SMØNCS-RPTALL YØ1251
2019-05-22 10:00:44SMØNCS-RPTALL YØ1251
2019-05-22 10:00:39SA6AUX-4ØØ*****F0QBg YØ1251
2019-05-22 10:00:39SA6AUX-4ØØ*****F0QBg YØ1251
2019-05-22 10:00:30SMØNCS-RPTALL YØ1251
2019-05-22 10:00:30SMØNCS-RPTALL YØ1251
2019-05-22 10:00:13SA6AUX-4ØØ*****F0QBg YØ1251
2019-05-22 10:00:13SA6AUX-4ØØ*****F0QBg YØ1251
2019-05-22 08:50:24SA6AUXALL YØ1251
2019-05-22 08:50:24SA6AUXALL YØ1251
2019-05-22 08:50:05SA6AUXALL YØ1251
2019-05-22 08:50:05SA6AUXALL YØ1251
2019-05-22 08:50:01SA6AUXALL YØ1251
2019-05-22 08:50:01SA6AUXALL YØ1251
2019-05-22 08:35:26OHØBCWALL YØ1251
2019-05-22 08:35:26OHØBCWALL YØ1251
2019-05-22 08:35:12SA6AUX-4ØØ*****F0QBg YØ1251
2019-05-22 08:35:12SA6AUX-4ØØ*****F0QBg YØ1251
2019-05-22 08:34:59OHØBCWALL YØ1251
2019-05-22 08:34:59OHØBCWALL YØ1251
2019-05-22 08:34:28SA6AUX-4ØØALL YØ1251
2019-05-22 08:34:28SA6AUX-4ØØALL YØ1251
2019-05-22 08:34:26SA6AUX-4ØØ*****F0QBg YØ1251
2019-05-22 08:34:26SA6AUX-4ØØ*****F0QBg YØ1251
2019-05-22 08:34:05OHØBCWALL YØ1251
2019-05-22 08:34:05OHØBCWALL YØ1251
2019-05-22 08:33:27SA6AUX-4ØØALL YØ1251
2019-05-22 08:33:27SA6AUX-4ØØALL YØ1251
2019-05-22 08:33:12SA6AUX-4ØØ*****F0QBg YØ1251
2019-05-22 08:33:12SA6AUX-4ØØ*****F0QBg YØ1251
2019-05-22 08:32:55OHØBCWALL YØ1251
2019-05-22 08:32:55OHØBCWALL YØ1251
2019-05-22 08:32:44OHØBCWALL YØ1251
2019-05-22 08:32:44OHØBCWALL YØ1251
2019-05-22 08:32:44OHØBCWALL YØ1251
2019-05-22 08:32:44OHØBCWALL YØ1251
2019-05-22 08:32:44OHØBCWALL YØ1251
2019-05-22 08:32:44OHØBCWALL YØ1251
2019-05-22 08:31:49OHØBCWALL YØ1251
2019-05-22 08:31:49OHØBCWALL YØ1251
2019-05-22 08:31:31SA6AUX-4ØØ*****F0QBg YØ1251
2019-05-22 08:31:31SA6AUX-4ØØ*****F0QBg YØ1251
2019-05-22 08:30:01OHØBCWALL YØ1251
2019-05-22 08:30:01OHØBCWALL YØ1251
2019-05-22 08:29:32SA6AUX-4ØØ*****F0QBg YØ1251
2019-05-22 08:29:32SA6AUX-4ØØ*****F0QBg YØ1251
2019-05-22 08:29:18OHØBCWALL YØ1251
2019-05-22 08:29:18OHØBCWALL YØ1251
2019-05-22 08:29:13SA6AUX-4ØØALL YØ1251
2019-05-22 08:29:13SA6AUX-4ØØALL YØ1251
2019-05-22 08:29:10SA6AUX-4ØØ*****F0QBg YØ1251
2019-05-22 08:29:10SA6AUX-4ØØ*****F0QBg YØ1251
2019-05-22 08:28:46OHØBCWALL YØ1251
2019-05-22 08:28:46OHØBCWALL YØ1251
2019-05-22 08:28:23SA6AUX-4ØØ*****F0QBg YØ1251
2019-05-22 08:28:23SA6AUX-4ØØ*****F0QBg YØ1251
2019-05-22 08:28:21SA6AUX-4ØØ*****F0QBg YØ1251
2019-05-22 08:28:21SA6AUX-4ØØ*****F0QBg YØ1251
2019-05-22 08:28:15OHØBCWALL YØ1251
2019-05-22 08:28:15OHØBCWALL YØ1251
2019-05-22 08:28:00SA6AUX-4ØØ*****F0QBg YØ1251
2019-05-22 08:28:00SA6AUX-4ØØ*****F0QBg YØ1251
2019-05-22 08:27:36OHØBCWALL YØ1251
2019-05-22 08:27:36OHØBCWALL YØ1251
2019-05-22 08:27:08OHØBCWALL YØ1251
2019-05-22 08:27:08OHØBCWALL YØ1251
2019-05-22 08:26:53SA6AUX-4ØØALL YØ1251
2019-05-22 08:26:53SA6AUX-4ØØALL YØ1251
2019-05-22 08:26:44SA6AUX-4ØØALL YØ1251
2019-05-22 08:26:44SA6AUX-4ØØALL YØ1251
2019-05-22 08:26:38SA6AUX-4ØØ*****F0QBg YØ1251
2019-05-22 08:26:38SA6AUX-4ØØ*****F0QBg YØ1251
2019-05-22 08:25:30OHØBCWALL YØ1251
2019-05-22 08:25:30OHØBCWALL YØ1251
2019-05-22 08:25:01SA6AUX-4ØØ*****F0QBg YØ1251
2019-05-22 08:25:01SA6AUX-4ØØ*****F0QBg YØ1251
2019-05-22 08:24:37OHØBCWALL YØ1251
2019-05-22 08:24:37OHØBCWALL YØ1251
2019-05-22 08:24:18SA6AUX-4ØØ*****F0QBg YØ1251
2019-05-22 08:24:18SA6AUX-4ØØ*****F0QBg YØ1251
2019-05-22 08:24:10OHØBCWALL YØ1251
2019-05-22 08:24:10OHØBCWALL YØ1251
2019-05-22 08:23:56SA6AUX-4ØØ*****F0QBg YØ1251
2019-05-22 08:23:56SA6AUX-4ØØ*****F0QBg YØ1251
2019-05-22 08:23:49OHØBCWALL YØ1251
2019-05-22 08:23:49OHØBCWALL YØ1251
2019-05-22 07:35:22OHØBCWALL YØ1251
2019-05-22 07:35:22OHØBCWALL YØ1251
2019-05-22 07:32:47SAØPTT-MOB*****F5QYJ SAØPTT
2019-05-22 07:32:47SAØPTT-MOB*****F5QYJ SAØPTT
2019-05-22 07:30:57SMØNCS-RPTALL YØ1251
2019-05-22 07:30:57SMØNCS-RPTALL YØ1251
2019-05-22 07:29:26SAØPTT-MOB*****F5QYJ SAØPTT
2019-05-22 07:29:26SAØPTT-MOB*****F5QYJ SAØPTT
2019-05-22 07:27:15SMØNCS-RPTALL YØ1251
2019-05-22 07:27:15SMØNCS-RPTALL YØ1251
2019-05-22 07:25:10SAØPTT-MOB*****F5QYJ SAØPTT
2019-05-22 07:25:10SAØPTT-MOB*****F5QYJ SAØPTT
2019-05-22 07:22:29SMØNCS-RPTALL YØ1251
2019-05-22 07:22:29SMØNCS-RPTALL YØ1251
2019-05-22 07:20:28SAØPTT-MOB*****F5QYJ SAØPTT
2019-05-22 07:20:28SAØPTT-MOB*****F5QYJ SAØPTT
2019-05-22 07:18:54SMØNCS-RPTALL YØ1251
2019-05-22 07:18:54SMØNCS-RPTALL YØ1251
2019-05-22 07:18:52W9GLOALL YØ1251
2019-05-22 07:18:52W9GLOALL YØ1251
2019-05-22 07:17:48SAØPTT-MOB*****F5QYJ SAØPTT
2019-05-22 07:17:48SAØPTT-MOB*****F5QYJ SAØPTT
2019-05-22 07:17:01SMØNCS-RPTALL YØ1251
2019-05-22 07:17:01SMØNCS-RPTALL YØ1251
2019-05-22 07:16:45SAØPTT-MOB*****F5QYJ SAØPTT
2019-05-22 07:16:45SAØPTT-MOB*****F5QYJ SAØPTT
2019-05-22 07:16:06SAØPTT-MOB*****F5QYJ SAØPTT
2019-05-22 07:16:06SAØPTT-MOB*****F5QYJ SAØPTT
2019-05-22 07:14:47SMØNCS-RPTALL YØ1251
2019-05-22 07:14:47SMØNCS-RPTALL YØ1251
2019-05-22 07:14:33SMØNCS-RPTALL YØ1251
2019-05-22 07:14:33SMØNCS-RPTALL YØ1251
2019-05-22 07:13:24SAØPTT-MOB*****F5QYJ SAØPTT
2019-05-22 07:13:24SAØPTT-MOB*****F5QYJ SAØPTT
2019-05-22 07:11:21SMØNCS-RPTALL YØ1251
2019-05-22 07:11:21SMØNCS-RPTALL YØ1251
2019-05-22 07:09:34SAØPTT-MOB*****F5QYJ SAØPTT
2019-05-22 07:09:34SAØPTT-MOB*****F5QYJ SAØPTT
2019-05-22 07:07:54SMØNCS-RPTALL YØ1251
2019-05-22 07:07:54SMØNCS-RPTALL YØ1251
2019-05-22 07:07:28SAØPTT-MOB*****F5QYJ SAØPTT
2019-05-22 07:07:28SAØPTT-MOB*****F5QYJ SAØPTT
2019-05-22 07:07:00SMØNCS-RPTALL YØ1251
2019-05-22 07:07:00SMØNCS-RPTALL YØ1251
2019-05-22 07:06:52SMØNCS-RPTALL YØ1251
2019-05-22 07:06:52SMØNCS-RPTALL YØ1251
2019-05-22 07:06:28SAØPTT-MOB*****F5QYJ SAØPTT
2019-05-22 07:06:28SAØPTT-MOB*****F5QYJ SAØPTT
2019-05-22 07:06:18SMØNCS-RPTALL YØ1251
2019-05-22 07:06:18SMØNCS-RPTALL YØ1251
2019-05-22 07:05:57SAØPTT-MOB*****F5QYJ SAØPTT
2019-05-22 07:05:57SAØPTT-MOB*****F5QYJ SAØPTT
2019-05-22 06:43:18SA6AUXALL YØ1251
2019-05-22 06:43:18SA6AUXALL YØ1251
2019-05-22 06:29:00SA6AUXALL YØ1251
2019-05-22 06:29:00SA6AUXALL YØ1251
2019-05-22 06:02:34SA6AUXALL YØ1251
2019-05-22 06:02:34SA6AUXALL YØ1251
2019-05-22 05:55:53SA6AUXALL YØ1251
2019-05-22 05:55:53SA6AUXALL YØ1251
2019-05-22 05:43:30SA6AUXALL YØ1251
2019-05-22 05:43:30SA6AUXALL YØ1251
2019-05-22 05:43:19SA6AUXALL YØ1251
2019-05-22 05:43:19SA6AUXALL YØ1251
2019-05-22 05:43:02OHØBCWALL YØ1251
2019-05-22 05:43:02OHØBCWALL YØ1251
2019-05-22 05:38:31OHØBCWALL YØ1251
2019-05-22 05:38:31OHØBCWALL YØ1251
2019-05-22 05:36:57OHØBCWALL YØ1251
2019-05-22 05:36:57OHØBCWALL YØ1251
2019-05-22 05:35:56OHØBCWALL YØ1251
2019-05-22 05:35:56OHØBCWALL YØ1251
2019-05-22 05:35:42OHØBCWALL YØ1251
2019-05-22 05:35:42OHØBCWALL YØ1251
2019-05-22 05:35:35OHØBCWALL YØ1251
2019-05-22 05:35:35OHØBCWALL YØ1251
2019-05-22 05:35:20OHØBCWALL YØ1251
2019-05-22 05:35:20OHØBCWALL YØ1251
2019-05-22 05:22:55OHØBCWALL YØ1251
2019-05-22 05:22:55OHØBCWALL YØ1251
2019-05-22 05:22:47OHØBCWALL YØ1251
2019-05-22 05:22:47OHØBCWALL YØ1251
2019-05-22 05:16:31OHØBCWALL YØ1251
2019-05-22 05:16:31OHØBCWALL YØ1251
2019-05-22 00:56:11SAØCKJALL YØ1251
2019-05-22 00:56:11SAØCKJALL YØ1251
2019-05-22 00:55:55SAØCKJALL YØ1251
2019-05-22 00:55:55SAØCKJALL YØ1251
2019-05-22 00:55:46SAØCKJALL YØ1251
2019-05-22 00:55:46SAØCKJALL YØ1251
2019-05-22 00:55:41SAØCKJALL YØ1251
2019-05-22 00:55:41SAØCKJALL YØ1251
2019-05-21 23:39:22SMØNEZALL YØ1251
2019-05-21 23:39:22SMØNEZALL YØ1251
2019-05-21 23:39:22SMØNEZ*****E590W YØ1251
2019-05-21 23:39:22SMØNEZ*****E590W YØ1251
2019-05-21 23:39:22SMØNEZ*****E590W YØ1251
2019-05-21 23:39:22SMØNEZ*****E590W YØ1251
2019-05-21 23:39:15SMØNEZ*****E590W YØ1251
2019-05-21 23:39:15SMØNEZ*****E590W YØ1251
2019-05-21 23:38:55SAØCKJ*****G0fXc YØ1251
2019-05-21 23:38:55SAØCKJ*****G0fXc YØ1251
2019-05-21 23:38:36SMØNEZALL YØ1251
2019-05-21 23:38:36SMØNEZALL YØ1251
2019-05-21 23:37:38SMØNEZALL YØ1251
2019-05-21 23:37:38SMØNEZALL YØ1251
2019-05-21 23:37:30SMØNEZ*****E590W YØ1251
2019-05-21 23:37:30SMØNEZ*****E590W YØ1251
2019-05-21 23:36:24SAØCKJ*****G0fXc YØ1251
2019-05-21 23:36:24SAØCKJ*****G0fXc YØ1251
2019-05-21 23:35:58SMØNEZALL YØ1251
2019-05-21 23:35:58SMØNEZALL YØ1251
2019-05-21 23:35:44SMØNEZALL YØ1251
2019-05-21 23:35:44SMØNEZALL YØ1251
2019-05-21 23:35:20SMØNEZALL YØ1251
2019-05-21 23:35:20SMØNEZALL YØ1251
2019-05-21 23:35:16SMØNEZ*****E590W YØ1251
2019-05-21 23:35:16SMØNEZ*****E590W YØ1251
2019-05-21 23:34:55SAØCKJALL YØ1251
2019-05-21 23:34:55SAØCKJALL YØ1251
2019-05-21 23:34:36SAØCKJALL YØ1251
2019-05-21 23:34:36SAØCKJALL YØ1251
2019-05-21 23:34:35SAØCKJALL YØ1251
2019-05-21 23:34:35SAØCKJALL YØ1251
2019-05-21 23:34:11SAØCKJ*****G0fXc YØ1251
2019-05-21 23:34:11SAØCKJ*****G0fXc YØ1251
2019-05-21 23:34:06SMØNEZ*****E590W YØ1251
2019-05-21 23:34:06SMØNEZ*****E590W YØ1251
2019-05-21 23:34:05SMØNEZ*****E590W YØ1251
2019-05-21 23:34:05SMØNEZ*****E590W YØ1251
2019-05-21 23:33:58SAØCKJ*****G0fXc YØ1251
2019-05-21 23:33:58SAØCKJ*****G0fXc YØ1251
2019-05-21 23:33:52SMØNEZ*****E590W YØ1251
2019-05-21 23:33:52SMØNEZ*****E590W YØ1251
2019-05-21 23:32:38SAØCKJ*****G0fXc YØ1251
2019-05-21 23:32:38SAØCKJ*****G0fXc YØ1251
2019-05-21 23:31:18SMØNEZ*****E590W YØ1251
2019-05-21 23:31:18SMØNEZ*****E590W YØ1251
2019-05-21 23:30:55SMØNEZ*****E590W YØ1251
2019-05-21 23:30:55SMØNEZ*****E590W YØ1251
2019-05-21 23:30:39SAØCKJ*****G0fXc YØ1251
2019-05-21 23:30:39SAØCKJ*****G0fXc YØ1251
2019-05-21 23:30:27SMØNEZ*****E590W YØ1251
2019-05-21 23:30:27SMØNEZ*****E590W YØ1251
2019-05-21 23:30:20SAØCKJ*****G0fXc YØ1251
2019-05-21 23:30:20SAØCKJ*****G0fXc YØ1251
2019-05-21 23:30:13SMØNEZALL YØ1251
2019-05-21 23:30:13SMØNEZALL YØ1251
2019-05-21 23:30:06SMØNEZ*****E590W YØ1251
2019-05-21 23:30:06SMØNEZ*****E590W YØ1251
2019-05-21 23:30:02SAØCKJ*****G0fXc YØ1251
2019-05-21 23:30:02SAØCKJ*****G0fXc YØ1251
2019-05-21 23:29:56SMØNEZ*****E590W YØ1251
2019-05-21 23:29:56SMØNEZ*****E590W YØ1251
2019-05-21 23:29:51SMØNEZALL YØ1251
2019-05-21 23:29:51SMØNEZALL YØ1251
2019-05-21 23:29:49SMØNEZ*****E590W YØ1251
2019-05-21 23:29:49SMØNEZ*****E590W YØ1251
2019-05-21 23:29:39SAØCKJ*****G0fXc YØ1251
2019-05-21 23:29:39SAØCKJ*****G0fXc YØ1251
2019-05-21 23:29:36SMØNEZALL YØ1251
2019-05-21 23:29:36SMØNEZALL YØ1251
2019-05-21 23:29:29SMØNEZALL YØ1251
2019-05-21 23:29:29SMØNEZALL YØ1251
2019-05-21 23:29:24SMØNEZALL YØ1251
2019-05-21 23:29:24SMØNEZALL YØ1251
2019-05-21 23:29:24SMØNEZ*****E590W YØ1251
2019-05-21 23:29:24SMØNEZ*****E590W YØ1251
2019-05-21 23:29:19SMØNEZ*****E590W YØ1251
2019-05-21 23:29:19SMØNEZ*****E590W YØ1251
2019-05-21 23:28:41SAØCKJ*****G0fXc YØ1251
2019-05-21 23:28:41SAØCKJ*****G0fXc YØ1251
2019-05-21 23:28:09SMØNEZALL YØ1251
2019-05-21 23:28:09SMØNEZALL YØ1251
2019-05-21 23:27:51SMØNEZALL YØ1251
2019-05-21 23:27:51SMØNEZALL YØ1251
2019-05-21 23:27:21SMØNEZALL YØ1251
2019-05-21 23:27:21SMØNEZALL YØ1251
2019-05-21 23:26:54SMØNEZALL YØ1251
2019-05-21 23:26:54SMØNEZALL YØ1251
2019-05-21 23:26:54SMØNEZALL YØ1251
2019-05-21 23:26:54SMØNEZALL YØ1251
2019-05-21 23:26:37SMØNEZ*****E590W YØ1251
2019-05-21 23:26:37SMØNEZ*****E590W YØ1251
2019-05-21 23:26:20SMØNEZALL YØ1251
2019-05-21 23:26:20SMØNEZALL YØ1251
2019-05-21 23:25:06SMØNEZALL YØ1251
2019-05-21 23:25:06SMØNEZALL YØ1251
2019-05-21 23:24:56SMØNEZALL YØ1251
2019-05-21 23:24:56SMØNEZALL YØ1251
2019-05-21 23:24:52SMØNEZALL YØ1251
2019-05-21 23:24:52SMØNEZALL YØ1251
2019-05-21 23:24:49SMØNEZALL YØ1251
2019-05-21 23:24:49SMØNEZALL YØ1251
2019-05-21 23:24:48SMØNEZALL YØ1251
2019-05-21 23:24:48SMØNEZALL YØ1251
2019-05-21 23:24:48SMØNEZALL YØ1251
2019-05-21 23:24:48SMØNEZALL YØ1251
2019-05-21 23:24:47SMØNEZALL YØ1251
2019-05-21 23:24:47SMØNEZALL YØ1251
2019-05-21 23:24:32SMØNEZALL YØ1251
2019-05-21 23:24:32SMØNEZALL YØ1251
2019-05-21 23:24:29SMØNEZALL YØ1251
2019-05-21 23:24:29SMØNEZALL YØ1251
2019-05-21 23:24:29SMØNEZALL YØ1251
2019-05-21 23:24:29SMØNEZALL YØ1251
2019-05-21 23:24:29SMØNEZALL YØ1251
2019-05-21 23:24:29SMØNEZALL YØ1251
2019-05-21 23:24:24SMØNEZALL YØ1251
2019-05-21 23:24:24SMØNEZALL YØ1251
2019-05-21 23:24:09SMØNEZALL YØ1251
2019-05-21 23:24:09SMØNEZALL YØ1251
2019-05-21 23:23:58SMØNEZ*****E590W YØ1251
2019-05-21 23:23:58SMØNEZ*****E590W YØ1251
2019-05-21 23:23:45SMØNEZ*****E590W YØ1251
2019-05-21 23:23:45SMØNEZ*****E590W YØ1251
2019-05-21 23:23:14SAØCKJ*****G0fXc YØ1251
2019-05-21 23:23:14SAØCKJ*****G0fXc YØ1251
2019-05-21 23:22:32SMØNEZ*****E590W YØ1251
2019-05-21 23:22:32SMØNEZ*****E590W YØ1251
2019-05-21 23:19:28SAØCKJ*****G0fXc YØ1251
2019-05-21 23:19:28SAØCKJ*****G0fXc YØ1251
2019-05-21 23:19:13SAØCKJALL YØ1251
2019-05-21 23:19:13SAØCKJALL YØ1251
2019-05-21 23:19:12SAØCKJALL YØ1251
2019-05-21 23:19:12SAØCKJALL YØ1251
2019-05-21 23:19:09SAØCKJ*****G0fXc YØ1251
2019-05-21 23:19:09SAØCKJ*****G0fXc YØ1251
2019-05-21 23:18:59SAØCKJ*****G0fXc YØ1251
2019-05-21 23:18:59SAØCKJ*****G0fXc YØ1251
2019-05-21 23:18:38SMØNEZALL YØ1251
2019-05-21 23:18:38SMØNEZALL YØ1251
2019-05-21 23:17:52SMØNEZ*****E590W YØ1251
2019-05-21 23:17:52SMØNEZ*****E590W YØ1251
2019-05-21 23:17:51SMØNEZ*****E590W YØ1251
2019-05-21 23:17:51SMØNEZ*****E590W YØ1251
2019-05-21 23:17:34SMØNEZ*****E590W YØ1251
2019-05-21 23:17:34SMØNEZ*****E590W YØ1251
2019-05-21 23:17:30SMØNEZ*****E590W YØ1251
2019-05-21 23:17:30SMØNEZ*****E590W YØ1251
2019-05-21 23:17:16SMØNEZALL YØ1251
2019-05-21 23:17:16SMØNEZALL YØ1251
2019-05-21 23:17:04SMØNEZALL YØ1251
2019-05-21 23:17:04SMØNEZALL YØ1251
2019-05-21 23:16:35SMØNEZALL YØ1251
2019-05-21 23:16:35SMØNEZALL YØ1251
2019-05-21 23:16:01SMØNEZALL YØ1251
2019-05-21 23:16:01SMØNEZALL YØ1251
2019-05-21 23:16:01SMØNEZALL YØ1251
2019-05-21 23:16:01SMØNEZALL YØ1251
2019-05-21 23:14:40SMØNEZALL YØ1251
2019-05-21 23:14:40SMØNEZALL YØ1251
2019-05-21 23:14:38SMØNEZ*****E590W YØ1251
2019-05-21 23:14:38SMØNEZ*****E590W YØ1251
2019-05-21 23:13:33SAØCKJ*****G0fXc YØ1251
2019-05-21 23:13:33SAØCKJ*****G0fXc YØ1251
2019-05-21 23:13:02SMØNEZ*****E590W YØ1251
2019-05-21 23:13:02SMØNEZ*****E590W YØ1251
2019-05-21 23:12:44SAØCKJALL YØ1251
2019-05-21 23:12:44SAØCKJALL YØ1251
2019-05-21 23:11:55SAØCKJ*****G0fXc YØ1251
2019-05-21 23:11:55SAØCKJ*****G0fXc YØ1251
2019-05-21 23:11:52SAØCKJALL YØ1251
2019-05-21 23:11:52SAØCKJALL YØ1251
2019-05-21 23:11:52SAØCKJALL YØ1251
2019-05-21 23:11:52SAØCKJALL YØ1251
2019-05-21 23:11:52SAØCKJALL YØ1251
2019-05-21 23:11:52SAØCKJALL YØ1251
2019-05-21 23:11:51SAØCKJALL YØ1251
2019-05-21 23:11:51SAØCKJALL YØ1251
2019-05-21 23:11:51SAØCKJALL YØ1251
2019-05-21 23:11:51SAØCKJALL YØ1251
2019-05-21 23:11:51SAØCKJALL YØ1251
2019-05-21 23:11:51SAØCKJALL YØ1251
2019-05-21 23:11:51SAØCKJALL YØ1251
2019-05-21 23:11:51SAØCKJALL YØ1251
2019-05-21 23:11:51SAØCKJALL YØ1251
2019-05-21 23:11:51SAØCKJALL YØ1251
2019-05-21 23:11:51SAØCKJALL YØ1251
2019-05-21 23:11:51SAØCKJALL YØ1251
2019-05-21 23:11:51SAØCKJALL YØ1251
2019-05-21 23:11:51SAØCKJALL YØ1251
2019-05-21 23:11:51SAØCKJALL YØ1251
2019-05-21 23:11:51SAØCKJALL YØ1251
2019-05-21 23:11:51SAØCKJALL YØ1251
2019-05-21 23:11:51SAØCKJALL YØ1251
2019-05-21 23:11:51SAØCKJALL YØ1251
2019-05-21 23:11:51SAØCKJALL YØ1251
2019-05-21 23:11:50SAØCKJALL YØ1251
2019-05-21 23:11:50SAØCKJALL YØ1251
2019-05-21 23:11:50SAØCKJALL YØ1251
2019-05-21 23:11:50SAØCKJALL YØ1251
2019-05-21 23:11:50SAØCKJALL YØ1251
2019-05-21 23:11:50SAØCKJALL YØ1251
2019-05-21 23:11:50SAØCKJALL YØ1251
2019-05-21 23:11:50SAØCKJALL YØ1251
2019-05-21 23:11:50SAØCKJALL YØ1251
2019-05-21 23:11:50SAØCKJALL YØ1251
2019-05-21 23:11:50SAØCKJALL YØ1251
2019-05-21 23:11:50SAØCKJALL YØ1251
2019-05-21 23:11:50SAØCKJALL YØ1251
2019-05-21 23:11:50SAØCKJALL YØ1251
2019-05-21 23:11:50SAØCKJALL YØ1251
2019-05-21 23:11:50SAØCKJALL YØ1251
2019-05-21 23:11:50SAØCKJALL YØ1251
2019-05-21 23:11:50SAØCKJALL YØ1251
2019-05-21 23:11:50SAØCKJALL YØ1251
2019-05-21 23:11:50SAØCKJALL YØ1251
2019-05-21 23:11:49SAØCKJALL YØ1251
2019-05-21 23:11:49SAØCKJALL YØ1251
2019-05-21 23:11:49SAØCKJALL YØ1251
2019-05-21 23:11:49SAØCKJALL YØ1251
2019-05-21 23:11:49SAØCKJALL YØ1251
2019-05-21 23:11:49SAØCKJALL YØ1251
2019-05-21 23:11:49SAØCKJ*****G0fXc YØ1251
2019-05-21 23:11:49SAØCKJ*****G0fXc YØ1251
2019-05-21 23:11:49SAØCKJ*****G0fXc YØ1251
2019-05-21 23:11:49SAØCKJ*****G0fXc YØ1251
2019-05-21 23:11:49SAØCKJ*****G0fXc YØ1251
2019-05-21 23:11:49SAØCKJ*****G0fXc YØ1251
2019-05-21 23:11:45SAØCKJ*****G0fXc YØ1251
2019-05-21 23:11:45SAØCKJ*****G0fXc YØ1251
2019-05-21 23:11:20SMØNEZALL YØ1251
2019-05-21 23:11:20SMØNEZALL YØ1251
2019-05-21 23:11:19SMØNEZALL YØ1251
2019-05-21 23:11:19SMØNEZALL YØ1251
2019-05-21 23:10:07SMØNEZ*****E590W YØ1251
2019-05-21 23:10:07SMØNEZ*****E590W YØ1251
2019-05-21 23:09:53SAØCKJALL YØ1251
2019-05-21 23:09:53SAØCKJALL YØ1251
2019-05-21 23:09:30SAØCKJ*****G0fXc YØ1251
2019-05-21 23:09:30SAØCKJ*****G0fXc YØ1251
2019-05-21 23:09:30SAØCKJ*****G0fXc YØ1251
2019-05-21 23:09:30SAØCKJ*****G0fXc YØ1251
2019-05-21 23:08:39SAØCKJ*****G0fXc YØ1251
2019-05-21 23:08:39SAØCKJ*****G0fXc YØ1251
2019-05-21 23:08:25SMØNEZALL YØ1251
2019-05-21 23:08:25SMØNEZALL YØ1251
2019-05-21 23:08:19SMØNEZALL YØ1251
2019-05-21 23:08:19SMØNEZALL YØ1251
2019-05-21 23:07:56SMØNEZALL YØ1251
2019-05-21 23:07:56SMØNEZALL YØ1251
2019-05-21 23:07:56SMØNEZALL YØ1251
2019-05-21 23:07:56SMØNEZALL YØ1251
2019-05-21 23:07:51SMØNEZALL YØ1251
2019-05-21 23:07:51SMØNEZALL YØ1251
2019-05-21 23:07:07SMØNEZALL YØ1251
2019-05-21 23:07:07SMØNEZALL YØ1251
2019-05-21 23:06:56SMØNEZ*****E590W YØ1251
2019-05-21 23:06:56SMØNEZ*****E590W YØ1251
2019-05-21 23:06:24SAØCKJALL YØ1251
2019-05-21 23:06:24SAØCKJALL YØ1251
2019-05-21 23:05:52SAØCKJ*****G0fXc YØ1251
2019-05-21 23:05:52SAØCKJ*****G0fXc YØ1251
2019-05-21 23:05:12SAØCKJ*****G0fXc YØ1251
2019-05-21 23:05:12SAØCKJ*****G0fXc YØ1251
2019-05-21 23:05:07SAØCKJ*****G0fXc YØ1251
2019-05-21 23:05:07SAØCKJ*****G0fXc YØ1251
2019-05-21 23:04:35SMØNEZ*****E590W YØ1251
2019-05-21 23:04:35SMØNEZ*****E590W YØ1251
2019-05-21 23:03:51SMØNEZ*****E590W YØ1251
2019-05-21 23:03:51SMØNEZ*****E590W YØ1251
2019-05-21 23:03:31SMØNEZALL YØ1251
2019-05-21 23:03:31SMØNEZALL YØ1251
2019-05-21 23:03:31SMØNEZALL YØ1251
2019-05-21 23:03:31SMØNEZALL YØ1251
2019-05-21 23:02:12SMØNEZALL YØ1251
2019-05-21 23:02:12SMØNEZALL YØ1251
2019-05-21 23:02:03SMØNEZALL YØ1251
2019-05-21 23:02:03SMØNEZALL YØ1251
2019-05-21 23:01:51SMØNEZALL YØ1251
2019-05-21 23:01:51SMØNEZALL YØ1251
2019-05-21 23:01:09SMØNEZALL YØ1251
2019-05-21 23:01:09SMØNEZALL YØ1251
2019-05-21 23:00:59SMØNEZ*****E590W YØ1251
2019-05-21 23:00:59SMØNEZ*****E590W YØ1251
2019-05-21 23:00:25SAØCKJALL YØ1251
2019-05-21 23:00:25SAØCKJALL YØ1251
2019-05-21 22:59:53SAØCKJALL YØ1251
2019-05-21 22:59:53SAØCKJALL YØ1251
2019-05-21 22:59:00SAØCKJ*****G0fXc YØ1251
2019-05-21 22:59:00SAØCKJ*****G0fXc YØ1251
2019-05-21 22:58:21SMØNEZALL YØ1251
2019-05-21 22:58:21SMØNEZALL YØ1251
2019-05-21 22:57:48SMØNEZ*****E590W YØ1251
2019-05-21 22:57:48SMØNEZ*****E590W YØ1251
2019-05-21 22:57:41SMØNEZ*****E590W YØ1251
2019-05-21 22:57:41SMØNEZ*****E590W YØ1251
2019-05-21 22:57:27SA6AUX-4ØØ*****F0QBg YØ1251
2019-05-21 22:57:27SA6AUX-4ØØ*****F0QBg YØ1251
2019-05-21 22:56:54SAØCKJ*****G0fXc YØ1251
2019-05-21 22:56:54SAØCKJ*****G0fXc YØ1251
2019-05-21 22:56:31SMØNEZ*****E590W YØ1251
2019-05-21 22:56:31SMØNEZ*****E590W YØ1251
2019-05-21 22:56:22SAØCKJ*****G0fXc YØ1251
2019-05-21 22:56:22SAØCKJ*****G0fXc YØ1251
2019-05-21 22:55:19SMØNEZALL YØ1251
2019-05-21 22:55:19SMØNEZALL YØ1251
2019-05-21 22:55:19SMØNEZALL YØ1251
2019-05-21 22:55:19SMØNEZALL YØ1251
2019-05-21 22:55:17SMØNEZALL YØ1251
2019-05-21 22:55:17SMØNEZALL YØ1251
2019-05-21 22:54:48SMØNEZALL YØ1251
2019-05-21 22:54:48SMØNEZALL YØ1251
2019-05-21 22:54:39SMØNEZALL YØ1251
2019-05-21 22:54:39SMØNEZALL YØ1251
2019-05-21 22:54:35SMØNEZ*****E590W YØ1251
2019-05-21 22:54:35SMØNEZ*****E590W YØ1251
2019-05-21 22:54:11SMØNEZ*****E590W YØ1251
2019-05-21 22:54:11SMØNEZ*****E590W YØ1251
2019-05-21 22:53:15SAØCKJ*****G0fXc YØ1251
2019-05-21 22:53:15SAØCKJ*****G0fXc YØ1251
2019-05-21 22:53:02SMØNEZ*****E590W YØ1251
2019-05-21 22:53:02SMØNEZ*****E590W YØ1251
2019-05-21 22:52:54SMØNEZALL YØ1251
2019-05-21 22:52:54SMØNEZALL YØ1251
2019-05-21 22:51:14SMØNEZ*****E590W YØ1251
2019-05-21 22:51:14SMØNEZ*****E590W YØ1251
2019-05-21 22:50:40SAØCKJ*****G0fXc YØ1251
2019-05-21 22:50:40SAØCKJ*****G0fXc YØ1251
2019-05-21 22:50:27SMØNEZ*****E590W YØ1251
2019-05-21 22:50:27SMØNEZ*****E590W YØ1251
2019-05-21 22:50:27SMØNEZ*****E590W YØ1251
2019-05-21 22:50:27SMØNEZ*****E590W YØ1251
2019-05-21 22:49:49SMØNEZ*****E590W YØ1251
2019-05-21 22:49:49SMØNEZ*****E590W YØ1251
2019-05-21 22:49:21SAØCKJ*****G0fXc YØ1251
2019-05-21 22:49:21SAØCKJ*****G0fXc YØ1251
2019-05-21 22:49:10SAØCKJ*****G0fXc YØ1251
2019-05-21 22:49:10SAØCKJ*****G0fXc YØ1251
2019-05-21 22:47:47SA6AUX-4ØØ*****F0QBg YØ1251
2019-05-21 22:47:47SA6AUX-4ØØ*****F0QBg YØ1251
2019-05-21 22:47:34SAØCKJALL YØ1251
2019-05-21 22:47:34SAØCKJALL YØ1251
2019-05-21 22:47:31SAØCKJALL YØ1251
2019-05-21 22:47:31SAØCKJALL YØ1251
2019-05-21 22:47:03SAØCKJ*****G0fXc YØ1251
2019-05-21 22:47:03SAØCKJ*****G0fXc YØ1251
2019-05-21 22:46:49SA6AUX-4ØØ*****F0QBg YØ1251
2019-05-21 22:46:49SA6AUX-4ØØ*****F0QBg YØ1251
2019-05-21 22:46:35SAØCKJ*****G0fXc YØ1251
2019-05-21 22:46:35SAØCKJ*****G0fXc YØ1251
2019-05-21 22:46:25SMØNEZ*****E590W YØ1251
2019-05-21 22:46:25SMØNEZ*****E590W YØ1251
2019-05-21 22:46:17SAØCKJ*****G0fXc YØ1251
2019-05-21 22:46:17SAØCKJ*****G0fXc YØ1251
2019-05-21 22:46:16SMØNEZALL YØ1251
2019-05-21 22:46:16SMØNEZALL YØ1251
2019-05-21 22:46:12SMØNEZ*****E590W YØ1251
2019-05-21 22:46:12SMØNEZ*****E590W YØ1251
2019-05-21 22:46:05SA6AUX-4ØØ*****F0QBg YØ1251
2019-05-21 22:46:05SA6AUX-4ØØ*****F0QBg YØ1251
2019-05-21 22:45:42SMØNEZALL YØ1251
2019-05-21 22:45:42SMØNEZALL YØ1251
2019-05-21 22:45:06SMØNEZALL YØ1251
2019-05-21 22:45:06SMØNEZALL YØ1251
2019-05-21 22:45:02SMØNEZ*****E590W YØ1251
2019-05-21 22:45:02SMØNEZ*****E590W YØ1251
2019-05-21 22:44:24SA6AUX-4ØØ*****F0QBg YØ1251
2019-05-21 22:44:24SA6AUX-4ØØ*****F0QBg YØ1251
2019-05-21 22:42:50SMØNEZALL YØ1251
2019-05-21 22:42:50SMØNEZALL YØ1251
2019-05-21 22:42:21SMØNEZ*****E590W YØ1251
2019-05-21 22:42:21SMØNEZ*****E590W YØ1251
2019-05-21 22:41:52SA6AUX-4ØØALL YØ1251
2019-05-21 22:41:52SA6AUX-4ØØALL YØ1251
2019-05-21 22:41:52SA6AUX-4ØØALL YØ1251
2019-05-21 22:41:52SA6AUX-4ØØALL YØ1251
2019-05-21 22:39:47SA6AUX-4ØØ*****F0QBg YØ1251
2019-05-21 22:39:47SA6AUX-4ØØ*****F0QBg YØ1251
2019-05-21 22:39:28SA6AUX-4ØØ*****F0QBg YØ1251
2019-05-21 22:39:28SA6AUX-4ØØ*****F0QBg YØ1251
2019-05-21 22:39:18SMØNEZALL YØ1251
2019-05-21 22:39:18SMØNEZALL YØ1251
2019-05-21 22:37:44SMØNEZ*****E590W YØ1251
2019-05-21 22:37:44SMØNEZ*****E590W YØ1251
2019-05-21 22:37:43SMØNEZ*****E590W YØ1251
2019-05-21 22:37:43SMØNEZ*****E590W YØ1251
2019-05-21 22:37:07SA6AUX-4ØØ*****F0QBg YØ1251
2019-05-21 22:37:07SA6AUX-4ØØ*****F0QBg YØ1251
2019-05-21 22:35:52SA6AUX-4ØØ*****F0QBg YØ1251
2019-05-21 22:35:52SA6AUX-4ØØ*****F0QBg YØ1251
2019-05-21 22:35:34SMØNEZALL YØ1251
2019-05-21 22:35:34SMØNEZALL YØ1251
2019-05-21 22:35:33SMØNEZALL YØ1251
2019-05-21 22:35:33SMØNEZALL YØ1251
2019-05-21 22:35:29SMØNEZALL YØ1251
2019-05-21 22:35:29SMØNEZALL YØ1251
2019-05-21 22:35:29SMØNEZALL YØ1251
2019-05-21 22:35:29SMØNEZALL YØ1251
2019-05-21 22:35:28SMØNEZALL YØ1251
2019-05-21 22:35:28SMØNEZALL YØ1251
2019-05-21 22:35:02SMØNEZ*****E590W YØ1251
2019-05-21 22:35:02SMØNEZ*****E590W YØ1251
2019-05-21 22:34:54SA6AUX-4ØØ*****F0QBg YØ1251
2019-05-21 22:34:54SA6AUX-4ØØ*****F0QBg YØ1251
2019-05-21 22:33:31SMØNEZALL YØ1251
2019-05-21 22:33:31SMØNEZALL YØ1251
2019-05-21 22:33:30SMØNEZALL YØ1251
2019-05-21 22:33:30SMØNEZALL YØ1251
2019-05-21 22:33:08SMØNEZALL YØ1251
2019-05-21 22:33:08SMØNEZALL YØ1251
2019-05-21 22:32:14SMØNEZ*****E590W YØ1251
2019-05-21 22:32:14SMØNEZ*****E590W YØ1251
2019-05-21 22:31:26SA6AUX-4ØØ*****F0QBg YØ1251
2019-05-21 22:31:26SA6AUX-4ØØ*****F0QBg YØ1251
2019-05-21 22:30:29SMØNEZ*****E590W YØ1251
2019-05-21 22:30:29SMØNEZ*****E590W YØ1251
2019-05-21 22:30:14SA6AUX-4ØØ*****F0QBg YØ1251
2019-05-21 22:30:14SA6AUX-4ØØ*****F0QBg YØ1251
2019-05-21 22:29:38SMØNEZ*****E590W YØ1251
2019-05-21 22:29:38SMØNEZ*****E590W YØ1251
2019-05-21 22:29:30SA6AUX-4ØØ*****F0QBg YØ1251
2019-05-21 22:29:30SA6AUX-4ØØ*****F0QBg YØ1251
2019-05-21 22:29:02SA6AUX-4ØØ*****F0QBg YØ1251
2019-05-21 22:29:02SA6AUX-4ØØ*****F0QBg YØ1251
2019-05-21 22:28:50SMØNEZALL YØ1251
2019-05-21 22:28:50SMØNEZALL YØ1251
2019-05-21 22:28:36SMØNEZALL YØ1251
2019-05-21 22:28:36SMØNEZALL YØ1251
2019-05-21 22:28:27SMØNEZALL YØ1251
2019-05-21 22:28:27SMØNEZALL YØ1251
2019-05-21 22:28:22SMØNEZALL YØ1251
2019-05-21 22:28:22SMØNEZALL YØ1251
2019-05-21 22:28:13SMØNEZALL YØ1251
2019-05-21 22:28:13SMØNEZALL YØ1251
2019-05-21 22:28:13SMØNEZALL YØ1251
2019-05-21 22:28:13SMØNEZALL YØ1251
2019-05-21 22:28:04SMØNEZ*****E590W YØ1251
2019-05-21 22:28:04SMØNEZ*****E590W YØ1251
2019-05-21 22:28:02SMØNCS-RPTALL YØ1251
2019-05-21 22:28:02SMØNCS-RPTALL YØ1251
2019-05-21 22:26:25SA6AUX-4ØØ*****F0QBg YØ1251
2019-05-21 22:26:25SA6AUX-4ØØ*****F0QBg YØ1251
2019-05-21 22:26:22SA6AUX-4ØØ*****F0QBg YØ1251
2019-05-21 22:26:22SA6AUX-4ØØ*****F0QBg YØ1251
2019-05-21 22:26:02SA6AUX-4ØØ*****F0QBg YØ1251
2019-05-21 22:26:02SA6AUX-4ØØ*****F0QBg YØ1251
2019-05-21 22:25:05SMØNEZ*****E590W YØ1251
2019-05-21 22:25:05SMØNEZ*****E590W YØ1251
2019-05-21 22:24:43SA6AUX-4ØØ*****F0QBg YØ1251
2019-05-21 22:24:43SA6AUX-4ØØ*****F0QBg YØ1251
2019-05-21 22:24:38SA6AUX-4ØØALL YØ1251
2019-05-21 22:24:38SA6AUX-4ØØALL YØ1251
2019-05-21 22:23:30SA6AUX-4ØØ*****F0QBg YØ1251
2019-05-21 22:23:30SA6AUX-4ØØ*****F0QBg YØ1251
2019-05-21 22:22:44SMØNEZALL YØ1251
2019-05-21 22:22:44SMØNEZALL YØ1251
2019-05-21 22:21:45SMØNEZALL YØ1251
2019-05-21 22:21:45SMØNEZALL YØ1251
2019-05-21 22:21:20SMØNEZALL YØ1251
2019-05-21 22:21:20SMØNEZALL YØ1251
2019-05-21 22:21:14SMØNEZALL YØ1251
2019-05-21 22:21:14SMØNEZALL YØ1251
2019-05-21 22:21:02SMØNEZ*****E590W YØ1251
2019-05-21 22:21:02SMØNEZ*****E590W YØ1251
2019-05-21 22:20:53SMØNEZ*****E590W YØ1251
2019-05-21 22:20:53SMØNEZ*****E590W YØ1251
2019-05-21 22:20:33SA6AUX-4ØØ*****F0QBg YØ1251
2019-05-21 22:20:33SA6AUX-4ØØ*****F0QBg YØ1251
2019-05-21 22:19:55SMØNEZ*****E590W YØ1251
2019-05-21 22:19:55SMØNEZ*****E590W YØ1251
2019-05-21 22:18:32SA6AUX-4ØØ*****F0QBg YØ1251
2019-05-21 22:18:32SA6AUX-4ØØ*****F0QBg YØ1251
2019-05-21 22:18:29SA6AUX-4ØØ*****F0QBg YØ1251
2019-05-21 22:18:29SA6AUX-4ØØ*****F0QBg YØ1251
2019-05-21 22:18:14SMØNEZ*****E590W YØ1251
2019-05-21 22:18:14SMØNEZ*****E590W YØ1251
2019-05-21 22:17:35SA6AUX-4ØØ*****F0QBg YØ1251
2019-05-21 22:17:35SA6AUX-4ØØ*****F0QBg YØ1251
2019-05-21 22:16:28SMØNEZ*****E590W YØ1251
2019-05-21 22:16:28SMØNEZ*****E590W YØ1251
2019-05-21 22:15:50SA6AUX-4ØØ*****F0QBg YØ1251
2019-05-21 22:15:50SA6AUX-4ØØ*****F0QBg YØ1251
2019-05-21 22:15:25SMØNEZ*****E590W YØ1251
2019-05-21 22:15:25SMØNEZ*****E590W YØ1251
2019-05-21 22:15:15SA6AUX-4ØØ*****F0QBg YØ1251
2019-05-21 22:15:15SA6AUX-4ØØ*****F0QBg YØ1251
2019-05-21 22:15:11SA6AUX-4ØØ*****F0QBg YØ1251
2019-05-21 22:15:11SA6AUX-4ØØ*****F0QBg YØ1251
2019-05-21 22:15:01SMØNEZ*****E590W YØ1251
2019-05-21 22:15:01SMØNEZ*****E590W YØ1251
2019-05-21 22:14:52SA6AUX-4ØØ*****F0QBg YØ1251
2019-05-21 22:14:52SA6AUX-4ØØ*****F0QBg YØ1251
2019-05-21 22:14:41SMØNEZ*****E590W YØ1251
2019-05-21 22:14:41SMØNEZ*****E590W YØ1251
2019-05-21 22:13:14SA6AUX-4ØØ*****F0QBg YØ1251
2019-05-21 22:13:14SA6AUX-4ØØ*****F0QBg YØ1251
2019-05-21 21:29:07OHØBCWALL YØ1251
2019-05-21 21:29:07OHØBCWALL YØ1251
2019-05-21 21:28:42OHØBCWALL YØ1251
2019-05-21 21:28:42OHØBCWALL YØ1251
2019-05-21 21:25:15OHØBCWALL YØ1251
2019-05-21 21:25:15OHØBCWALL YØ1251
2019-05-21 21:25:12OHØBCWALL YØ1251
2019-05-21 21:25:12OHØBCWALL YØ1251
2019-05-21 21:24:44SA6AUXALL YØ1251
2019-05-21 21:24:44SA6AUXALL YØ1251
2019-05-21 21:24:19SA6AUXALL YØ1251
2019-05-21 21:24:19SA6AUXALL YØ1251
2019-05-21 20:50:45DF5WXFALL DF5WXF
2019-05-21 20:50:45DF5WXFALL DF5WXF
2019-05-21 20:23:22SA6AUXALL YØ1251
2019-05-21 20:23:22SA6AUXALL YØ1251
2019-05-21 19:34:45SMØGZDALL YØ1251
2019-05-21 19:34:45SMØGZDALL YØ1251
2019-05-21 19:31:18SMØNCS-RPTALL YØ1251
2019-05-21 19:31:18SMØNCS-RPTALL YØ1251
2019-05-21 19:31:13SMØNCS-RPTALL YØ1251
2019-05-21 19:31:13SMØNCS-RPTALL YØ1251
2019-05-21 19:31:09SMØNCS-RPTALL YØ1251
2019-05-21 19:31:09SMØNCS-RPTALL YØ1251
2019-05-21 19:31:06SMØNCS-RPTALL YØ1251
2019-05-21 19:31:06SMØNCS-RPTALL YØ1251
2019-05-21 18:46:32SM7YTCALL YØ1251
2019-05-21 18:46:32SM7YTCALL YØ1251
2019-05-21 18:45:32OHØBCWALL YØ1251
2019-05-21 18:45:32OHØBCWALL YØ1251
2019-05-21 18:45:20SM7YTCALL YØ1251
2019-05-21 18:45:20SM7YTCALL YØ1251
2019-05-21 18:23:17OHØBCWALL YØ1251
2019-05-21 18:23:17OHØBCWALL YØ1251
2019-05-21 18:22:48OHØBCWALL YØ1251
2019-05-21 18:22:48OHØBCWALL YØ1251
2019-05-21 18:22:38OHØBCWALL YØ1251
2019-05-21 18:22:38OHØBCWALL YØ1251
2019-05-21 18:15:51WØEKA-NDALL YØ1251
2019-05-21 18:15:51WØEKA-NDALL YØ1251
2019-05-21 18:05:33OHØBCWALL YØ1251
2019-05-21 18:05:33OHØBCWALL YØ1251
2019-05-21 18:05:31OHØBCWALL YØ1251
2019-05-21 18:05:31OHØBCWALL YØ1251
2019-05-21 17:27:05SA6AUX-4ØØ*****F0QBg YØ1251
2019-05-21 17:27:05SA6AUX-4ØØ*****F0QBg YØ1251
2019-05-21 17:25:36SA6AUX-4ØØ*****F0QBg YØ1251
2019-05-21 17:25:36SA6AUX-4ØØ*****F0QBg YØ1251
2019-05-21 17:17:27SM7FLDALL YØ1251
2019-05-21 17:17:27SM7FLDALL YØ1251
2019-05-21 16:39:04OHØBCWALL YØ1251
2019-05-21 16:39:04OHØBCWALL YØ1251
2019-05-21 16:36:14OHØBCWALL YØ1251
2019-05-21 16:36:14OHØBCWALL YØ1251
2019-05-21 16:09:48SAØPTT-MOB*****F5QYJ YØ1251
2019-05-21 16:09:48SAØPTT-MOB*****F5QYJ YØ1251
2019-05-21 16:05:08SAØPTT-MOB*****F5QYJ SAØPTT
2019-05-21 16:05:08SAØPTT-MOB*****F5QYJ SAØPTT
2019-05-21 16:05:07SAØPTT-MOB*****F5QYJ SAØPTT
2019-05-21 16:05:07SAØPTT-MOB*****F5QYJ SAØPTT
2019-05-21 15:59:23SA6AUX-4ØØ*****F0QBg YØ1251
2019-05-21 15:59:23SA6AUX-4ØØ*****F0QBg YØ1251
2019-05-21 15:58:48SAØPTT-MOB*****F5QYJ SAØPTT
2019-05-21 15:58:48SAØPTT-MOB*****F5QYJ SAØPTT
2019-05-21 15:58:19SA6AUX-4ØØ*****F0QBg YØ1251
2019-05-21 15:58:19SA6AUX-4ØØ*****F0QBg YØ1251
2019-05-21 15:57:39SAØPTT-MOB*****F5QYJ SAØPTT
2019-05-21 15:57:39SAØPTT-MOB*****F5QYJ SAØPTT
2019-05-21 15:57:19SA6AUX-4ØØ*****F0QBg YØ1251
2019-05-21 15:57:19SA6AUX-4ØØ*****F0QBg YØ1251
2019-05-21 15:57:08SAØPTT-MOB*****F5QYJ SAØPTT
2019-05-21 15:57:08SAØPTT-MOB*****F5QYJ SAØPTT
2019-05-21 15:57:02SA6AUX-4ØØALL YØ1251
2019-05-21 15:57:02SA6AUX-4ØØALL YØ1251
2019-05-21 15:56:57SA6AUX-4ØØ*****F0QBg YØ1251
2019-05-21 15:56:57SA6AUX-4ØØ*****F0QBg YØ1251
2019-05-21 15:56:42SA6AUX-4ØØ*****F0QBg YØ1251
2019-05-21 15:56:42SA6AUX-4ØØ*****F0QBg YØ1251
2019-05-21 15:55:03SAØPTT-MOB*****F5QYJ SAØPTT
2019-05-21 15:55:03SAØPTT-MOB*****F5QYJ SAØPTT
2019-05-21 15:54:49SA6AUX-4ØØ*****F0QBg YØ1251
2019-05-21 15:54:49SA6AUX-4ØØ*****F0QBg YØ1251
2019-05-21 15:54:38SA6AUX-4ØØ*****F0QBg YØ1251
2019-05-21 15:54:38SA6AUX-4ØØ*****F0QBg YØ1251
2019-05-21 15:54:16SA6AUX-4ØØALL YØ1251
2019-05-21 15:54:16SA6AUX-4ØØALL YØ1251
2019-05-21 15:53:46SA6AUX-4ØØ*****F0QBg YØ1251
2019-05-21 15:53:46SA6AUX-4ØØ*****F0QBg YØ1251
2019-05-21 15:51:39SAØPTT-MOB*****F5QYJ SAØPTT
2019-05-21 15:51:39SAØPTT-MOB*****F5QYJ SAØPTT
2019-05-21 15:51:33SA6AUX-4ØØALL YØ1251
2019-05-21 15:51:33SA6AUX-4ØØALL YØ1251
2019-05-21 15:51:10SA6AUX-4ØØALL YØ1251
2019-05-21 15:51:10SA6AUX-4ØØALL YØ1251
2019-05-21 15:50:49SA6AUX-4ØØ*****F0QBg YØ1251
2019-05-21 15:50:49SA6AUX-4ØØ*****F0QBg YØ1251
2019-05-21 15:48:49SAØPTT-MOB*****F5QYJ SAØPTT
2019-05-21 15:48:49SAØPTT-MOB*****F5QYJ SAØPTT
2019-05-21 15:48:40SA6AUX-4ØØALL YØ1251
2019-05-21 15:48:40SA6AUX-4ØØALL YØ1251
2019-05-21 15:48:34SA6AUX-4ØØ*****F0QBg YØ1251
2019-05-21 15:48:34SA6AUX-4ØØ*****F0QBg YØ1251
2019-05-21 15:48:22SA6AUX-4ØØ*****F0QBg YØ1251
2019-05-21 15:48:22SA6AUX-4ØØ*****F0QBg YØ1251
2019-05-21 15:48:18SA6AUX-4ØØALL YØ1251
2019-05-21 15:48:18SA6AUX-4ØØALL YØ1251
2019-05-21 15:47:30SA6AUX-4ØØ*****F0QBg YØ1251
2019-05-21 15:47:30SA6AUX-4ØØ*****F0QBg YØ1251
2019-05-21 15:47:03SAØPTT-MOB*****F5QYJ SAØPTT
2019-05-21 15:47:03SAØPTT-MOB*****F5QYJ SAØPTT
2019-05-21 15:46:49SA6AUX-4ØØ*****F0QBg YØ1251
2019-05-21 15:46:49SA6AUX-4ØØ*****F0QBg YØ1251
2019-05-21 15:46:16SAØPTT-MOB*****F5QYJ SAØPTT
2019-05-21 15:46:16SAØPTT-MOB*****F5QYJ SAØPTT
2019-05-21 15:45:51SA6AUX-4ØØ*****F0QBg YØ1251
2019-05-21 15:45:51SA6AUX-4ØØ*****F0QBg YØ1251
2019-05-21 15:45:11SAØPTT-MOB*****F5QYJ SAØPTT
2019-05-21 15:45:11SAØPTT-MOB*****F5QYJ SAØPTT
2019-05-21 15:45:02SA6AUX-4ØØ*****F0QBg YØ1251
2019-05-21 15:45:02SA6AUX-4ØØ*****F0QBg YØ1251
2019-05-21 15:44:30SA6AUX-4ØØ*****F0QBg YØ1251
2019-05-21 15:44:30SA6AUX-4ØØ*****F0QBg YØ1251
2019-05-21 15:43:28SAØPTT-MOB*****F5QYJ SAØPTT
2019-05-21 15:43:28SAØPTT-MOB*****F5QYJ SAØPTT
2019-05-21 15:43:13SA6AUX-4ØØALL YØ1251
2019-05-21 15:43:13SA6AUX-4ØØALL YØ1251
2019-05-21 15:42:43SA6AUX-4ØØALL YØ1251
2019-05-21 15:42:43SA6AUX-4ØØALL YØ1251
2019-05-21 15:42:23SA6AUX-4ØØ*****F0QBg YØ1251
2019-05-21 15:42:23SA6AUX-4ØØ*****F0QBg YØ1251
2019-05-21 15:41:45SAØPTT-MOB*****F5QYJ SAØPTT
2019-05-21 15:41:45SAØPTT-MOB*****F5QYJ SAØPTT
2019-05-21 15:41:32SA6AUX-4ØØ*****F0QBg YØ1251
2019-05-21 15:41:32SA6AUX-4ØØ*****F0QBg YØ1251
2019-05-21 15:41:12OHØBCWALL YØ1251
2019-05-21 15:41:12OHØBCWALL YØ1251
2019-05-21 15:41:05SA6AUX-4ØØALL YØ1251
2019-05-21 15:41:05SA6AUX-4ØØALL YØ1251
2019-05-21 15:40:54SA6AUX-4ØØ*****F0QBg YØ1251
2019-05-21 15:40:54SA6AUX-4ØØ*****F0QBg YØ1251
2019-05-21 15:40:30OHØBCWALL YØ1251
2019-05-21 15:40:30OHØBCWALL YØ1251
2019-05-21 15:40:21SA6AUX-4ØØ*****F0QBg YØ1251
2019-05-21 15:40:21SA6AUX-4ØØ*****F0QBg YØ1251
2019-05-21 15:39:48SA6AUX-4ØØALL YØ1251
2019-05-21 15:39:48SA6AUX-4ØØALL YØ1251
2019-05-21 15:39:47SA6AUX-4ØØ*****F0QBg YØ1251
2019-05-21 15:39:47SA6AUX-4ØØ*****F0QBg YØ1251
2019-05-21 15:39:18OHØBCWALL YØ1251
2019-05-21 15:39:18OHØBCWALL YØ1251
2019-05-21 15:39:02SAØPTT-MOB*****F5QYJ SAØPTT
2019-05-21 15:39:02SAØPTT-MOB*****F5QYJ SAØPTT
2019-05-21 15:38:57OHØBCWALL YØ1251
2019-05-21 15:38:57OHØBCWALL YØ1251
2019-05-21 15:38:51SA6AUX-4ØØ*****F0QBg YØ1251
2019-05-21 15:38:51SA6AUX-4ØØ*****F0QBg YØ1251
2019-05-21 15:37:53SMØNCS-RPTALL YØ1251
2019-05-21 15:37:53SMØNCS-RPTALL YØ1251
2019-05-21 15:37:30SA6AUX-4ØØALL YØ1251
2019-05-21 15:37:30SA6AUX-4ØØALL YØ1251
2019-05-21 15:37:28SA6AUX-4ØØ*****F0QBg YØ1251
2019-05-21 15:37:28SA6AUX-4ØØ*****F0QBg YØ1251
2019-05-21 15:37:20SA6AUX-4ØØ*****F0QBg YØ1251
2019-05-21 15:37:20SA6AUX-4ØØ*****F0QBg YØ1251
2019-05-21 15:37:20SA6AUX-4ØØ*****F0QBg YØ1251
2019-05-21 15:37:20SA6AUX-4ØØ*****F0QBg YØ1251
2019-05-21 15:36:52SA6AUX-4ØØ*****F0QBg YØ1251
2019-05-21 15:36:52SA6AUX-4ØØ*****F0QBg YØ1251
2019-05-21 15:36:41SMØNCS-RPTALL YØ1251
2019-05-21 15:36:41SMØNCS-RPTALL YØ1251
2019-05-21 15:36:24SA6AUX-4ØØ*****F0QBg YØ1251
2019-05-21 15:36:24SA6AUX-4ØØ*****F0QBg YØ1251
2019-05-21 15:36:22SAØPTT-MOB*****F5QYJ SAØPTT
2019-05-21 15:36:22SAØPTT-MOB*****F5QYJ SAØPTT
2019-05-21 15:35:48SMØNCS-RPTALL YØ1251
2019-05-21 15:35:48SMØNCS-RPTALL YØ1251
2019-05-21 15:34:32SAØPTT-MOB*****F5QYJ SAØPTT
2019-05-21 15:34:32SAØPTT-MOB*****F5QYJ SAØPTT
2019-05-21 15:34:29SAØPTT-MOB*****F5QYJ SAØPTT
2019-05-21 15:34:29SAØPTT-MOB*****F5QYJ SAØPTT
2019-05-21 15:34:26SA6AUX-4ØØ*****F0QBg YØ1251
2019-05-21 15:34:26SA6AUX-4ØØ*****F0QBg YØ1251
2019-05-21 15:33:28SMØNCS-RPTALL YØ1251
2019-05-21 15:33:28SMØNCS-RPTALL YØ1251
2019-05-21 15:33:26SMØNCS-RPTALL YØ1251
2019-05-21 15:33:26SMØNCS-RPTALL YØ1251
2019-05-21 15:33:25SMØNCS-RPTALL YØ1251
2019-05-21 15:33:25SMØNCS-RPTALL YØ1251
2019-05-21 15:33:25SMØNCS-RPTALL YØ1251
2019-05-21 15:33:25SMØNCS-RPTALL YØ1251
2019-05-21 15:32:38SMØNCS-RPTALL YØ1251
2019-05-21 15:32:38SMØNCS-RPTALL YØ1251
2019-05-21 15:31:40SMØNCS-RPTALL YØ1251
2019-05-21 15:31:40SMØNCS-RPTALL YØ1251
2019-05-21 15:30:21SAØPTT-MOB*****F5QYJ SAØPTT
2019-05-21 15:30:21SAØPTT-MOB*****F5QYJ SAØPTT
2019-05-21 15:29:57SMØNCS-RPTALL YØ1251
2019-05-21 15:29:57SMØNCS-RPTALL YØ1251
2019-05-21 15:28:40SMØNCS-RPTALL YØ1251
2019-05-21 15:28:40SMØNCS-RPTALL YØ1251
2019-05-21 15:27:10SAØPTT-MOB*****F5QYJ SAØPTT
2019-05-21 15:27:10SAØPTT-MOB*****F5QYJ SAØPTT
2019-05-21 15:26:29SMØNCS-RPTALL YØ1251
2019-05-21 15:26:29SMØNCS-RPTALL YØ1251
2019-05-21 15:25:13SMØNCS-RPTALL YØ1251
2019-05-21 15:25:13SMØNCS-RPTALL YØ1251
2019-05-21 15:23:33SAØPTT-MOB*****F5QYJ SAØPTT
2019-05-21 15:23:33SAØPTT-MOB*****F5QYJ SAØPTT
2019-05-21 15:22:38SMØNCS-RPTALL YØ1251
2019-05-21 15:22:38SMØNCS-RPTALL YØ1251
2019-05-21 15:21:46SAØPTT-MOB*****F5QYJ SAØPTT
2019-05-21 15:21:46SAØPTT-MOB*****F5QYJ SAØPTT
2019-05-21 15:21:18SMØNCS-RPTALL YØ1251
2019-05-21 15:21:18SMØNCS-RPTALL YØ1251
2019-05-21 15:20:30SAØPTT-MOB*****F5QYJ SAØPTT
2019-05-21 15:20:30SAØPTT-MOB*****F5QYJ SAØPTT
2019-05-21 15:19:48SMØNCS-RPTALL YØ1251
2019-05-21 15:19:48SMØNCS-RPTALL YØ1251
2019-05-21 15:19:15SAØPTT-MOB*****F5QYJ SAØPTT
2019-05-21 15:19:15SAØPTT-MOB*****F5QYJ SAØPTT
2019-05-21 15:18:28SMØNCS-RPTALL YØ1251
2019-05-21 15:18:28SMØNCS-RPTALL YØ1251
2019-05-21 15:17:30SAØPTT-MOB*****F5QYJ SAØPTT
2019-05-21 15:17:30SAØPTT-MOB*****F5QYJ SAØPTT
2019-05-21 15:17:20SMØNCS-RPTALL YØ1251
2019-05-21 15:17:20SMØNCS-RPTALL YØ1251
2019-05-21 15:16:50SAØPTT-MOB*****F5QYJ SAØPTT
2019-05-21 15:16:50SAØPTT-MOB*****F5QYJ SAØPTT
2019-05-21 15:16:13SMØNCS-RPTALL YØ1251
2019-05-21 15:16:13SMØNCS-RPTALL YØ1251
2019-05-21 15:15:51SAØPTT-MOB*****F5QYJ SAØPTT
2019-05-21 15:15:51SAØPTT-MOB*****F5QYJ SAØPTT
2019-05-21 15:15:46SMØNCS-RPTALL YØ1251
2019-05-21 15:15:46SMØNCS-RPTALL YØ1251
2019-05-21 15:15:45SMØNCS-RPTALL YØ1251
2019-05-21 15:15:45SMØNCS-RPTALL YØ1251
2019-05-21 15:15:45SMØNCS-RPTALL YØ1251
2019-05-21 15:15:45SMØNCS-RPTALL YØ1251
2019-05-21 15:15:42SMØNCS-RPTALL YØ1251
2019-05-21 15:15:42SMØNCS-RPTALL YØ1251
2019-05-21 15:15:27SAØPTT-MOB*****F5QYJ SAØPTT
2019-05-21 15:15:27SAØPTT-MOB*****F5QYJ SAØPTT
2019-05-21 15:14:45SAØPTT-MOB*****F5QYJ SAØPTT
2019-05-21 15:14:45SAØPTT-MOB*****F5QYJ SAØPTT
2019-05-21 14:48:15OHØBCWALL YØ1251
2019-05-21 14:48:15OHØBCWALL YØ1251
2019-05-21 14:47:53OHØBCWALL YØ1251
2019-05-21 14:47:53OHØBCWALL YØ1251
2019-05-21 14:46:29OHØBCWALL YØ1251
2019-05-21 14:46:29OHØBCWALL YØ1251
2019-05-21 14:46:17OHØBCWALL YØ1251
2019-05-21 14:46:17OHØBCWALL YØ1251
2019-05-21 14:46:10OHØBCWALL YØ1251
2019-05-21 14:46:10OHØBCWALL YØ1251
2019-05-21 14:46:02OHØBCWALL YØ1251
2019-05-21 14:46:02OHØBCWALL YØ1251
2019-05-21 14:45:47OHØBCWALL YØ1251
2019-05-21 14:45:47OHØBCWALL YØ1251
2019-05-21 14:45:44OHØBCWALL YØ1251
2019-05-21 14:45:44OHØBCWALL YØ1251
2019-05-21 14:45:40OHØBCWALL YØ1251
2019-05-21 14:45:40OHØBCWALL YØ1251
2019-05-21 14:45:25OHØBCWALL YØ1251
2019-05-21 14:45:25OHØBCWALL YØ1251
2019-05-21 14:31:57SMØNEZ*****E590W YØ1251
2019-05-21 14:31:57SMØNEZ*****E590W YØ1251
2019-05-21 14:31:49SAØPTT-MOB*****F5QYJ SAØPTT
2019-05-21 14:31:49SAØPTT-MOB*****F5QYJ SAØPTT
2019-05-21 14:31:41SMØNEZALL YØ1251
2019-05-21 14:31:41SMØNEZALL YØ1251
2019-05-21 14:31:19SMØNEZ*****E590W YØ1251
2019-05-21 14:31:19SMØNEZ*****E590W YØ1251
2019-05-21 14:31:13SMØNCS-RPTALL YØ1251
2019-05-21 14:31:13SMØNCS-RPTALL YØ1251
2019-05-21 14:30:31SAØPTT-MOB*****F5QYJ SAØPTT
2019-05-21 14:30:31SAØPTT-MOB*****F5QYJ SAØPTT
2019-05-21 14:29:56SMØNCS-RPTALL YØ1251
2019-05-21 14:29:56SMØNCS-RPTALL YØ1251
2019-05-21 14:29:27SAØPTT-MOB*****F5QYJ SAØPTT
2019-05-21 14:29:27SAØPTT-MOB*****F5QYJ SAØPTT
2019-05-21 14:29:17SMØNCS-RPTALL YØ1251
2019-05-21 14:29:17SMØNCS-RPTALL YØ1251
2019-05-21 14:29:04SAØPTT-MOB*****F5QYJ SAØPTT
2019-05-21 14:29:04SAØPTT-MOB*****F5QYJ SAØPTT
2019-05-21 14:29:04SAØPTT-MOB*****F5QYJ SAØPTT
2019-05-21 14:29:04SAØPTT-MOB*****F5QYJ SAØPTT
2019-05-21 14:28:51SMØNEZ*****E590W YØ1251
2019-05-21 14:28:51SMØNEZ*****E590W YØ1251
2019-05-21 14:28:06SMØNCS-RPTALL YØ1251
2019-05-21 14:28:06SMØNCS-RPTALL YØ1251
2019-05-21 14:28:01SMØNEZ*****E590W YØ1251
2019-05-21 14:28:01SMØNEZ*****E590W YØ1251
2019-05-21 14:27:42SMØNEZALL YØ1251
2019-05-21 14:27:42SMØNEZALL YØ1251
2019-05-21 14:27:41SMØNEZALL YØ1251
2019-05-21 14:27:41SMØNEZALL YØ1251
2019-05-21 14:27:10SMØNEZALL YØ1251
2019-05-21 14:27:10SMØNEZALL YØ1251
2019-05-21 14:26:29SMØNEZALL YØ1251
2019-05-21 14:26:29SMØNEZALL YØ1251
2019-05-21 14:26:18SMØNEZ*****E590W YØ1251
2019-05-21 14:26:18SMØNEZ*****E590W YØ1251
2019-05-21 14:23:50SMØNCS-RPTALL YØ1251
2019-05-21 14:23:50SMØNCS-RPTALL YØ1251
2019-05-21 14:23:12SMØNEZ*****E590W YØ1251
2019-05-21 14:23:12SMØNEZ*****E590W YØ1251
2019-05-21 14:23:03SMØNEZ*****E590W YØ1251
2019-05-21 14:23:03SMØNEZ*****E590W YØ1251
2019-05-21 14:23:00SMØNEZ*****E590W YØ1251
2019-05-21 14:23:00SMØNEZ*****E590W YØ1251
2019-05-21 14:22:39SMØNEZALL YØ1251
2019-05-21 14:22:39SMØNEZALL YØ1251
2019-05-21 14:21:24SMØNEZ*****E590W YØ1251
2019-05-21 14:21:24SMØNEZ*****E590W YØ1251
2019-05-21 14:19:01SMØNCS-RPTALL YØ1251
2019-05-21 14:19:01SMØNCS-RPTALL YØ1251
2019-05-21 14:18:51SMØNEZALL YØ1251
2019-05-21 14:18:51SMØNEZALL YØ1251
2019-05-21 14:18:51SMØNEZALL YØ1251
2019-05-21 14:18:51SMØNEZALL YØ1251
2019-05-21 14:18:51SMØNEZALL YØ1251
2019-05-21 14:18:51SMØNEZALL YØ1251
2019-05-21 14:18:48SMØNEZALL YØ1251
2019-05-21 14:18:48SMØNEZALL YØ1251
2019-05-21 14:18:47SMØNEZALL YØ1251
2019-05-21 14:18:47SMØNEZALL YØ1251
2019-05-21 14:18:47SMØNEZALL YØ1251
2019-05-21 14:18:47SMØNEZALL YØ1251
2019-05-21 14:18:47SMØNEZALL YØ1251
2019-05-21 14:18:47SMØNEZALL YØ1251
2019-05-21 14:18:47SMØNEZALL YØ1251
2019-05-21 14:18:47SMØNEZALL YØ1251
2019-05-21 14:18:47SMØNEZALL YØ1251
2019-05-21 14:18:47SMØNEZALL YØ1251
2019-05-21 14:18:47SMØNEZALL YØ1251
2019-05-21 14:18:47SMØNEZALL YØ1251
2019-05-21 14:18:46SMØNEZALL YØ1251
2019-05-21 14:18:46SMØNEZALL YØ1251
2019-05-21 14:18:46SMØNEZALL YØ1251
2019-05-21 14:18:46SMØNEZALL YØ1251
2019-05-21 14:18:46SMØNEZALL YØ1251
2019-05-21 14:18:46SMØNEZALL YØ1251
2019-05-21 14:18:46SMØNEZALL YØ1251
2019-05-21 14:18:46SMØNEZALL YØ1251
2019-05-21 14:18:46SMØNEZALL YØ1251
2019-05-21 14:18:46SMØNEZALL YØ1251
2019-05-21 14:18:46SMØNEZALL YØ1251
2019-05-21 14:18:46SMØNEZALL YØ1251
2019-05-21 14:18:46SMØNEZALL YØ1251
2019-05-21 14:18:46SMØNEZALL YØ1251
2019-05-21 14:18:46SMØNEZALL YØ1251
2019-05-21 14:18:46SMØNEZALL YØ1251
2019-05-21 14:18:46SMØNEZALL YØ1251
2019-05-21 14:18:46SMØNEZALL YØ1251
2019-05-21 14:18:46SMØNEZALL YØ1251
2019-05-21 14:18:46SMØNEZALL YØ1251
2019-05-21 14:18:45SMØNEZALL YØ1251
2019-05-21 14:18:45SMØNEZALL YØ1251
2019-05-21 14:18:45SMØNEZALL YØ1251
2019-05-21 14:18:45SMØNEZALL YØ1251
2019-05-21 14:18:45SMØNEZALL YØ1251
2019-05-21 14:18:45SMØNEZALL YØ1251
2019-05-21 14:18:45SMØNEZALL YØ1251
2019-05-21 14:18:45SMØNEZALL YØ1251
2019-05-21 14:18:45SMØNEZALL YØ1251
2019-05-21 14:18:45SMØNEZALL YØ1251
2019-05-21 14:18:45SMØNEZALL YØ1251
2019-05-21 14:18:45SMØNEZALL YØ1251
2019-05-21 14:18:45SMØNEZALL YØ1251
2019-05-21 14:18:45SMØNEZALL YØ1251
2019-05-21 14:18:45SMØNEZALL YØ1251
2019-05-21 14:18:45SMØNEZALL YØ1251
2019-05-21 14:18:45SMØNEZALL YØ1251
2019-05-21 14:18:45SMØNEZALL YØ1251
2019-05-21 14:18:44SMØNEZALL YØ1251
2019-05-21 14:18:44SMØNEZALL YØ1251
2019-05-21 14:18:44SMØNEZALL YØ1251
2019-05-21 14:18:44SMØNEZALL YØ1251
2019-05-21 14:18:44SMØNEZALL YØ1251
2019-05-21 14:18:44SMØNEZALL YØ1251
2019-05-21 14:18:44SMØNEZ*****E590W YØ1251
2019-05-21 14:18:44SMØNEZ*****E590W YØ1251
2019-05-21 14:17:45SMØNEZ*****E590W YØ1251
2019-05-21 14:17:45SMØNEZ*****E590W YØ1251
2019-05-21 14:17:16SMØNEZ*****E590W YØ1251
2019-05-21 14:17:16SMØNEZ*****E590W YØ1251
2019-05-21 14:16:04SMØNCS-RPTALL YØ1251
2019-05-21 14:16:04SMØNCS-RPTALL YØ1251
2019-05-21 14:15:41SMØNEZ*****E590W YØ1251
2019-05-21 14:15:41SMØNEZ*****E590W YØ1251
2019-05-21 14:15:20SMØNEZ*****E590W YØ1251
2019-05-21 14:15:20SMØNEZ*****E590W YØ1251
2019-05-21 14:15:06SMØNEZ*****E590W YØ1251
2019-05-21 14:15:06SMØNEZ*****E590W YØ1251
2019-05-21 14:14:54SMØNEZALL YØ1251
2019-05-21 14:14:54SMØNEZALL YØ1251
2019-05-21 14:14:45SMØNEZ*****E590W YØ1251
2019-05-21 14:14:45SMØNEZ*****E590W YØ1251
2019-05-21 14:14:33SMØNEZ*****E590W YØ1251
2019-05-21 14:14:33SMØNEZ*****E590W YØ1251
2019-05-21 14:14:14SMØNEZALL YØ1251
2019-05-21 14:14:14SMØNEZALL YØ1251
2019-05-21 14:13:40SMØNEZ*****E590W YØ1251
2019-05-21 14:13:40SMØNEZ*****E590W YØ1251
2019-05-21 14:13:03SMØNCS-RPTALL YØ1251
2019-05-21 14:13:03SMØNCS-RPTALL YØ1251
2019-05-21 14:12:51SMØNEZ*****E590W YØ1251
2019-05-21 14:12:51SMØNEZ*****E590W YØ1251
2019-05-21 14:10:54SMØNCS-RPTALL YØ1251
2019-05-21 14:10:54SMØNCS-RPTALL YØ1251
2019-05-21 14:10:37SMØNEZALL YØ1251
2019-05-21 14:10:37SMØNEZALL YØ1251
2019-05-21 14:10:22SMØNEZALL YØ1251
2019-05-21 14:10:22SMØNEZALL YØ1251
2019-05-21 14:10:21SMØNEZALL YØ1251
2019-05-21 14:10:21SMØNEZALL YØ1251
2019-05-21 14:09:15SMØNEZ*****E590W YØ1251
2019-05-21 14:09:15SMØNEZ*****E590W YØ1251
2019-05-21 14:09:02SMØNEZ*****E590W YØ1251
2019-05-21 14:09:02SMØNEZ*****E590W YØ1251
2019-05-21 14:07:59SMØNCS-RPTALL YØ1251
2019-05-21 14:07:59SMØNCS-RPTALL YØ1251
2019-05-21 14:07:49SMØNEZ*****E590W YØ1251
2019-05-21 14:07:49SMØNEZ*****E590W YØ1251
2019-05-21 14:07:39SMØNEZ*****E590W YØ1251
2019-05-21 14:07:39SMØNEZ*****E590W YØ1251
2019-05-21 14:06:06SMØNEZALL YØ1251
2019-05-21 14:06:06SMØNEZALL YØ1251
2019-05-21 14:06:06SMØNEZALL YØ1251
2019-05-21 14:06:06SMØNEZALL YØ1251
2019-05-21 14:05:48SMØNEZALL YØ1251
2019-05-21 14:05:48SMØNEZALL YØ1251
2019-05-21 14:04:47SMØNEZ*****E590W YØ1251
2019-05-21 14:04:47SMØNEZ*****E590W YØ1251
2019-05-21 14:03:45SMØNCS-RPTALL YØ1251
2019-05-21 14:03:45SMØNCS-RPTALL YØ1251
2019-05-21 14:02:54SMØNEZ*****E590W YØ1251
2019-05-21 14:02:54SMØNEZ*****E590W YØ1251
2019-05-21 14:01:13SMØNCS-RPTALL YØ1251
2019-05-21 14:01:13SMØNCS-RPTALL YØ1251
2019-05-21 13:59:59SMØNEZ*****E590W YØ1251
2019-05-21 13:59:59SMØNEZ*****E590W YØ1251
2019-05-21 13:59:23SMØNCS-RPTALL YØ1251
2019-05-21 13:59:23SMØNCS-RPTALL YØ1251
2019-05-21 13:59:08SMØNEZ*****E590W YØ1251
2019-05-21 13:59:08SMØNEZ*****E590W YØ1251
2019-05-21 13:58:50SMØNCS-RPTALL YØ1251
2019-05-21 13:58:50SMØNCS-RPTALL YØ1251
2019-05-21 13:58:41SMØNEZ*****E590W YØ1251
2019-05-21 13:58:41SMØNEZ*****E590W YØ1251
2019-05-21 13:58:28SMØNCS-RPTALL YØ1251
2019-05-21 13:58:28SMØNCS-RPTALL YØ1251
2019-05-21 13:58:19SAØPTT-YSFALL YØ1251
2019-05-21 13:58:19SAØPTT-YSFALL YØ1251
2019-05-21 13:58:01SAØPTT-YSFALL YØ1251
2019-05-21 13:58:01SAØPTT-YSFALL YØ1251
2019-05-21 13:57:52SAØPTT-YSFALL YØ1251
2019-05-21 13:57:52SAØPTT-YSFALL YØ1251
2019-05-21 13:57:43SAØPTT-YSFALL YØ1251
2019-05-21 13:57:43SAØPTT-YSFALL YØ1251
2019-05-21 13:57:34SAØPTT-YSFALL YØ1251
2019-05-21 13:57:34SAØPTT-YSFALL YØ1251
2019-05-21 13:56:22SMØNCS-RPTALL YØ1251
2019-05-21 13:56:22SMØNCS-RPTALL YØ1251
2019-05-21 13:07:27SM3UXPALL YØ1251
2019-05-21 13:07:27SM3UXPALL YØ1251
2019-05-21 12:48:28SAØPTT-MOB*****F5QYJ SAØPTT
2019-05-21 12:48:28SAØPTT-MOB*****F5QYJ SAØPTT
2019-05-21 12:32:06OHØBCWALL YØ1251
2019-05-21 12:32:06OHØBCWALL YØ1251
2019-05-21 12:31:52OHØBCWALL YØ1251
2019-05-21 12:31:52OHØBCWALL YØ1251
2019-05-21 11:48:03SM3UXPALL YØ1251
2019-05-21 11:48:03SM3UXPALL YØ1251
2019-05-21 11:33:47SMØSBIALL YØ1251
2019-05-21 11:33:47SMØSBIALL YØ1251
2019-05-21 10:52:02SAØPTT-YSFALL YØ1251
2019-05-21 10:52:02SAØPTT-YSFALL YØ1251
2019-05-21 10:51:44SAØPTT-YSFALL YØ1251
2019-05-21 10:51:44SAØPTT-YSFALL YØ1251
2019-05-21 10:51:24SAØPTT-YSFALL YØ1251
2019-05-21 10:51:24SAØPTT-YSFALL YØ1251
2019-05-21 10:51:04SAØPTT-YSFALL YØ1251
2019-05-21 10:51:04SAØPTT-YSFALL YØ1251
2019-05-21 10:50:44SAØPTT-YSFALL YØ1251
2019-05-21 10:50:44SAØPTT-YSFALL YØ1251
2019-05-21 10:50:17SAØPTT-YSFALL YØ1251
2019-05-21 10:50:17SAØPTT-YSFALL YØ1251
2019-05-21 10:50:05SAØPTT-YSFALL YØ1251
2019-05-21 10:50:05SAØPTT-YSFALL YØ1251
2019-05-21 10:49:53SAØPTT-YSFALL YØ1251
2019-05-21 10:49:53SAØPTT-YSFALL YØ1251
2019-05-21 10:49:41SAØPTT-YSFALL YØ1251
2019-05-21 10:49:41SAØPTT-YSFALL YØ1251
2019-05-21 10:19:39SAØPTT-YSFALL YØ1251
2019-05-21 10:19:39SAØPTT-YSFALL YØ1251
2019-05-21 10:19:25SAØPTT-YSFALL YØ1251
2019-05-21 10:19:25SAØPTT-YSFALL YØ1251
2019-05-21 10:19:05SAØPTT-YSFALL YØ1251
2019-05-21 10:19:05SAØPTT-YSFALL YØ1251
2019-05-21 10:18:45SAØPTT-YSFALL YØ1251
2019-05-21 10:18:45SAØPTT-YSFALL YØ1251
2019-05-21 10:18:18SAØPTT-YSFALL YØ1251
2019-05-21 10:18:18SAØPTT-YSFALL YØ1251
2019-05-21 10:18:06SAØPTT-YSFALL YØ1251
2019-05-21 10:18:06SAØPTT-YSFALL YØ1251
2019-05-21 10:17:54SAØPTT-YSFALL YØ1251
2019-05-21 10:17:54SAØPTT-YSFALL YØ1251
2019-05-21 10:17:42SAØPTT-YSFALL YØ1251
2019-05-21 10:17:42SAØPTT-YSFALL YØ1251
2019-05-21 10:16:02SAØPTT-YSFALL YØ1251
2019-05-21 10:16:02SAØPTT-YSFALL YØ1251
2019-05-21 10:15:42SAØPTT-YSFALL YØ1251
2019-05-21 10:15:42SAØPTT-YSFALL YØ1251
2019-05-21 10:15:22SAØPTT-YSFALL YØ1251
2019-05-21 10:15:22SAØPTT-YSFALL YØ1251
2019-05-21 10:15:02SAØPTT-YSFALL YØ1251
2019-05-21 10:15:02SAØPTT-YSFALL YØ1251
2019-05-21 10:14:42SAØPTT-YSFALL YØ1251
2019-05-21 10:14:42SAØPTT-YSFALL YØ1251
2019-05-21 10:14:22SAØPTT-YSFALL YØ1251
2019-05-21 10:14:22SAØPTT-YSFALL YØ1251
2019-05-21 10:14:02SAØPTT-YSFALL YØ1251
2019-05-21 10:14:02SAØPTT-YSFALL YØ1251
2019-05-21 10:13:42SAØPTT-YSFALL YØ1251
2019-05-21 10:13:42SAØPTT-YSFALL YØ1251
2019-05-21 10:13:22SAØPTT-YSFALL YØ1251
2019-05-21 10:13:22SAØPTT-YSFALL YØ1251
2019-05-21 10:13:02SAØPTT-YSFALL YØ1251
2019-05-21 10:13:02SAØPTT-YSFALL YØ1251
2019-05-21 10:12:42SAØPTT-YSFALL YØ1251
2019-05-21 10:12:42SAØPTT-YSFALL YØ1251
2019-05-21 10:12:22SAØPTT-YSFALL YØ1251
2019-05-21 10:12:22SAØPTT-YSFALL YØ1251
2019-05-21 10:12:02SAØPTT-YSFALL YØ1251
2019-05-21 10:12:02SAØPTT-YSFALL YØ1251
2019-05-21 10:11:42SAØPTT-YSFALL YØ1251
2019-05-21 10:11:42SAØPTT-YSFALL YØ1251
2019-05-21 10:11:22SAØPTT-YSFALL YØ1251
2019-05-21 10:11:22SAØPTT-YSFALL YØ1251
2019-05-21 10:10:55SAØPTT-YSFALL YØ1251
2019-05-21 10:10:55SAØPTT-YSFALL YØ1251
2019-05-21 10:10:43SAØPTT-YSFALL YØ1251
2019-05-21 10:10:43SAØPTT-YSFALL YØ1251
2019-05-21 10:10:31SAØPTT-YSFALL YØ1251
2019-05-21 10:10:31SAØPTT-YSFALL YØ1251
2019-05-21 10:10:19SAØPTT-YSFALL YØ1251
2019-05-21 10:10:19SAØPTT-YSFALL YØ1251
2019-05-21 10:07:12SAØPTT-YSFALL YØ1251
2019-05-21 10:07:12SAØPTT-YSFALL YØ1251
2019-05-21 08:38:55SAØPTT-YSFALL YØ1251
2019-05-21 08:38:55SAØPTT-YSFALL YØ1251
2019-05-21 08:38:41SAØPTT-YSFALL YØ1251
2019-05-21 08:38:41SAØPTT-YSFALL YØ1251
2019-05-21 08:38:21SAØPTT-YSFALL YØ1251
2019-05-21 08:38:21SAØPTT-YSFALL YØ1251
2019-05-21 08:38:01SAØPTT-YSFALL YØ1251
2019-05-21 08:38:01SAØPTT-YSFALL YØ1251
2019-05-21 08:37:41SAØPTT-YSFALL YØ1251
2019-05-21 08:37:41SAØPTT-YSFALL YØ1251
2019-05-21 08:37:21SAØPTT-YSFALL YØ1251
2019-05-21 08:37:21SAØPTT-YSFALL YØ1251
2019-05-21 08:37:01SAØPTT-YSFALL YØ1251
2019-05-21 08:37:01SAØPTT-YSFALL YØ1251
2019-05-21 08:36:41SAØPTT-YSFALL YØ1251
2019-05-21 08:36:41SAØPTT-YSFALL YØ1251
2019-05-21 08:36:21SAØPTT-YSFALL YØ1251
2019-05-21 08:36:21SAØPTT-YSFALL YØ1251
2019-05-21 08:36:01SAØPTT-YSFALL YØ1251
2019-05-21 08:36:01SAØPTT-YSFALL YØ1251
2019-05-21 08:35:41SAØPTT-YSFALL YØ1251
2019-05-21 08:35:41SAØPTT-YSFALL YØ1251
2019-05-21 08:35:21SAØPTT-YSFALL YØ1251
2019-05-21 08:35:21SAØPTT-YSFALL YØ1251
2019-05-21 08:34:54SAØPTT-YSFALL YØ1251
2019-05-21 08:34:54SAØPTT-YSFALL YØ1251
2019-05-21 08:34:42SAØPTT-YSFALL YØ1251
2019-05-21 08:34:42SAØPTT-YSFALL YØ1251
2019-05-21 08:34:30SAØPTT-YSFALL YØ1251
2019-05-21 08:34:30SAØPTT-YSFALL YØ1251
2019-05-21 08:34:18SAØPTT-YSFALL YØ1251
2019-05-21 08:34:18SAØPTT-YSFALL YØ1251
2019-05-21 08:30:22SAØPTT-YSFALL YØ1251
2019-05-21 08:30:22SAØPTT-YSFALL YØ1251
2019-05-21 08:30:03SAØPTT-YSFALL YØ1251
2019-05-21 08:30:03SAØPTT-YSFALL YØ1251
2019-05-21 08:29:43SAØPTT-YSFALL YØ1251
2019-05-21 08:29:43SAØPTT-YSFALL YØ1251
2019-05-21 08:29:23SAØPTT-YSFALL YØ1251
2019-05-21 08:29:23SAØPTT-YSFALL YØ1251
2019-05-21 08:29:03SAØPTT-YSFALL YØ1251
2019-05-21 08:29:03SAØPTT-YSFALL YØ1251
2019-05-21 08:28:43SAØPTT-YSFALL YØ1251
2019-05-21 08:28:43SAØPTT-YSFALL YØ1251
2019-05-21 08:28:23SAØPTT-YSFALL YØ1251
2019-05-21 08:28:23SAØPTT-YSFALL YØ1251
2019-05-21 08:28:03SAØPTT-YSFALL YØ1251
2019-05-21 08:28:03SAØPTT-YSFALL YØ1251
2019-05-21 08:27:43SAØPTT-YSFALL YØ1251
2019-05-21 08:27:43SAØPTT-YSFALL YØ1251
2019-05-21 08:27:23SAØPTT-YSFALL YØ1251
2019-05-21 08:27:23SAØPTT-YSFALL YØ1251
2019-05-21 08:27:03SAØPTT-YSFALL YØ1251
2019-05-21 08:27:03SAØPTT-YSFALL YØ1251
2019-05-21 08:26:43SAØPTT-YSFALL YØ1251
2019-05-21 08:26:43SAØPTT-YSFALL YØ1251
2019-05-21 08:26:23SAØPTT-YSFALL YØ1251
2019-05-21 08:26:23SAØPTT-YSFALL YØ1251
2019-05-21 08:26:03SAØPTT-YSFALL YØ1251
2019-05-21 08:26:03SAØPTT-YSFALL YØ1251
2019-05-21 08:25:43SAØPTT-YSFALL YØ1251
2019-05-21 08:25:43SAØPTT-YSFALL YØ1251
2019-05-21 08:25:23SAØPTT-YSFALL YØ1251
2019-05-21 08:25:23SAØPTT-YSFALL YØ1251
2019-05-21 08:25:03SAØPTT-YSFALL YØ1251
2019-05-21 08:25:03SAØPTT-YSFALL YØ1251
2019-05-21 08:24:43SAØPTT-YSFALL YØ1251
2019-05-21 08:24:43SAØPTT-YSFALL YØ1251
2019-05-21 08:24:23SAØPTT-YSFALL YØ1251
2019-05-21 08:24:23SAØPTT-YSFALL YØ1251
2019-05-21 08:24:03SAØPTT-YSFALL YØ1251
2019-05-21 08:24:03SAØPTT-YSFALL YØ1251
2019-05-21 08:23:43SAØPTT-YSFALL YØ1251
2019-05-21 08:23:43SAØPTT-YSFALL YØ1251
2019-05-21 08:23:23SAØPTT-YSFALL YØ1251
2019-05-21 08:23:23SAØPTT-YSFALL YØ1251
2019-05-21 08:23:03SAØPTT-YSFALL YØ1251
2019-05-21 08:23:03SAØPTT-YSFALL YØ1251
2019-05-21 08:22:43SAØPTT-YSFALL YØ1251
2019-05-21 08:22:43SAØPTT-YSFALL YØ1251
2019-05-21 08:22:23SAØPTT-YSFALL YØ1251
2019-05-21 08:22:23SAØPTT-YSFALL YØ1251
2019-05-21 08:22:03SAØPTT-YSFALL YØ1251
2019-05-21 08:22:03SAØPTT-YSFALL YØ1251
2019-05-21 08:21:43SAØPTT-YSFALL YØ1251
2019-05-21 08:21:43SAØPTT-YSFALL YØ1251
2019-05-21 08:21:23SAØPTT-YSFALL YØ1251
2019-05-21 08:21:23SAØPTT-YSFALL YØ1251
2019-05-21 08:21:03SAØPTT-YSFALL YØ1251
2019-05-21 08:21:03SAØPTT-YSFALL YØ1251
2019-05-21 08:20:43SAØPTT-YSFALL YØ1251
2019-05-21 08:20:43SAØPTT-YSFALL YØ1251
2019-05-21 08:20:23SAØPTT-YSFALL YØ1251
2019-05-21 08:20:23SAØPTT-YSFALL YØ1251
2019-05-21 08:20:03SAØPTT-YSFALL YØ1251
2019-05-21 08:20:03SAØPTT-YSFALL YØ1251
2019-05-21 08:19:43SAØPTT-YSFALL YØ1251
2019-05-21 08:19:43SAØPTT-YSFALL YØ1251
2019-05-21 08:19:23SAØPTT-YSFALL YØ1251
2019-05-21 08:19:23SAØPTT-YSFALL YØ1251
2019-05-21 08:19:03SAØPTT-YSFALL YØ1251
2019-05-21 08:19:03SAØPTT-YSFALL YØ1251
2019-05-21 08:18:43SAØPTT-YSFALL YØ1251
2019-05-21 08:18:43SAØPTT-YSFALL YØ1251
2019-05-21 08:18:23SAØPTT-YSFALL YØ1251
2019-05-21 08:18:23SAØPTT-YSFALL YØ1251
2019-05-21 08:18:03SAØPTT-YSFALL YØ1251
2019-05-21 08:18:03SAØPTT-YSFALL YØ1251
2019-05-21 08:17:43SAØPTT-YSFALL YØ1251
2019-05-21 08:17:43SAØPTT-YSFALL YØ1251
2019-05-21 08:17:23SAØPTT-YSFALL YØ1251
2019-05-21 08:17:23SAØPTT-YSFALL YØ1251
2019-05-21 08:17:03SAØPTT-YSFALL YØ1251
2019-05-21 08:17:03SAØPTT-YSFALL YØ1251
2019-05-21 08:16:43SAØPTT-YSFALL YØ1251
2019-05-21 08:16:43SAØPTT-YSFALL YØ1251
2019-05-21 08:16:23SAØPTT-YSFALL YØ1251
2019-05-21 08:16:23SAØPTT-YSFALL YØ1251
2019-05-21 08:16:03SAØPTT-YSFALL YØ1251
2019-05-21 08:16:03SAØPTT-YSFALL YØ1251
2019-05-21 08:15:43SAØPTT-YSFALL YØ1251
2019-05-21 08:15:43SAØPTT-YSFALL YØ1251
2019-05-21 08:15:23SAØPTT-YSFALL YØ1251
2019-05-21 08:15:23SAØPTT-YSFALL YØ1251
2019-05-21 08:15:03SAØPTT-YSFALL YØ1251
2019-05-21 08:15:03SAØPTT-YSFALL YØ1251
2019-05-21 08:14:43SAØPTT-YSFALL YØ1251
2019-05-21 08:14:43SAØPTT-YSFALL YØ1251
2019-05-21 08:14:23SAØPTT-YSFALL YØ1251
2019-05-21 08:14:23SAØPTT-YSFALL YØ1251
2019-05-21 08:14:03SAØPTT-YSFALL YØ1251
2019-05-21 08:14:03SAØPTT-YSFALL YØ1251
2019-05-21 08:13:43SAØPTT-YSFALL YØ1251
2019-05-21 08:13:43SAØPTT-YSFALL YØ1251
2019-05-21 08:13:23SAØPTT-YSFALL YØ1251
2019-05-21 08:13:23SAØPTT-YSFALL YØ1251
2019-05-21 08:13:03SAØPTT-YSFALL YØ1251
2019-05-21 08:13:03SAØPTT-YSFALL YØ1251
2019-05-21 08:12:43SAØPTT-YSFALL YØ1251
2019-05-21 08:12:43SAØPTT-YSFALL YØ1251
2019-05-21 08:12:23SAØPTT-YSFALL YØ1251
2019-05-21 08:12:23SAØPTT-YSFALL YØ1251
2019-05-21 08:12:03SAØPTT-YSFALL YØ1251
2019-05-21 08:12:03SAØPTT-YSFALL YØ1251
2019-05-21 08:11:43SAØPTT-YSFALL YØ1251
2019-05-21 08:11:43SAØPTT-YSFALL YØ1251
2019-05-21 08:11:23SAØPTT-YSFALL YØ1251
2019-05-21 08:11:23SAØPTT-YSFALL YØ1251
2019-05-21 08:11:03SAØPTT-YSFALL YØ1251
2019-05-21 08:11:03SAØPTT-YSFALL YØ1251
2019-05-21 08:10:43SAØPTT-YSFALL YØ1251
2019-05-21 08:10:43SAØPTT-YSFALL YØ1251
2019-05-21 08:10:23SAØPTT-YSFALL YØ1251
2019-05-21 08:10:23SAØPTT-YSFALL YØ1251
2019-05-21 08:10:03SAØPTT-YSFALL YØ1251
2019-05-21 08:10:03SAØPTT-YSFALL YØ1251
2019-05-21 08:09:43SAØPTT-YSFALL YØ1251
2019-05-21 08:09:43SAØPTT-YSFALL YØ1251
2019-05-21 08:09:23SAØPTT-YSFALL YØ1251
2019-05-21 08:09:23SAØPTT-YSFALL YØ1251
2019-05-21 08:09:03SAØPTT-YSFALL YØ1251
2019-05-21 08:09:03SAØPTT-YSFALL YØ1251
2019-05-21 08:08:43SAØPTT-YSFALL YØ1251
2019-05-21 08:08:43SAØPTT-YSFALL YØ1251
2019-05-21 08:08:23SAØPTT-YSFALL YØ1251
2019-05-21 08:08:23SAØPTT-YSFALL YØ1251
2019-05-21 08:08:03SAØPTT-YSFALL YØ1251
2019-05-21 08:08:03SAØPTT-YSFALL YØ1251
2019-05-21 08:07:43SAØPTT-YSFALL YØ1251
2019-05-21 08:07:43SAØPTT-YSFALL YØ1251
2019-05-21 08:07:23SAØPTT-YSFALL YØ1251
2019-05-21 08:07:23SAØPTT-YSFALL YØ1251
2019-05-21 08:07:03SAØPTT-YSFALL YØ1251
2019-05-21 08:07:03SAØPTT-YSFALL YØ1251
2019-05-21 08:06:43SAØPTT-YSFALL YØ1251
2019-05-21 08:06:43SAØPTT-YSFALL YØ1251
2019-05-21 08:06:23SAØPTT-YSFALL YØ1251
2019-05-21 08:06:23SAØPTT-YSFALL YØ1251
2019-05-21 08:06:03SAØPTT-YSFALL YØ1251
2019-05-21 08:06:03SAØPTT-YSFALL YØ1251
2019-05-21 08:05:43SAØPTT-YSFALL YØ1251
2019-05-21 08:05:43SAØPTT-YSFALL YØ1251
2019-05-21 08:05:23SAØPTT-YSFALL YØ1251
2019-05-21 08:05:23SAØPTT-YSFALL YØ1251
2019-05-21 08:05:03SAØPTT-YSFALL YØ1251
2019-05-21 08:05:03SAØPTT-YSFALL YØ1251
2019-05-21 08:04:43SAØPTT-YSFALL YØ1251
2019-05-21 08:04:43SAØPTT-YSFALL YØ1251
2019-05-21 08:04:23SAØPTT-YSFALL YØ1251
2019-05-21 08:04:23SAØPTT-YSFALL YØ1251
2019-05-21 08:04:03SAØPTT-YSFALL YØ1251
2019-05-21 08:04:03SAØPTT-YSFALL YØ1251
2019-05-21 08:03:43SAØPTT-YSFALL YØ1251
2019-05-21 08:03:43SAØPTT-YSFALL YØ1251
2019-05-21 08:03:23SAØPTT-YSFALL YØ1251
2019-05-21 08:03:23SAØPTT-YSFALL YØ1251
2019-05-21 08:03:03SAØPTT-YSFALL YØ1251
2019-05-21 08:03:03SAØPTT-YSFALL YØ1251
2019-05-21 08:02:43SAØPTT-YSFALL YØ1251
2019-05-21 08:02:43SAØPTT-YSFALL YØ1251
2019-05-21 08:02:23SAØPTT-YSFALL YØ1251
2019-05-21 08:02:23SAØPTT-YSFALL YØ1251
2019-05-21 08:02:03SAØPTT-YSFALL YØ1251
2019-05-21 08:02:03SAØPTT-YSFALL YØ1251
2019-05-21 08:01:43SAØPTT-YSFALL YØ1251
2019-05-21 08:01:43SAØPTT-YSFALL YØ1251
2019-05-21 08:01:23SAØPTT-YSFALL YØ1251
2019-05-21 08:01:23SAØPTT-YSFALL YØ1251
2019-05-21 08:01:03SAØPTT-YSFALL YØ1251
2019-05-21 08:01:03SAØPTT-YSFALL YØ1251
2019-05-21 08:00:43SAØPTT-YSFALL YØ1251
2019-05-21 08:00:43SAØPTT-YSFALL YØ1251
2019-05-21 08:00:23SAØPTT-YSFALL YØ1251
2019-05-21 08:00:23SAØPTT-YSFALL YØ1251
2019-05-21 08:00:03SAØPTT-YSFALL YØ1251
2019-05-21 08:00:03SAØPTT-YSFALL YØ1251
2019-05-21 07:59:43SAØPTT-YSFALL YØ1251
2019-05-21 07:59:43SAØPTT-YSFALL YØ1251
2019-05-21 07:59:23SAØPTT-YSFALL YØ1251
2019-05-21 07:59:23SAØPTT-YSFALL YØ1251
2019-05-21 07:59:03SAØPTT-YSFALL YØ1251
2019-05-21 07:59:03SAØPTT-YSFALL YØ1251
2019-05-21 07:58:43SAØPTT-YSFALL YØ1251
2019-05-21 07:58:43SAØPTT-YSFALL YØ1251
2019-05-21 07:58:23SAØPTT-YSFALL YØ1251
2019-05-21 07:58:23SAØPTT-YSFALL YØ1251
2019-05-21 07:58:03SAØPTT-YSFALL YØ1251
2019-05-21 07:58:03SAØPTT-YSFALL YØ1251
2019-05-21 07:57:43SAØPTT-YSFALL YØ1251
2019-05-21 07:57:43SAØPTT-YSFALL YØ1251
2019-05-21 07:57:23SAØPTT-YSFALL YØ1251
2019-05-21 07:57:23SAØPTT-YSFALL YØ1251
2019-05-21 07:57:03SAØPTT-YSFALL YØ1251
2019-05-21 07:57:03SAØPTT-YSFALL YØ1251
2019-05-21 07:56:43SAØPTT-YSFALL YØ1251
2019-05-21 07:56:43SAØPTT-YSFALL YØ1251
2019-05-21 07:56:23SAØPTT-YSFALL YØ1251
2019-05-21 07:56:23SAØPTT-YSFALL YØ1251
2019-05-21 07:56:03SAØPTT-YSFALL YØ1251
2019-05-21 07:56:03SAØPTT-YSFALL YØ1251
2019-05-21 07:55:43SAØPTT-YSFALL YØ1251
2019-05-21 07:55:43SAØPTT-YSFALL YØ1251
2019-05-21 07:55:23SAØPTT-YSFALL YØ1251
2019-05-21 07:55:23SAØPTT-YSFALL YØ1251
2019-05-21 07:55:03SAØPTT-YSFALL YØ1251
2019-05-21 07:55:03SAØPTT-YSFALL YØ1251
2019-05-21 07:54:43SAØPTT-YSFALL YØ1251
2019-05-21 07:54:43SAØPTT-YSFALL YØ1251
2019-05-21 07:54:23SAØPTT-YSFALL YØ1251
2019-05-21 07:54:23SAØPTT-YSFALL YØ1251
2019-05-21 07:54:03SAØPTT-YSFALL YØ1251
2019-05-21 07:54:03SAØPTT-YSFALL YØ1251
2019-05-21 07:53:43SAØPTT-YSFALL YØ1251
2019-05-21 07:53:43SAØPTT-YSFALL YØ1251
2019-05-21 07:53:23SAØPTT-YSFALL YØ1251
2019-05-21 07:53:23SAØPTT-YSFALL YØ1251
2019-05-21 07:53:03SAØPTT-YSFALL YØ1251
2019-05-21 07:53:03SAØPTT-YSFALL YØ1251
2019-05-21 07:52:43SAØPTT-YSFALL YØ1251
2019-05-21 07:52:43SAØPTT-YSFALL YØ1251
2019-05-21 07:52:23SAØPTT-YSFALL YØ1251
2019-05-21 07:52:23SAØPTT-YSFALL YØ1251
2019-05-21 07:52:03SAØPTT-YSFALL YØ1251
2019-05-21 07:52:03SAØPTT-YSFALL YØ1251
2019-05-21 07:51:43SAØPTT-YSFALL YØ1251
2019-05-21 07:51:43SAØPTT-YSFALL YØ1251
2019-05-21 07:51:23SAØPTT-YSFALL YØ1251
2019-05-21 07:51:23SAØPTT-YSFALL YØ1251
2019-05-21 07:51:03SAØPTT-YSFALL YØ1251
2019-05-21 07:51:03SAØPTT-YSFALL YØ1251
2019-05-21 07:50:36SAØPTT-YSFALL YØ1251
2019-05-21 07:50:36SAØPTT-YSFALL YØ1251
2019-05-21 07:50:24SAØPTT-YSFALL YØ1251
2019-05-21 07:50:24SAØPTT-YSFALL YØ1251
2019-05-21 07:50:12SAØPTT-YSFALL YØ1251
2019-05-21 07:50:12SAØPTT-YSFALL YØ1251
2019-05-21 07:50:00SAØPTT-YSFALL YØ1251
2019-05-21 07:50:00SAØPTT-YSFALL YØ1251
2019-05-21 07:42:00SM3UXPALL YØ1251
2019-05-21 07:42:00SM3UXPALL YØ1251
2019-05-21 07:21:07SM3UXPALL YØ1251
2019-05-21 07:21:07SM3UXPALL YØ1251
2019-05-21 07:17:45SMØNCS-RPTALL YØ1251
2019-05-21 07:17:45SMØNCS-RPTALL YØ1251
2019-05-21 07:04:18SAØPTT-MOB*****F5QYJ SAØPTT
2019-05-21 07:04:18SAØPTT-MOB*****F5QYJ SAØPTT
2019-05-21 07:03:56SAØPTT-MOB*****F5QYJ SAØPTT
2019-05-21 07:03:56SAØPTT-MOB*****F5QYJ SAØPTT
2019-05-21 07:03:17SAØPTT-MOB*****F5QYJ SAØPTT
2019-05-21 07:03:17SAØPTT-MOB*****F5QYJ SAØPTT
2019-05-21 06:57:57SM6LKTALL YØ1251
2019-05-21 06:57:57SM6LKTALL YØ1251
2019-05-21 06:41:07SAØPTT-MOB*****F5QYJ SAØPTT
2019-05-21 06:41:07SAØPTT-MOB*****F5QYJ SAØPTT
2019-05-21 06:40:12SAØPTT-MOB*****F5QYJ SAØPTT
2019-05-21 06:40:12SAØPTT-MOB*****F5QYJ SAØPTT
2019-05-21 06:39:35SAØPTT-MOB*****F5QYJ SAØPTT
2019-05-21 06:39:35SAØPTT-MOB*****F5QYJ SAØPTT
2019-05-21 06:21:42OHØBCWALL YØ1251
2019-05-21 06:21:42OHØBCWALL YØ1251
2019-05-21 06:12:00OHØBCWALL YØ1251
2019-05-21 06:12:00OHØBCWALL YØ1251
2019-05-21 05:43:26OHØBCWALL YØ1251
2019-05-21 05:43:26OHØBCWALL YØ1251
2019-05-21 05:43:23OHØBCWALL YØ1251
2019-05-21 05:43:23OHØBCWALL YØ1251
2019-05-21 05:43:20OHØBCWALL YØ1251
2019-05-21 05:43:20OHØBCWALL YØ1251
YSFReflector-Dashboard V 20180616-2 (GitID #9319310) | Last Reload 2019-05-22, 18:00:55 (Europe/Stockholm) | get your own at: https://github.com/dg9vh/YSFReflector-Dashboard